Fryske Akademy

E: fa @ fryske-akademy.nl

W http://www.fryske-akademy.nl/

T: (058) 213 14 14

Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert


As netwurkynstelling rjochte op de takomst docht, dielt en fasilitearret de Fryske Akademy wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske kasus yn ynternasjonaal en multydissiplinêr perspektyf. Dan giet it om fûneminteel likegoed as tapast ûndersyk. De fokus leit dêrby op it Frysk, de meartalige mienskip, regionale skiednis yn ynternasjonaal perspektyf, minderheidstalen en -kultueren en ûntwikkeling fan digitale ynfrastruktueren – it leafst yn dwersferbân en yn komparatyf perspektyf.

In lyts ynstitút mei grutte ambysje en in noch grutter netwurk: ús Fryske Akademy is in ynspirearjend útwikselingsplak foar wittenskiplike kennis. In útsûnderlike ‘ûndersyks-oaze’ dêr’t, troch stêf en gasten, iepen wittenskip mei ympakt bedreaun wurdt. As ûndersyksynstitút, fuortkommend út de maatskippij, ha wy in foarrjochtsposysje, dy’t wy optimaal benutte. Wy dogge dat út de oertsjûging wei dat wy de mienskip it bêste tsjinje kinne troch op heech akademysk nivo ûndersyk te dwaan.

Mei multydissiplinêr ûndersyk leveret de Fryske Akademy fernijende bydragen oan it ynternasjonale wittenskiplike discours, draacht by oan it akademyske klimaat yn Ljouwert en Fryslân, en generearret ynspirearjende fûnemintele en tapasbere kennis foar en oer de mienskip. De Fryske Akademy wurket fanút sterk engaazjemint mei Fryslân en de Friezen, mei each foar maatskiplike ympakt, oan wittenskip op nivo.

Mercator Europeesk Kennissintrum

De misje fan it Mercator European Research Centre – ûnderdiel fan de Fryske Akademy – ûnderskriuwt en fersterket de oerkoepeljende Fryske Akademymisje, troch spesifike fokus op it ûndersykjen, fersprieden en tapassen fan kennis op it mêd fan meartaligens, yndividueel en yn de mienskip, en it learen fan talen, yn formele en ynformele setting. It startpunt fan Mercator leit op it mêd fan minderheidstalen, benammen yn Europa mar ek dêrbûten. Dat giet net allinne autochtoane talen oan, mar ek migrantetalen. It kenissintrum hat de opdracht meikrigen: ‘Bring Fryslân nei Europa en helje Europa nei Fryslân’.

Kearntaken

De kearntaak fan de Fryske Akademy is it dwaan fan kwalitatyf heechsteand wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske Kasus, mei ympakt. ICT en de ûntwikkeling fan digitaal ark en kolleksjes spylje in hyltiten wichtiger rol. Yn it ferlingde dêrfan kinne de neikommende kearntaken ûnderskieden wurde:  

  • Aktive dielname oan it ynternasjonale wittenskiplik debat troch it leverjen fan heechweardige publikaasjes en dielnimmen oan kongressen en sympoasia.
  • Bydrage oan it behâld en it befoarderjen fan it Frysk as twadde rykstaal.  
  • Kennis garje en kennis diele oangeande de Fryske taal, kultuer en skiednis foar maatskiplike partijen.  
  • It entamearjen en oangean fan gearwurkingsferbannen mei regionale kennisynstellings en mei universiteiten en ûndersyksynstituten yn binnen- en bûtenlân. 
  • It ûntwikkeljen fan gearwurkingsferbannen mei oerheden in regio’s mei minderheidstaleproblematyk.
  • It ferrjochtsjen fan opdrachtûndersyk foar de ûntwikkeling fan regionaal en Europeesk oerheidsbeleid.
  • It oanlizzen en ûnderhâlden fan digitale kolleksjes oangeande it Frysk sprutsen en skreaune erfgoed.