NIJ! App fan ‘It grutte foarlêsboek’

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf. No fergees te downloaden yn de App Store en Google Play Store.

De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy’t de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.

Foar âlders dy’t graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters, mar foaral foar de bern sels! Lês mear…

‘Dialectmuziek zorgt voor een unieke band’

Foto: Meertens Instituut

Interview Dagblad van het Noorden, 4 augustus 2015

Hoogleraar taalcultuur in Limburg Leonie Cornips deed onderzoek naar de muziekbeleving van Rowwen Hèze.

Het moment dat Leonie Cornips van de Universiteit Maastricht voor het eerst de tekst ‘Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult’ hoorde, staat haar nog helder voor de geest. ,,Ik woonde al twintig jaar in Amsterdam, maar werd bijna dagelijks geconfronteerd met mijn Limburgse roots – mensen die mijn accent nadeden of mij niet verstonden. En toen hoorde ik eind jaren negentig dat nummer, vol humor en ironie, gezongen in dialect waar de rollen waren omgedraaid. Het was een bevrijding.’’ Lês mear…

Poll Onze Taal: Tweetalige plaatsnaamborden landelijk invoeren

Foto: Onze Taal

Steeds meer gemeenten in de Achterhoek hebben tweetalige plaatsnaamborden. Soms staat daarop naast de officiële benaming een dialectvariant, maar soms ook de carnavalsnaam van de gemeente in kwestie. Zou het zo niet in heel Nederland en Vlaanderen moeten? In augustus 2015 heeft Onze Taal een poll uitgezet met deze vraag. Hier volgt de uitslag:

Gemeenten zouden ernaar moeten streven om op hun plaatsnaamborden zowel de officiële naam te vermelden als de aanduiding in de streektaal.

Totaal 605 stemmen

Ja, vermeld op alle bordjes lokale varianten.
(318 stemmen, 53 %)

Nee, vermeld alleen de officiële naam.
(287 stemmen, 47 %)

Bron: Onze Taal

Stienwiekers nog wel in gebruuk bi’j et jongvolk

D’r wodt nogal es docht dat allienig oolderen de streektael nog mar praoten, mar d’r bin ok aandere veurbeelden. Op verzuuk van de Iesselakedemie dee student Meertaelighied Daan Brandenburg onderzuuk naor de streektael in Stienwiek onder et jongvolk van 12 tot 18 jaor. Hoe is de holing en wanneer bruken ze de streektael? Daor was et om te doen.

De onderzuker komt tot de konklusie dat de streektael nog de hieltied bruukt wodt onder de jongeren. Et vaalt wel op dat dat gebruuk veural zit in de kontakten mit de paken en beppen. As et daor in de toekomst allienig van ofhangen zol, zal et bruken van de streektael wel ofnemen, dat is wel zo, is de rissenaosie in et onderzuuk.

Jongeren die ze streektael bruken bin positiever over die tael as die dat niet doen. Instituten die heur doende holen mit et Nedersaksisch, zollen menieren vienen moeten om kiender meer in anraeking te brengen mit de streektael, om de holing positiever te kriegen, zo wodt in et algemien steld.
De Engelstaelige skriptie Steenwijk: Folk Perception and Regional Language of the Youth kuj’ daelelaeden uut de ‘onderzoeksdatabase’ van de RUG. Et onlineblad ‘Mijn Stad, Mijn Dorp’, een uutgifte van et Historisch Centrum Overiessel, publiceerde kotleden een artikel over et onderzuuk.

Boarne: http://www.stellingwarfs.nl/

Met erkenning kan niemand nog om het Bildts heen

Foto: Leeuwarder Courant

Om het Bildts te ‘hoeden en noeden’ wil de gemeente de taal laten erkennen onder het EU Handvest voor minderheidstalen. Zo’n erkenning kan veel opleveren: bescherming, monitoring van de taal en een sterkere structuur van organisaties die zich met de taal bezighouden. Tegelijkertijd verplicht het de gemeente zelf ook om meer aan het Bildts te doen.

Begin 1999 was het feest in het noordoosten van Portugal, in en rond het kleine stadje Mirando do Douro. Een kleine gemeenschap van zo’n 10.000 mensen spreekt er Mirandees, een in de 12e eeuw ontstane taal. In ’99 werd de taal door het Portugees parlement officieel uitgeroepen tot tweede rijkstaal, zoals het Fries hier in Nederland. Lês mear…

7-8 October 2015: Seminar Open Learning in Minority Languages

In the fast developing digital area, new opportunities address themselves for regional and minority languages to engage with other language communities or to engage others with their language. Open Education and Open Educational Practices (OEP) and Open Educational Resources (OER) in that respect, are in ideal way to empower a small languages.

How can different language communities and cross-border collaboration advance the development of OER? How can OEP be transferred to language communities with less financial resources and political support and how? What are the challenges and opportunities from a policy perspective on OER uptake? What is the added value of OER from a (small) language teaching perspective?

These and other topics will be addressed in a seminar taking place on 7-8 October 2015 in Leeuwarden (the Netherlands). Both researchers, educators and policymakers in the field of regional and minority languages are welcome to participate in the seminar. The seminar is organized by the European Commission funded Life Long Learning project LangOER and hosted by the Mercator Research Centre (part of the Fryske Akademy ).

Registration will open on the 1st of August 2015. For registration, send an e-mail to: mercator@fryske-akademy.nl. See for more information: www.mercator-research.eu.

Boarne: Mercator Kennissintrum

Meiwurkers Omrop Fryslân stride foar selsstannich bestean

De meiwurkers fan Omrop Fryslân begjinne moandei mei aksjes foar it behâld fan in selsstannige Omrop. It giet om radio- en televyzjespots mei de slogan “Ús taal, Ús Omrop”. Meiwurkers meitsje har slim soargen oer wa’t yn de takomst bepaalt wat der op de Omrop útstjoerd wurdt.

Der leit no in plan wêryn’t Omrop Fryslân mei RTV Noord en RTV Drenthe ûnder ien bestjoer komt. De meiwurkers binne benaud dat dit ta skea gean sil fan it Frysk en wolle dat de omrop folslein selsstannich beslute kin oer programmearring en ynset fan middels.

Omrop Fryslân is in publike omrop dy’t útstjoert yn de twadde offisjele rykstaal, it Frysk. Om de Fryske taal en kultuer libben te hâlden, hat de Omrop in alsidiger programmearring as oare regionale omroppen. Sa stjoert Omrop Fryslân berneprogramma’s út, dokumintêres, wurdt skoaltelevyzje makke en dramaproduksjes. Dat allegear yn it Frysk.

Boarne: Omrop Fryslân

Undersiker sjocht it Biltsk as taal en net as dialekt

Foto: Omrop Fryslân

It Biltsk is in echte taal en wis gjin dialekt. Dat hat ûndersiker Paulus van Sluis fan de Fryske Akademy tongersdeitejûn bekend makke. Hy hat der ûndersyk nei dien en in rapport oer makke. Dat rapport is oerlange oan de gemeente It Bilt, de provinsje en in ferskaat oan oare organisaasjes. Ien fan de redenen wêrom”t it Biltsk in echte taal is, is omdat it in saneamde kultuertaal is.

Der wurde taalkursussen yn jûn en der binne dêrom ek noarmen dêr’t de taal oan foldwaan moat.

It rapport is in boustien om in Europeeske minderheidstaal te realisearjen foar It Bilt. Dêrfoar moat it Nederlânske regear de taal dan wol foardrage. Der binne seistûzen minsken dy’t Biltsk prate.

Boarne: Omrop Fryslân

Frysk: it leukste fak foar de iPad

‘It is leuk, hiel maklik om te brûken én hoechst gjin boeken mei nei skoalle te tôgjen’, seit in learling fan it Singelland Lyseum. Hy leart op skoalle Frysk mei de nije digitale taalmetoade Searje 36.
Op it CSG Bogerman binne se ek bliid dat harren skoalle keazen hat foar Searje 36: ‘Do sjochst fuortendaalk wat der fout is en by toetsen hast gelyk dyn sifer.’

Yn it skoaljier 2014-2015 hawwe 2500 learlingen en 20 dosinten fan 15 skoallen meidien oan de pilot fan dizze ynnovative lesmetoade. Ut in ûndersyk ûnder 204 learlingen docht bliken dat de jongeren entûsjast binne oer de nije digitale metoade om Frysk te learen: 60% jout in 8 of heger. Fierders is Frysk fan alle talen it leukst om mei de iPad te learen, neffens 70% fan de learlingen.

De seisentritich lessen fan Searje 36 geane oer tema’s sa as ‘Famylje en Freonen’ en ‘Kommunikaasje’. Yn dizze unike learomjouwing binne aktuele teksten, fideo’s, spultsjes en ferskes opnommen, wêrmei’t de learlingen konkreet wurkje oan praktyske taalfeardichheden. Sa moatte sy bygelyks in ynterview mei in bekende dwaan en dêr in filmke fan meitsje. Fierdersoan sit Searje 36 fol ynteraktive oefeningen, dy’t fuortdaliks troch it systeem neisjoen wurde.

Ek dosinten binne optein en sjogge dat jongeren mei nocht mei dit lesmateriaal oan de slach geane. De lessen út de metoade kinne bewurke wurde en it is ek mooglik om eigen materiaal ta te heakjen. In oantal dosinten Frysk hat gearwurke mei Afûk en Cedin foar de ûntwikkeling fan Searje 36.

Meiwurkers Omrop Fryslân stride foar selsstannich bestean

Foto: Omrop Fryslân

De meiwurkers fan Omrop Fryslân begjinne moandei mei aksjes foar it behâld fan in selsstannige Omrop. It giet om radio- en televyzjespots mei de slogan “Ús taal, Ús Omrop”. Meiwurkers meitsje har slim soargen oer wa’t yn de takomst bepaalt wat der op de Omrop útstjoerd wurdt.

Der leit no in plan wêryn’t Omrop Fryslân mei RTV Noord en RTV Drenthe ûnder ien bestjoer komt. De meiwurkers binne benaud dat dit ta skea gean sil fan it Frysk en wolle dat de omrop folslein selsstannich beslute kin oer programmearring en ynset fan middels.

Omrop Fryslân is in publike omrop dy’t útstjoert yn de twadde offisjele rykstaal, it Frysk. Om de Fryske taal en kultuer libben te hâlden, hat de Omrop in alsidiger programmearring as oare regionale omroppen. Sa stjoert Omrop Fryslân berneprogramma’s út, dokumintêres, wurdt skoaltelevyzje makke en dramaproduksjes. Dat allegear yn it Frysk.

Sjoch hjir foar ien fan de spots.

Boarne: Omrop Fryslan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top