Bestjoer

Algemien Bestjoer

It Algemiene Bestjoer wurdt foarme troch de fertsjintwurdigers fan de by it EBLT oansletten organisaasjes.

Deistich Bestjoer
Adviseurs
  • Onno Falkena
  • Cor van der Meer (Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy)
Sekretariaat
  • Ydwine Scarse (Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy)