Folgje in spoedkursus Frysk of Papiaments op it Drongo Festival

Ek ús lidorganisaasjes seksje Frysk fan Vereniging Levende Talen (VLT) en sectie Papiaments (VLT)/SPLIKA steane op sneon 27 septimber op it Drongo Festival. Beide organisaasjes fersoargje dêr in spoedkursus. Altyd al Frysk of Papiaments leare wollen? Dan gau nei it Drongo Festival foar in spoedkursus Frysk en/of Papiaments folgje. Sjoch foar mear ynformaasje op www.drongofestival.nl

Reagearje

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.