Taalplatfoarm Waadhoeke


Gemeente Waadhoeke is ’n unike, fiertalige gemeente: naast ’t Nederlâns wort d’r in de herindelingsgemeente ok Bildts, Franekers en Frys sproken. En dan binne d’r nag de feule talen die’t deur immigranten en seisoenswerkers sproken worre. Waadhoeke set sont de oprichting in 2018 stevig in op ’t in stand houwen, útbraiden en promoten fan de meertalige rykdom.

De gemeente het hierfoor in 2021 ’n meertalighydskoördinator ansteld, Gerard Marcel de Jong. De Jong geeft form an de meertalighyd in de gemeente, in alle fasetten. De taalrykdom wort stimuleerd, soawel binnen de gemeentlike organisasy as derbútten. Dat wort nadruklik deen mèt de gemeenskap, de beweuners fan Waadhoeke.

Hierfoor is ’t Taalplatform Waadhoeke in ’t leven ropen. In ’t Taalplatform, dat elke twee maanden bijnander komt, sitte ferteugenwoordigers fan o.â. de gemeente, Bildts Aigene, Genoatskap foor ut Behoud fan ut Franekers, de regionale onderwiissektor, Afûk, provînsy, EBLT, Bibletheek Noord-Fryslân, Keunstwurk, Seewyn, de Jongerenraad Waadhoeke en meer. Metnander worre aktiviteiten ontplooid, diskussys houwen, praat over ontwikkelings en kânsen en meer. Om ’t unike karakter fan meertalig Waadhoeke te behouwen en út te bouwen, an de hând fan ’t motto fan ’t gemeentlik taalbelaid: fertroud, sichtber en útnoadigend.