Aginda

novimber

o/m 6Fryske BoekewikeBoeken fan
Fryslân
2Utrikking “Fear yn de Broek” oan SFBORied fan de
Fryske Beweging,
SFBO
10 nov
– 31 des
Archief van de ToekomstTresoar
11Fryske FreedAfûk
18AkademylêzingenFryske Akademy
19 Lös Huus: Huus van de Taol 15 jaorHuus van de Taol
19Fedde Schurerlêzing 2022 û.o. Ried fan de
Fryske Beweging,
Fryske Akademy,
Tresoar
22Mercator’s Meartaligens LêzingFryske Akademy

desimber

o/m
31 des
Archief van de ToekomstTresoar
9Fryske FreedAfûk

jannewaris

13Fryske FreedAfûk

febrewaris

10Fryske FreedAfûk
21Ynternasjonale MemmetaaldeiEBLT

maart

10Fryske FreedAfûk

april

14Fryske FreedAfûk