Marieke Sanders: Evaluatie is de kern van het Handvest

Marieke Sanders yn Tresoar (foto Fryske Akademy, Richard de Boer)

De waarde van het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen wordt eigenlijk bepaald door de driejaarlijkse evaluatie. Dat zei Marieke Sanders van de Committee of Experts van de Raad van Europa vrijdag in Leeuwarden. Oud-Europarlementariër Sanders (VVD) ontving hier een position paper van het EBLT naar aanleiding van het feit dat Nederland maar liefst één jaar te laat is met het inleveren van het driejaarlijkse rapport bij de Raad van Europa. “Nederland was ooit één van de eerste vijf landen die het Handvest ratificeerde. Dan is het eigenlijk wel schandalig dat Nederland al voor de tweede keer al meer dan één jaar te laat is”, zei Sanders bij Tresoar.

Volgens de ervaring van Sanders is regelmatige en tijdige evaluatie van het Handvest essentiëel om een goede dialoog tot stand te brengen tussen overheid en minderheden. In de praktijk worden juist vlak voor, tijdens en na de driejaarlijkse evaluatie afspraken gemaakt om problemen aan te pakken. In Nederland zijn er momenteel voldoende issues die volgens Sanders om aandacht vragen. De oud-politica noemde onder meer de positie van het Fries bij de rechtbank, de onzekere toekomst van Omrop Fryslân en de positie van het Nedersaksisch.

Lês mear…

EBLT “bot yn noed” oer Nederlânske minderheidstalen

De keamerleden Lutz Jacobi en Magda Berndsen mei Onno Falkena en Tryntsje van der Veer fan it EBLT (Foto: Fryske Akademy, Richard de Boer)

It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) sit bot yn noed oer de hâlding fan it Nederlânske regear oangeande de ymplemintaasje fan it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen (ECRML) en it Ramtferdrach fan ’e Rie fan Europa foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden (FCNM) yn Nederlân.

Nederlân hat sa goed as neat dien mei de oanbefellingen dy’t de Rie fan Europa op it mêd fan minderheidstalen opsteld hat yn oktober 2012. Sa is der noch hieltyd gjin sprake fan in strukturele dialooch tusken Den Haach en organisaasjes fan sprekkers fan minderheidstalen. Dêrneist hat it regear gjin dúdlik belied ûntwikkele oangeande it beskermjen en befoarderjen fan ’e Nedersaksyske taal. De takomst fan ’e regionale stjoerder Omrop Fryslân stiet ûndertusken faai, wylst de posysje fan radio en telefyzje yn it Frysk as twadde rykstaal nearne fêstlein is yn ’e aktuele Mediawet. Lês mear…

EBLT pleit opnieuw voor ondersteuning van Gelderse streektalen en culturen

Het Europees Buro veur Kleine Talen / Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) is niet gerustgesteld door het antwoord van het provinciaal bestuur van Gelderland waarin zij hun erfgoedbeleid verdedigen en uitleg geven over de korting die is toegepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de streektaalconsulent vorig jaar beëindigd moest worden.

Het EBLT kent het huidige erfgoedbeleid van de provincie Gelderland, te weten de instandhouding van onroerend erfgoed, het stimuleren van musea en de Gelderse geschiedenis, grote waarde toe, maar wil het provinciaal bestuur er wel op wijzen dat de Gelderse streektalen en culturen eveneens een zeer rijk bezit zijn, dat bovendien in levend gebruik is.

De Gelderse streektalen en culturen vormen onweerlegbaar een eeuwenoud, essentieel onderdeel van de cultuur van de Gelderse bevolking en hebben op moderne wijze steun nodig, zoals dat ook elders in Nederland gebeurt voor het Fries en voor Nedersaksisch, het laatste zoals in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de Friese gemeenten Oost- en West-Stellingwerf. Een dergelijke ondersteuning wordt bovendien aanbevolen door de Raad van Europa in het kader van het Europees Handvest van Regionale of Minderheidstalen dat door onder andere Nederland is ondertekend.

Het EBLT doet daarom een krachtig beroep op het college van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van Gelderland om een provinciaal beleidsplan te ontwikkelen en uit te voeren ter bescherming en bevordering van de Nedersaksische streektalen Achterhoeks en Veluws en de streektaal van de Liemers. Het EBLT pleit tevens opnieuw voor de hernieuwde inzet van een streektaalbevorderende functionaris, waarvan het werk ingebed kan worden in het huidige Erfgoedcentrum. Lês mear…

Er is een officiële ‘Nationale Dag voor het Papiaments’

Foto: Versgeperst.com

Minister Irene Dick van Onderwijs heeft 8 februari nu officieel uitgeroepen tot de ‘Nationale Dag van het Papiaments’. De minister maakte eerder al bekend dit te willen invoeren. In de verklaring is ook vastgelegd dat het tussen 8 en 21 februari de ‘Nationale Periode van het Papiaments’ is.

De dag 8 februari is volgens Dick van grote historische waarde voor Curaçao. Op deze dag in 1958 werd Papiaments spreken namelijk officieel toegestaan in het Parlement. Modesto ‘Chano’ Margaretha nam toen het voortouw en besloot voor het eerst Papiaments te spreken in plaats van Nederlands tijdens de vergadering van de Ministerraad. De familie van Chano Margaretha kreeg gisteren een plakkaat met daarop de verklaring overhandigd.

Klik hier voor de verklaring.

Bron: Versgeperst.com

Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden veur de tiende keer uutrikt

Foto: Dagblad van het Noorden

De Grunninger Chris Kiel het de Streektaelpries 2014 wunnen in de kattegerie poëzie en proza. Et Stellingwarver ‘Van schossel tot slingerpad’, een keunstboek mit poëzie en beeldende keunst van drie Stellingwarver dichters en drie keunsteners dat deur de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven wodde, was nommeneerd, krek as et Drentse ‘Strunen in de taoltuun’ van Abel Darwinkel, en de Grunninger app ‘Lassa dut bosschoppen’, van Esther en Kirsten Plomp in de vertaeling van Riemke Bakker. Bert Hadders en de Nozems wunnen in de kattegerie CD/DVD.
De jury nuumde ‘Van schossel tot slingerpad’ een arg mooi vormgeven boek, mit een biezunder goed op mekeer ofstemde inhoold van beeldende keunst en poëzie. Ok de veertig inbunnen boeken deur haandboekbienders wodde as positieve saemenwarking benuumd. ‘Een boek om vaeke in te kieken en van te genieten’, zo zee juryveurzitter Eric van Oosterhout. In et daegeliks leven is Van Oosterhout burgemeester van de gemiente Aa en Hunze; hi’j zet him mit riegelmaot arg in veur et behoold van de Nedersaksische streektaelen.
Omreden et de tiende keer was dat de pries uutrikt wodde, wodde ok nog de bundel ‘De eerste pries’ uutdield aan alle bezukers van de middag. An die bundel konnen alle eerdere nommeneerden veur de pries mitdoen. In et boekien bin Stellingwarver bi’jdregen opneumen van Sjoukje Oosterloo en Johan Veenstra.

Boarne: http://www.stellingwarfs.nl/

Tolve boeken op ‘longlist’ Gysbert Japicxpriis

Foto Omrop Fryslân

De advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2015 hat in longlist bekendmakke fan tolve Frysktalige romans of ferhalebondels. Op de list steane titels fan bekende auteurs mar ek in pear debuten. De advyskommisje stelt dat se foar de longlist boeken keazen hawwe ‘mei in literêr karakter, dy’t aventoerlik en fernijend skreaun binne en de rikens fan it Frysk dúdlik sjen litte’.
De auteurs fan nominearre boeken binne ûnder oare Marga Claus, Anne Feddema, Koos Tiemersma, Josse de Haan, Hylke Speerstra. Willem Schoorstra en Ale van Zandbergen.

De Gysbert Japicxpriis is de grutte priis fan de Fryske literatuer. De provinsje Fryslân rikt de priis om de twa jier út, de iene kear foar proaza, de oare kear foar poëzij. Dit jier is it proaza oan bar. It giet om wurk útkommen yn de kalinderjierren 2011 oant en mei 2014. Mei-inoar ferskynden yn it oanbelangjende tiidrek mear as 130 oarspronklike Frysktalige proazatitels. De advyskommisje bestiet út Marga Waanders, Yvonne Dijkstra, Kester Freriks, André Looijenga en Doeke Sijens. Lês mear…

Fryske media komme mei ferkiezingsside fryslankiest.nl

De trije grutte media yn Fryslân ha wer in mienskiplike ferkiezingsside mei dêrop al harren nijs oer de provinsjale steateferkiezings fan 18 maart. De side www.fryslankiest.nl is in inisjatyf fan it Frysk Deiblêd, de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân.

Neist nijs en reportaazjes is der in oersjoch fan alle partijen dy’t meidogge, tweets fan provinsjale politisy en partijen en in aginda mei ferkiezingsaktiviteiten.

Boarne: Omrop Fryslân

Republic of Ireland MEP told to stop speaking in Irish in EU Parliament – ‘Either you use another language or unfortunately I cannot give you the floor…’

Republic of Ireland MEP was told to stop speaking in Irish in EU Parliament this week during a meeting of the Economic and Finance Committees, despite having asked permission two weeks previously, and providing her own interpreter.

Republic of Ireland MEP Liadh Ní Riada has begun a ‘stailc teanga’ (language strike) lasting until the end of Seachtain na Gaeilge (Irish-language week) as a protest against the derogation on Irish in the EU and to highlight the Irish Government’s lack of movement in securing an end to the languages second-class status. This means she will only speak Irish in my work with the European Institutions as a protest against the derogation. My aim is to draw attention to derogation and to encourage the Irish Language community and the Irish people in general to put pressure on the Government to remedy the situation. Lês mear…

Minsken socht dy’t Noordwoldigers prate

Foto: Omrop Fryslân

De organisaasje fan it Zomerfestival Noordwolde siket minsken dy’t it oarspronklike Noordwoldigers noch sprekke. It giet om de streektaal of eins de koloniale tongfal. De festivalorganisaasje wol dit jier omtinken jaan oan it koloniale ferline fan Noardwâlde.

Der binne in grut tal anekdoates út dy tiid bewarre bleaun. It doel is om dizze te bewurkjen yn in ferhaal dat op 20 en 21 juny ferteld wurde moat yn it oarspronklike Noordwoldigers. De organisaasje hat sels socht nei doarpelingen dy’t har helpe wolle, mar hat gjin sprekkers fûn.

Boarne: Omrop Fryslân

Nominearje in bedriuw of organisaasje foar de Fryske Reklamepriis 2015!

Foto: Fryske Reklamepriis / Ried fan de Fryske Beweging

De Ried fan de Fryske Beweging is wer teset mei de Fryske Reklame Priis: sokssawat as de Gouden Loekie foar Frysktalige reklame. Alteast, dat wie noch it gefal by de lêste útrikking op 20 maart 2012. De Ried wol it no wat breder lûke: ‘Hoe geane bedriuwen en organisaasjes om mei it Frysk? Brûke se ús taal op orizjinele wize yn nijsgjirrige reklame-uterings? Of krekt hiel gewoan yn ‘e deistige omgong? En hoe fine se it lykwicht dan tusken it brûken fan de eigen taal en it belûken fan minsken dy’t it Frysk net ferstean? Brûke se it Frysk ek skriftlik en drage se by oan de sichtberens fan it Frysk op`e dyk? Hokker bedriuwen, tinke jim, jouwe it goeie foarbyld?’ Dat stiet te lêzen op de fernijde webside fan de Fryske Reklame Priis.

In moaie reklame sil op himsels dus no net mear tarikkend wêze as de organisaasje – net-kommersjele ynstellings (lykas sikehûzen) komme likegoed yn de beneaming – it Frysk fierders net brûkt yn de skriftlike en mûnlinge kommunikaasje. Oarsom telt ‘Geveltsjefrysk’ no ek mei, mar dat is net genôch. It Frysk moat in wêzentlik ûnderdiel útmeitsje fan hoe’t in organisaasje him oppenearret. Dat boadskip wurdt meijûn oan de sjuery’t dy’t op it heden gearstald wurdt; de sjueryleden wurde meikoarten bekend makke. Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top