Bestjoer

Deistich Bestjoer:

Foarsitter: Froukje de Jong (St. Ons Bildt)
Ponghâlder: André Looijenga (It Skriuwersboun)
Algemien bestjoerslid: Tonko Ufkes (SONT)
Algemien bestjoerslid: Jelle Bangma (Cedin)
Algemien bestjoerslid: Amarins Geveke (Folkshegeskoalle Schylgeralân)
Sekretariaat: Ydwine Scarse (Mercator Europeesk Kennissintrum)
Bestjoersadviseur: Onno Falkena
Bestjoersadviseur: Cor van der Meer (Mercator Europeesk Kennissintrum