Frysk Ynternasjonaal Kontakt (FYK)

Webside: www.fyk.frl

Kontakt: foarsitter@fyk.nl


Frysk Ynternasjonaal Kontakt is in feriening fan entûsjaste jonge minsken dy’t nijsgjirrich binne nei oare kultueren en dy’t hâlde fan reizgjen. It FYK leit him ta op it byinoar bringen fan jongerein fan minderheidskultueren yn Europa.

As FYK’er kinst hiel Europa troch reizgje en komst op plakken dêr’st grif nea west hast. Op reis makkest ynternasjonale freonen, learst fan oare kultueren en gebrûken, en draachst sa by oan de ûnderlinge begryp en bining tusken befolkingsgroepen yn Europa.

Derneist stribbet it FYK ek nei de bewustwurding fan Fryske jongerein fan syn eigen taal, kultuer en posysje as minderheid.