Ried fan de Fryske Beweging

W: www.fryskebeweging.frl

E: ynfo@fryskebeweging.frl

Bûterhoeke 1
Postbus 2637
8901 AC Ljouwert


De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Sjoch op de webside fan de Ried fan de Fryske Beweging foar mear ynformaasje, opjefte as freon of om stiper te wurden.