Fryske Foarlêswike 1 o/m 5 juny 2015: Foarlêze yn it Frysk oan pjutten

Foarlêzers op ’en paad mei 18.000 Tomke-boekjes yn de Fryske Foarlêswike! Goed 600 foarlêzers sille fan 1 o/m 5 juny rûnom yn ’e provinsje foarlêze oan goed 12.000 pjutten. It tema is dit jier ‘Hoi Tomke!’.
De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse en de Tomke-wurkgroep.

Fryske Foarlêswike
Oeral yn Fryslân wurdt fan 1 o/m 5 juny foarlêzen yn it Frysk oan pjutten op pjutteboartersplakken, bernedei-ferbliuwen en by gastâlders. Der wurdt foarlêzen troch pakes en beppes, troch heiten en memmen, mar der binne ek bekende Friezen dy’t harren ynsette foar de Fryske Foarlêswike Lês mear…

Nij struibrief oer de ‘Opstalsbeam’, in Fryske myte en in symboal fan de Fryske frijheid

Jierlikse betinking by de Opstalsbeam, mei âld-Fryske muzyk - Foto: Fryske Rie

Yn Rahe, by Auwerk/Auerk (Aurich) yn East-Fryslân, leit al sûnt iuwen de Opstalsbeam, oarspronklik in grêfhichte fan in foarname famylje út de lette 8ste iuw. Dy Opstalsbeam hat in grutte histoaryske en symboalyske betsjutting foar alle Friezen. Yn 1833 is it monumint fan hjoed-de-dei yn de foarm fan in piramide opmitsele mei balstiennen. Feitliken moat dit plak sjoen wurde as symboal fan de Fryske frijheid. Mei it wurd ‘Opstalsbeam’ wurdt fan âlds in peal of slachboom fan in ôffrede stik lân bedoeld. Yn ingere sin giet it om in mienskiplik brûkt stik greidlân.

De Fryske frijheid wurdt noch altiten sjoen as in wol hiel bysûnder skaaimerk fan (benammen) East-Fryslân. Yn de Midsiuwen hat him dêr in maatskippijfoarm ûntwikkele dy’t ôfwiek fan it doe feodale Europa. Der wie sprake fan in bûn fan frije lânsgemeenten út de Fryske kuststreek. Fertsjintwurdigers fan de lânsgemeenten, dy’t frij keazen waarden, kamen yn de regel op ’e tiisdei nei Pinkster (letter waard dat ‘Âlde Maaie’) by de Opstalsbeam gear om op te kommen foar frijheid en rjocht foar alle Friezen. Lês mear…

Pjutteboartersplak ‘De Bernejister’ yn Easternijtsjerk is sertifisearre as pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling

Foto: SFBO

Op woansdei 13 maaie wie it feest op pjutteboartersplak De Bernejister yn Easternijtsjerk. It pjutteplak fan Stichting Peuterspeelzalen Dongeradiel wurket sûnt april 2012 mei in belied dat rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern en sy hawwe it trajekt no ôfrûne. Liedster Afke Jongeling hat it sertifikaat ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ oerlange krigen. It wie de hiele moarn feest op De Bernejister. Riemkje Pitstra en Jetske Miedema hawwe de Tomke-foarstelling ‘Lekker ite’ spile en foar de âlden stie de kofje klear.

Provinsjale ûnderwiisbelied
De Provinsje stimulearret sûnt 2003 de ynfiering fan Frysktalich en meartalich belied yn de berne-opfang en it pjuttewurk. It Sintrum Frysktalige Berne-opfang is oprjochte om plakken dêrby te helpen. It tal plakken dat it taalbelied ynfierd hat, stiet boppe de 190 en is noch altyd groeiende. Lês mear…

EPP Group in favour of European minority protection standards

 

EPP Group Members committed to the protection of traditional minorities in the EU organised a public hearing on the 22nd of April with high-level experts and politicians from all around Europe. They all agreed that in order to build up a European minority protection system, common European standards and institutional frameworks have to be set up.

“A future EU minority protection system should be a two-step structure based on the common European minority protection standards and at the same time on the distinct concerns of each minority community taken into account by a Member State’s national legislation. I strongly hope that the EPP Group will be the driving force in Europe on this important matter”, said József Nagy MEP in his opening speech.

“National minorities are constituent entities of many of the EU Member States. I expect the EU and the Member States concerned to consider such minorities as an enrichment of their political, cultural and social landscape. Loyal minorities and generous majorities should complement each other’s efforts for a good common future”, pointed out Michael Gahler MEP.

Lês mear…

Nedersaksisch: ni’j overleg mit et ministerie

De perveensie Drenthe en SONT hebben de Nedersaksische overheden en bi’j SONT ansleuten orgenisaosies mit een brief infermeerd over de staand van zaeken angaonde heur overleg mit Binnenlaanse zaeken. Et hiernao volgende komt as veurnaemste uut die brief, die in zien gehiel te vienen is op www.sont.nl.

Veurig jaor meie is ambtelik overleg tot staand kommen tussen SONT en et Ministerie van BZK, angaonde een verkenning van meugelikheden en onmeugelikheden op et punt van veerdere erkenning. Ok het d’r overleg west mit de opstellers van et rappot ‘Nedersaksisch waar het kan’ (et rappot Herweijer / Jans). In overleg is mit mekeer vaaststeld dat et Nedersaksisch voldot an de 37 parregraffen daor et de hieltied omme gaot. Daornaost wodde angeven dat ambtelike vertegenwoordigers aorig schruten binnen veur konsekweensies op et gebied van wet- en regelgeving en middels as de erkenning opgeven wodt bi’j de Raod van Europa en leidet tot visitaosies op et nivo van diel III. Lês mear…

Nedersaksisch en Riek: gien financieel ni’js

In tegenstelling mit aandere berichten in pattie media is d’r veur zoveer oons bekend gien spraoke van financiële toezeggings deur et Riek angaonde ondersteuning van et Nedersaksisch. Wel wodt verkend in hoevere et Riek him d’r formeel in vienen kunnen zol dat voldaon wodt an 37 parregraffen van et Europese haandvest. Die bin eerder bevestigd deur juristen van de RUG, deur de perveensies Drenthe, Gelderlaand, Grunningen en Overiessel en deur de gemienten Oost- en West-Stellingwarf. Hoewel zoks gien ni’js is, brengen we disse tiedinge omreden we van verschillende kaanten vraogen kregen.

Boarne: Stellingwarfs.nl

Fjirde Fryske Twitterdei in feestje foar it Frysk!

Foto: Omrop Fryslân

De Fryske Twitterdei wie in moai feestje. Om 08.00 oere moarns stie de hashtag #Frysk al tusken de meast besprutsen ûnderwerpen op Twitter. Tûzenen twitterders ferstjoerden 3.500 unike tweets en der waard fansels ek wer in soad retweeten. De tweets kamen út mear as 25 lannen, fan Amearika oant Korea en fan Súd Afrika oant Noarwegen.

Mear orizjinele posten, minder retweets en mear sichtber
It totaal oantal tweets lei dit jier leger, mar it oanpart orizjinele tweets wie in stik heger dit jier: 75%. Ferline jier wie dat 40% . ‘Wy hawwe der bewust foar keazen om dit jier sels minder te stjoeren’, seit Mirjam Vellinga fan Afûk/Praat mar Frysk, ‘ferline jier seagen wy dat in hiel grut part fan de #Frysk tweets bestie út retweets fan ús plaatsjes en tweets. Hartstikke moai fansels, mar it is de bedoeling dat minsken sels aktyf dwaande binne mei it Frysk en dat is dit jier goed slagge. Minsken wiene tige kreatyf yn har tweets, mei dichtrigels, wurdgrapkes en aksjes en fansels felisitaasjes foar it Fries Museum dat juster de Museumpriis wûn. Ek de kwaliteit fan it Frysk wie opfallend goed.’ Lês mear…

Erfgoedynstellings hâlde merk oer skinken en neilitten

Foto: Omrop Fryslân

Fiif Fryske erfgoedynstellings presintearje harren op woansdei 22 april mei-inoar op in spesjale byienkomst. Harren doel: ynwenners fan Fryslân sa goed as ’t kin ynformearje oer it skinken en it neilitten oan in Frysk goed doel.
De bysûndere dei, dy’t hâlden wurde sil yn ’e Doarpstsjerke fan Huzum, wurdt organisearre troch de Stichting Âlde Fryske Tsjerken, Museum Belvedère (Oranjewâld), de Fryske Akademy, It Fryske Gea en Tresoar. ‘It wurdt in moaie en ynformative dei’, seit adviseur Skinkingen en Fûnsen Jan Bart Uildriks fan It Fryske Gea. Lês mear…

MySchoolsNetwork reikt prijs uit voor mooiste woord

MySchoolsNetwork reikt op woensdag 15 april een prijs uit voor het mooiste woord. De prijsuitreiking vormt de afsluiting van het event ‘Most interesting word in my own (minority) language’. Verschillende Friese en Nederlandse basisscholen, maar ook scholen in Mexico, Belarus, Rusland, en Ecuador nemen deel aan het event. Doel van de wedstrijd is cultuur en meertaligheid een platform te geven.
Lês mear…

Bern wurde faker meartalich grutbrocht

Foto: René Koster

It tal âlden dat bern Frysk- of meartalich grutbringt, nimt wer ta. Dochs kieze bern der letter faak foar om allinnich Nederlânsk te brûken, ek thús. Yn de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel is de GGD no frege op de konsultaasjeburo’s al omtinken te jaan oan it meartalich grutbringen.

Dat bart yn it projekt ‘Overdracht thuistaal’ dat opset is mei help fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Afûk. Op it konsultaasjeburo yn Snits waard moandei mei it projekt úteinset mei de presintaasje fan it saneamde ‘Taalgroeiboekje’.

Boarne: Omrop Fryslân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top