Bestjoer

Deistich Bestjoer
  • Froukje de Jong (St. Ons Bildt), foarsitter
  • Jelle Bangma (It Skriuwersboun), ponghâlder
  • Tonko Ufkes (SONT), algemien bestjoerslid
  • Amarins Geveke (Folkshegeskoalle Schylgeralân), algemien bestjoerslid
Adviseurs
  • Onno Falkena
  • Cor van der Meer (Mercator Europeesk Kennissintrum)
Sekretariaat
  • Ydwine Scarse (Mercator Europeesk Kennissintrum)