50 redenen wêrom’t Omrop Fryslân bliuwe moat

 

Jan Koster krijt de list mei 50 redenen fan Annigje Toering (FNP)

De FNP, de Freonen fan Omrop Fryslân en de Ried fan de Fryske Beweging lansearren op sneon 15 desimber de aksje ‘Romte foar Omrop Fryslân’. It giet om in on-line petysje tsjin it plan fan it ryk om Omrop Fryslân yntegrearje te litten by de lanlike publike omrop en der tagelyk stevich op te besunigjen. Neffens de inisjatyfnimmers hat Omrop Fryslân as iennichste Frysktalige omrop in oare posysje. Ek is it plan yn striid mei ferskate ynternasjonale ferdragen, lykas it Hânfêst foar Minderheidstalen, en ek yn striid mei eardere ôfspraken tusken ryk en provinsje oer Omrop Fryslân. By de start fan de aksje krige direkteur Jan Koster fan Omrop Fryslân in list fan 50 redenen wêrom’t Omrop Fryslân bliuwe moat út hannen fan Annigje Toering en Nynke Beetstra fan de Frysk Nasjonale Partij.

50 redenen wêrom’t Omrop Fryslân bliuwe moat

 1. Ik kin dochs net sliepe sûnder Bear Boeloe
 2. Wa docht dan live-ferslach fan de PC? En…
 3. Wêr kin ik it oare keatsen folgje?
 4. Wêr kriget Fryske streektaal yn muzyk in poadium as Radio Froskepôle ferdwynt?
 5. Wa lit my bylden sjen fan Fryslân hoe’t it eartiids wie?
 6. Hoe krij ik myn bern oan it lêzen sûnder Tomke?
 7. Fryske keunst en kultuer yn K-rûte; dat fynst dochs nearne oars?
 8. Wêr sjoch ik de nijste Fryske hits sûnder Klipkar+? En…
 9. Wêr kinne leafhawwers fan harmony, fanfare en brassbands terjochte sûnder it Koperkanaal
 10. Wa lit dan de Fryske Top-100 sjen en hearre?

 • Gjin nijsgjirrige dokumintêres sûnder Fryslân DOK.
 • Wa docht dan wiidweidich ferslach fan it skûtsjesilen?
 • It giet oars nea mear Need op freed.
 • Wa siket it út en giet de djipte yn as Buro de Vries dat net mear docht?
 • Wa besteget oars oandacht oan Liet Ynternasjonaal?
 • Moat Studio F dan ferhúzje nei Hilversum?
 • Wa toant my it lytse en grutte leed yn Fryslân?
 • Wa toant my it lytse en grutte gelok yn Fryslân?
 • Nea mear prachtige bylden yn Samar in momint.
 • Wa jout jongerein de kâns om sels in soap te meitsjen sa as LinKk?
 • Wa sjocht mei my werom op de dei sûnder De dei foarby?
 • Wa leart de boppebou oer de eigen natuerlike omjouwing sûnder Tsjek?
 • Wa bringt oars karakteristike Minsken foar it fuotljocht?
 • Nea mear Theo yn Hea!?
 • Fuort is dan Muzyk Maskelyn, it rêstpuntsje yn ‘e wike mei moaie muzyk, makke troch de Fryske amateurmuzikant.
 • Wa toant my de masterlike sprongen by it fierljeppen?
 • Sil MTV de Fryske Music Night útstjoere?
 • Wa bringt my Hjoed it nijs dat my oangiet?
 • Och, dan leare we de Fryske skiednis wol op syn 11&30st.
 • Wa makket en toant dan Fryske soaps as Baas Boppe Baas?
 • Sûnder Omnium gjin achtergrûnen by en ynformaasje oer it nijs dat Fryslân oanbelanget.
 • Wa lit my laitsje as de studinten fan De flier is foar jim dat net mear dogge?
 • Saken en minsken út it ferline wurde yn It paad werom in spesjale belibbing mei Frysk byldargyf.
 • Hoe krije de doarpen in platfoarm sûnder Doch wat foar dyn doarp?
 • En wa lit my sjen wat der yn dy plakken te dwaan is sûnder Op en út?
 • Nea mear in nijsgjirrich ferhaal fan de gewoane Fries yn Goeie!?
 • Sil Jochem van Gelder Frysk prate yn ‘Praatjesmakers’ as Fertel mar der net mear is?
 • Hy kin dan net mear by Praat mar Frysk telâne as er al fragen hat…. en
 • Marieke Swart fan WitWat siket it ek net foar him út.
 • Kin ik no nea mear Lekker ite mei Reitse?
 • Fia de omrop biedt it Frysk Museum yn MUSE Fryske amateurkeunstners in poadium; wurdt dy unike gearwurking eat út it ferline?
 • Wa lit de Fryske sporters en sportferienings oan it wurd sûnder Boppeslach?
 • Wa jout Kommunikaasjestudinten fan de NHL de kâns om sels in programma te meitsjen sûnder 180 graden?
 • Gjin unike gearwurking mear tusken Cedin taalsintrum Frysk, Afûk en Omrop Fryslân sûnder It lân fan Efke.
 • Wa makket Fryske reklame as der gjin Omrop Fryslân is?
 • Is der dan noch live ferslach fan drafbaan Wolvegea?
 • Wa toant my de wei sûnder Moreel Kompas?
 • Fynt de NOS de froulju fan SC Heerenveen krekt like ynteressant?
 • Piet syn Moarn mar wer even yn it waar sjen komt op de Omrop it bêst ta syn rjocht!

 

En lêst, mar o sa wichtich….

 1. Om’t Omrop Fryslân alles behalve itselde is as oare regionale omroppen!

 Ljouwert, 15 desimber 2012

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *