Aginda

Septimber

1Neie reeks Drentstaolige podcastserie Huus van de Taol
4Tentoanstelling: Koos van der Sloot – kloktijd voorbijTresoar
10Fryske AkademydeiFryske Akademy
10Ienakterfestival Kört&Goed.Huus van de Taol
10BoekfeestBoek Afûk/Boeken fan Fryslân
15Webinar: welcome back to the multilingual classroom!Fryske Akademy
18Jierdeisfeestje TomkeAfûk/SFBO/Cedin/
Omrop Fryslân
20-26Fryske ynsprekwikeAfûk/Fryske Akademy/
NHL-Stenden/

Omrop Fryslân/
Tresoar/Provinsje
Fryslân
25Sutelaksje TerwispelAfûk
25Fesy Tomke tien jaar in ’t BildtsBildts Aigene
26 Europeeske Taledei
26 Optreden by Transpoesie PoëzijfestivalIt Skriuwersboun
27-1Fryske Foarlêswike Afûk
einbegjin kursussen FryskAfûk

Oktober

6Start Drenthecursus in de bibliotheek van BörkHuus van de Taol
7Sutelaksje JowertAfûk
8Sutelaksje De RottefalleAfûk
12Algemiene Bestjoersgearkomste EBLT
16Sutelaksje WergeaAfûk
20Sutelaksje EasterwierrumAfûk

Novimber

12Boekpresintaasje KneppelfreedEBLT
19TaalkundedeiFryske Akademy
27Fedde Schurer-lêzingRied fan de
Fryske Beweging