Frysk Ynternasjonaal Kontakt (FYK)

Wa binne wy?
Frysk Ynternasjonaal Kontakt is in feriening fan entûsjaste jonge minsken dy’t nijsgjirrich binne nei oare kultueren en dy’t hâlde fan reizgjen. It FYK leit him ta op it byinoar bringen fan jongerein fan minderheidskultueren yn Europa.
As FYK’er kinst hiel Europa troch reizgje en komst op plakken dêr’st grif nea west hast. Wa hat der heard fan de Kasjoeben, Sorben, Raetoromanen, Vlach, Katalanen en Bretonnen? Mar wa hat se ek echt moete, wa wit hoe’t hja libje en hat dêr freonen?
FYK’ers geane op reis, meitsje ynternasjonaal freonen, leare fan oare kultueren en gebrûken, en drage sa by oan de ûnderlinge begryp en bining tusken befolkingsgroepen yn Europa. Derneist stribbet it FYK ek nei de ûntjouwing fan de Fryske jongerein en de bewustwurding fan syn eigen taal, kultuer en posysje as minderheid.

Wat dogge wy?
It FYK organisearret útwiksels mei oare minderheden yn Europa. Der wurdt reizge nei alle hoeken fan it kontinint: û.o. nei Servië, Poalen, Noard-Itaalje en Frankryk. Mar ek nei de Noard- en East Friezen fansels. Elts jier kinne mei Peaske en yn de hjerst ynternasjonale kongressen bywenne wurde fan ús koepelorganisaasje YEN (Youth of European Nationalities) en dêrneist binne der allegear aktiviteiten yn Fryslân. By FYK steane gesellichheid, it moetsjen fan oare minsken en tegearre leuke dingen dwaan foarop. En boppedat kostet it net in soad. Dus… ast in soad reizgje wolst foar minder jild…

Wat hâldt lid wurde fan it FYK yn?
– fjouwer kear jiers krijst ús ledeblêd de ‘FYK-ljepper’;
– kinst meidwaan oan alle aktiviteiten dy’t wy yn Fryslân organisearje;
– kinst meigean op ferskate útwiksels yn Europa foar in oantreklike priis;
– kinst dielnimme oan ynternasjonale kongressen dy’t twa kear jiers hâlden wurde;
– kinst aktyf wurde yn it bestjoer of kommisje(s);
– kinst aktyf wurde yn ynternasjonale wurkgroepen fan ús koepelorganisaasje,YEN, oer ûnder oaren kommunikaasje, polityk, en minderheidsbelied.

Foar mear ynformaasje oer it FYK, sjoch op www.fyk.nl of nim kontakt op mei de foarsitter, Sieta de Vries: foarsitter @ fyk.nl