NHL Stenden


NHL Stenden is in grutte hegeskoalle mei mear as 20.000 studinten út Nederlân en de rest fan de wrâld. Haadfêstiging is Ljouwert. Der binne mear lokaasjes yn Noard Nederlân. De hegeskoalle jout by ferskate opliedingen omtinken oan Frysk en meartaligens. It lektoraat ‘Meertaligheid en geletterdheid’ docht ûndersyk nei ûnderwiis yn in meartalige kontekst.