Bestjoer

Deistich Bestjoer:

Foarsitter: Froukje de Jong (St. Ons Bildt)
Ponghâlder: Ina Kuipers
Algemien bestjoerslid: Tryntsje van der Veer (It Skriuwersboun)
Algemien bestjoerslid: Amarins Geveke (Folkshegeskoalle Schylgeralân)
Algemien bestjoerslid: Henk Bloemhoff (SONT)
Sekretariaat: Helga Kuipers-Zandberg (Mercator Kennissintrum)
Bestjoersadviseur: Onno Falkena (Tresoar)