Delegaasje fan Bonêre en Splika bringe wurkbesite oan trijetalich Fryslân

Is it trijetalich ûnderwiis op De Harkema in foarbyld foar Bonêre?

In delegaasje fan de Akademia Papiamentu (koart A’PAPIA) fan it eilân Bonêre en de Antilliaanske organisaasje SPLIKA bringe fan 13 oant 15 septimber op útnoeging fan it EBLT in wurkbesite oan Fryslân om harren te ferdjipjen yn it trijetalich basisûnderwiis en de ferskate learmiddels dy’t hjirfoar brûkt wurde. De delegaasje leit de besite ôf op fersyk fan it eilânbestjoer fan Bonêre om te ûndersykjen oft it trijetalige model ek tapast wurde kinne soe op it eilân en hjirta de nedige kontakten te lizzen. It is foar it earst dat in offisjele delegaasje út Karibysk Nederlân mei dit doel in wurkbesite oan Fryslân ôfleit.

Op moandei 14 septimber sil de delegaasje it hiele moarnsskoft meidraaie op trijetalige basisskoalle ‘t Holdersnêst op De Harkema. It giet hjirby om in ynteraktive besite. De delegaasje komt net allinnich om te sjen en te harkjen, mar sil ek in gastles oer it eilân Bonêre fersoargje en fragen fan jonge Harkiten beantwurdzje. De delegaasje wurdt oanslutend op it Provinsjehûs ûntfongen troch deputearre Sietske Poepjes fan taal, kultuer en ûnderwiis en sil fierder ek kontakten lizze mei ferskate Fryske organisaasjes lykas de AFUK, it Taalsintrum Frysk fan Cedin, de Fryske Akademy en Omrop Fryslân.

Lês mear…

Dekker: “Regionale omroppen bliuwe sels baas oer programmearring”

De redaksjes fan de regionale omroppen hâlde sizzenskip oer de programma’s dy’t se útstjoere op radio en tillevyzje. Dat is de útkomst fan oerlis tusken steatssikretaris Sander Dekker en ROOS, de oerkoepeljende organisaasje foar de 13 regionale omroppen. De ôfspraken binne moandei nei de Twadde Keamer stjoerd.

Wol wurdt der in Regionale Publieke Omroep (RPO) oprjochte. Dy wurdt ferantwurdlik foar de administraasje fan de omroppen. Ek saken as finansjen, technyk en personiel wurde hjiryn ûnderbrocht. De besparring op dizze kosten is nedich om de besunigings fan 17 miljoen euro op te fangen by de regionale omroppen. De feroarings jilde fan 2017 ôf.

Yn syn keamerbrief skriuwt Dekker ek dat hy de eigen stjoerder foar Omrop Fryslân en it Frysktalich media-oanbod opnimme wol yn de mediawet. Oer de bestjoerlike oanstjoeren wol de steatssiktaris yn petear mei de provinsje Fryslân.

Boarne: Omrop Fryslân

It is hast safier: de Fryske Google Translate Wike

It wurdboek moat der bytiden wol by...

De wike fan 21 septimber oant en mei 26 septimber 2015 stiet  foar it EBLT yn it teken stean fan de Fryske taal op Google Translate. Yn dy wike, organisearre troch Provinsje Fryslân, de Fryske Akademy, de Afûk, it EBLT en Tresoar wolle wy mei sa folle mooglik minsken yn en bûten Fryslân wurkje oan it oersetten fan data dy’t nedich is foar it opnimmen fan de Fryske taal yn Google Translate. It giet om tûzenen wurdsjes, sintsjes, taaleigen en stikken fan sinnen dy’t oerset wurde moatte foar’t it Frysk echt ûnderdiel wurde kin fan Google Translate. Hjirfoar hawwe wy de stipe nedich fan alle Friezen dy’t in aardich wurdsje Frysk skriuwe kinne.

Yn de Fryske Google Translate Wike kin op ferskate plakken yn en bûten Fryslân wurke wurde oan de oersettingen. Ynkoarten sil it programma op de webside en de Facebook-eveneminteside pleatst wurde. Mar fansels kinne je ek thús oan de gong en no al útein sette kin fansels ek. Gean dêrfoar nei de webside fan Google Translate. Je hawwe wol in Google- of Gmail-akkount nedich om ynlogge te kinnen.
Lês mear…

Foarstel Sander Dekker betsjut de ein selsstannigens Omrop

Foto: ANP

Steatssiktaris Sander Dekker fan media wol noch dit jier in Stichting RPO (Regionale Publieke Omroep) oprjochtsje. De nije organisaasje krijt de opdracht om alle regionale omroppen nau gearwurkje te litten en om de ynboekte besuniging fan 17 miljoen euro mei yngong fan 2017 te realisearjen. Dekker skriuwt dit yn it wetsfoarstel dat hy tiisdei nei de Twadde Keamer stjoerde.

De steatssiktaris leaut net dat de al langer besteande Stichting ROOS fan de trettjin regionale omroppen by steat is om de winske reorganisaasje troch te fieren.

De RPO giet yn 2016 oan de slach as kwartiermakker foar de regionale omroppen. De rol fan de trettjin regionale omroppen feroaret takom jier noch net. De RPO krijt in deistich bestjoer fan op syn meast trije leden. De RPO wurdt yn it foarstel fan Dekker it iennichste oansprekpunt oer de regionale omrop foar it ministearje fan OC en W. Ek wurdt RPO de iennichste konsesjehâlder foar de regionale omroppen. Lês mear…

Ried foar Kultuer hat krityk op plannen regionale omroppen

Foto: Omrop Fryslân

De Ried foar Kultuer is yn in advys oan steatssekretaris Dekker kritysk oer de plannen fan ROOS foar de regionale omroppen lykas Omrop Fryslân. De regionale omroppen wurkje gear yn ROOS. As it om tv-útstjoerings giet advisearret de ried it BBC-model wêrby’t de nijsprogramma’s keppele wurde oan it lanlike NOS-nijs.

It radionijs soe yn ien nasjonale stjoerder yntegreard wurde moatte. Op de wichtichste oeren wurdt der dan yn alle regio’s in eigen sjoernalistyk programma útstjoerd. Ek oer de foarstelde organisaasje is de ried net tefreden.

Der binne tefolle direkteuren, haadredakteuren en rieden fan tafersjoch. Fierder binne de klusters ynhâldlik noch tefolle rjochte op provinsjes wylst sy harren better apart rjochtsje kinne op stêden en plattelân. De gearwurking mei oare nijsoanbieders komt ek te min út ‘e ferve, stiet yn it advys.

Omrop-direkteur Jan Koster is min te sprekken oer it rapport. Neffens him ferliest Omrop Fryslân hjirmei de eigen regionale identiteit. Ek koepelorganisaasje ROOS is min te sprekken oer it advys fan de Raad voor Cultuur.

Boarne: Omrop Fryslân

Aandacht veur het Drents in de Zomercolumn van de NOS

Foto: Huus van de Taol

Naor anleiding van een discussie over ien van de varianten van het Drents die gebruukt wordt deur de weervrouw van RTV Drenthe, kwam het NOS journaal veur heur Zomercolumn even naor Drenthe. Mooi veur het Drents, mooi veur het Huus van de Taol die weer ies even dudelijk maken kun, dat het Drents in al zien varianten even weerdevol is.

De NOS-Zomercolumn

Bron: Huus van de Taol

‘Taalproblematiek groot hinderblok voor het onderwijs’

Foto: Caribisch Netwerk NTR

“Ik moet in het Nederlands lesgeven, maar in mijn mentorklas zitten leerlingen met allerlei nationaliteiten door elkaar. Die horen thuis een andere taal. Als ik uitsluitend in het Nederlands les geef, begrijpen ze het grootste gedeelte niet”, zegt een lerares die op scholen in Montaña en Weis lesgeeft. “Ze moeten na vier jaar wel examen doen in het Nederlands, daarom probeer ik zoveel mogelijk Nederlands in mijn les te proppen.”

De discussie over de voertaal in het onderwijs op Curaçao is al jaren gaande. Alle basisscholen op vier na zijn ruim tien jaar geleden overgegaan op Papiaments als voertaal in tegenstelling tot de middelbare scholen. In 2011 werden plannen bekendgemaakt om een Papiamentstalige havo/vwo-opleiding op te zetten. Het plan kwam nooit van de grond maar de discussie over of leerlingen beter zouden presteren op een Papiamentstalige school blijft terugkeren. Lês mear…

NIJ! App fan ‘It grutte foarlêsboek’

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf. No fergees te downloaden yn de App Store en Google Play Store.

De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy’t de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.

Foar âlders dy’t graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters, mar foaral foar de bern sels! Lês mear…

‘Dialectmuziek zorgt voor een unieke band’

Foto: Meertens Instituut

Interview Dagblad van het Noorden, 4 augustus 2015

Hoogleraar taalcultuur in Limburg Leonie Cornips deed onderzoek naar de muziekbeleving van Rowwen Hèze.

Het moment dat Leonie Cornips van de Universiteit Maastricht voor het eerst de tekst ‘Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult’ hoorde, staat haar nog helder voor de geest. ,,Ik woonde al twintig jaar in Amsterdam, maar werd bijna dagelijks geconfronteerd met mijn Limburgse roots – mensen die mijn accent nadeden of mij niet verstonden. En toen hoorde ik eind jaren negentig dat nummer, vol humor en ironie, gezongen in dialect waar de rollen waren omgedraaid. Het was een bevrijding.’’ Lês mear…

Poll Onze Taal: Tweetalige plaatsnaamborden landelijk invoeren

Foto: Onze Taal

Steeds meer gemeenten in de Achterhoek hebben tweetalige plaatsnaamborden. Soms staat daarop naast de officiële benaming een dialectvariant, maar soms ook de carnavalsnaam van de gemeente in kwestie. Zou het zo niet in heel Nederland en Vlaanderen moeten? In augustus 2015 heeft Onze Taal een poll uitgezet met deze vraag. Hier volgt de uitslag:

Gemeenten zouden ernaar moeten streven om op hun plaatsnaamborden zowel de officiële naam te vermelden als de aanduiding in de streektaal.

Totaal 605 stemmen

Ja, vermeld op alle bordjes lokale varianten.
(318 stemmen, 53 %)

Nee, vermeld alleen de officiële naam.
(287 stemmen, 47 %)

Bron: Onze Taal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Scroll to top