Tolve boeken op ‘longlist’ Gysbert Japicxpriis

Foto Omrop Fryslân

De advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2015 hat in longlist bekendmakke fan tolve Frysktalige romans of ferhalebondels. Op de list steane titels fan bekende auteurs mar ek in pear debuten. De advyskommisje stelt dat se foar de longlist boeken keazen hawwe ‘mei in literêr karakter, dy’t aventoerlik en fernijend skreaun binne en de rikens fan it Frysk dúdlik sjen litte’.
De auteurs fan nominearre boeken binne ûnder oare Marga Claus, Anne Feddema, Koos Tiemersma, Josse de Haan, Hylke Speerstra. Willem Schoorstra en Ale van Zandbergen.

De Gysbert Japicxpriis is de grutte priis fan de Fryske literatuer. De provinsje Fryslân rikt de priis om de twa jier út, de iene kear foar proaza, de oare kear foar poëzij. Dit jier is it proaza oan bar. It giet om wurk útkommen yn de kalinderjierren 2011 oant en mei 2014. Mei-inoar ferskynden yn it oanbelangjende tiidrek mear as 130 oarspronklike Frysktalige proazatitels. De advyskommisje bestiet út Marga Waanders, Yvonne Dijkstra, Kester Freriks, André Looijenga en Doeke Sijens. Lês mear…

Fryske media komme mei ferkiezingsside fryslankiest.nl

De trije grutte media yn Fryslân ha wer in mienskiplike ferkiezingsside mei dêrop al harren nijs oer de provinsjale steateferkiezings fan 18 maart. De side www.fryslankiest.nl is in inisjatyf fan it Frysk Deiblêd, de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân.

Neist nijs en reportaazjes is der in oersjoch fan alle partijen dy’t meidogge, tweets fan provinsjale politisy en partijen en in aginda mei ferkiezingsaktiviteiten.

Boarne: Omrop Fryslân

Republic of Ireland MEP told to stop speaking in Irish in EU Parliament – ‘Either you use another language or unfortunately I cannot give you the floor…’

Republic of Ireland MEP was told to stop speaking in Irish in EU Parliament this week during a meeting of the Economic and Finance Committees, despite having asked permission two weeks previously, and providing her own interpreter.

Republic of Ireland MEP Liadh Ní Riada has begun a ‘stailc teanga’ (language strike) lasting until the end of Seachtain na Gaeilge (Irish-language week) as a protest against the derogation on Irish in the EU and to highlight the Irish Government’s lack of movement in securing an end to the languages second-class status. This means she will only speak Irish in my work with the European Institutions as a protest against the derogation. My aim is to draw attention to derogation and to encourage the Irish Language community and the Irish people in general to put pressure on the Government to remedy the situation. Lês mear…

Minsken socht dy’t Noordwoldigers prate

Foto: Omrop Fryslân

De organisaasje fan it Zomerfestival Noordwolde siket minsken dy’t it oarspronklike Noordwoldigers noch sprekke. It giet om de streektaal of eins de koloniale tongfal. De festivalorganisaasje wol dit jier omtinken jaan oan it koloniale ferline fan Noardwâlde.

Der binne in grut tal anekdoates út dy tiid bewarre bleaun. It doel is om dizze te bewurkjen yn in ferhaal dat op 20 en 21 juny ferteld wurde moat yn it oarspronklike Noordwoldigers. De organisaasje hat sels socht nei doarpelingen dy’t har helpe wolle, mar hat gjin sprekkers fûn.

Boarne: Omrop Fryslân

Nominearje in bedriuw of organisaasje foar de Fryske Reklamepriis 2015!

Foto: Fryske Reklamepriis / Ried fan de Fryske Beweging

De Ried fan de Fryske Beweging is wer teset mei de Fryske Reklame Priis: sokssawat as de Gouden Loekie foar Frysktalige reklame. Alteast, dat wie noch it gefal by de lêste útrikking op 20 maart 2012. De Ried wol it no wat breder lûke: ‘Hoe geane bedriuwen en organisaasjes om mei it Frysk? Brûke se ús taal op orizjinele wize yn nijsgjirrige reklame-uterings? Of krekt hiel gewoan yn ‘e deistige omgong? En hoe fine se it lykwicht dan tusken it brûken fan de eigen taal en it belûken fan minsken dy’t it Frysk net ferstean? Brûke se it Frysk ek skriftlik en drage se by oan de sichtberens fan it Frysk op`e dyk? Hokker bedriuwen, tinke jim, jouwe it goeie foarbyld?’ Dat stiet te lêzen op de fernijde webside fan de Fryske Reklame Priis.

In moaie reklame sil op himsels dus no net mear tarikkend wêze as de organisaasje – net-kommersjele ynstellings (lykas sikehûzen) komme likegoed yn de beneaming – it Frysk fierders net brûkt yn de skriftlike en mûnlinge kommunikaasje. Oarsom telt ‘Geveltsjefrysk’ no ek mei, mar dat is net genôch. It Frysk moat in wêzentlik ûnderdiel útmeitsje fan hoe’t in organisaasje him oppenearret. Dat boadskip wurdt meijûn oan de sjuery’t dy’t op it heden gearstald wurdt; de sjueryleden wurde meikoarten bekend makke. Lês mear…

Meertaelig onderwies mit Drents en Duuts, en een Drents lektoraot op kommenwegen

Foto: RTV Drenthe

Goed ni’js van de Drentse kaante. De perveensie Drente wil meer ommedaenken veur et Duuts en toegelieke ok veur et Drents in et Drentse onderwies. Perveensiaole Staoten van Drenthe hebben d’r een dagmennig leden maximaol een ton per jaor veur beschikber steld, veur de kommende vier jaor. Doel is om de streektael te beholen en de weerde van meertaelig onderwies beter uut te buiten. Et projekt zal dreven wodden deur een anjaeger veur Drents en Duuts, die uutgruuien zal tot een lektor bi’j de Stenden-hogeschoele in Liwwadden. Die het ok vestigings in Drenthe zels, zoas de Pabo in Emmen. Inkelde basisschoelen in Zuudoost-Drenthe kriegen een pilot. Ok de Drentse streektaelorgenisaosie Huus van de taol zal uteraord betrokken wezen. D’r wodt o.e. docht an et opwarken van de kundigheden van docenten en studenten. Dippeteerde Munniksma risseneert bi’j ien en aander dat meertaelighied meer kaansen geft veur wark en ontplooiing.

Bron: RTV Drenthe

PVDA-staotelid-kandidaot Anneke Beukers wil meer struktureel geld van de perveensie veur et Overiesselse Nedersaksisch

PVDA-kandidaot-staotelid Anneke Beukers uut Overiessel het veurbi’je zaoterdag op een symposium in Hengelo bepleit dat d’r meer geld komt veur et Nedersaksisch in Overiessel. En dat moet dan ok struktureel wezen. Zoks komt goed te passe bi’j de aktie van et CDA in de Kaemer veur et pleiten veur staotus diel III richting minister Plasterk, zeggen ingewijden. Op de webstee van de kraante Tubantia wodt nog anhaeld dat in 2013 een motie van CDA en PVDA in de Twiede Kaemer veur promosie van et Nedersaksisch naor diel III deur minister Plasterk ofwezen wodden, wiels die doe een kaemermeerderhied mit wus te kriegen. Zoks ondaanks goeie pleidooien van de PVDA-fraktie (Lutz Jacobi) en de CDA-fraktie (Sander de Rouwe) en ondaanks positieve oordielen van de juristen Herweijer en Jans in heur rappot ‘Nedersaksisch waar het kan’. Zoe’n 57% beantwoorders van een internetenquête wil op ‘t heden taelbeleid veur et Twents krek as in Frieslaand veur et Fries (peiling 24-2-2015).

Tubantia

Sykmasine Google lansearret Fryske edysje

Foto: Google.frl

Sykmasine Google is der no ek yn it Frysk. Moandei lansearre it bedriuw de webside www.google.frl. Besikers krije dan de fertroude Google-side te sjen, mar dan hielendal yn it Frysk. Sa stiet der ûnder de sykbalke de opsjes ‘Sykje mei Google’ en ‘Lok wat jouste’. Yn de Nederlânske fersy stiet dêr ‘Ik doe een gok’. Ek by de sykresultaten hat Google alles oersetten.

It Amerikaanske ynternetbedriuw makke it nijs moandei sels bekend fia sosjale media: “Nieuw: Google in het Fries te bereiken”.

De nije Fryske .frl-ekstinsje is sûnt febrewaris yn de loft.

Boarne: Omrop Fryslân

Madeleine van Toorenburg (CDA) vragt Plasterk nao over de erkenning van et Nedersaksisch

Alweer zoe’n aanderhalf jaor leden of zoks was d’r een kaemerdebat waorin o.e. Lutz Jacobi (PvdA), Sander de Rouwe (CDA) en op ‘e aachtergrond Eddy van Hijum (CDA) et opnammen veur et Nedersaksisch tegenover minister Plasterk, die mit de wonderlikste argementen toch krek de meerderhied hul: niet opni’j praoten over erkenning van et Nedersaksisch onder diel III van et Europese Haandvest, ik blief bi’j de eerdere ofwiezing. In de kaemerkemmissie van Binnenlaanse Zaeken is daor liekewel kritisch op deurpraot, mar in Plasterk liekt niet vule schot te zitten om d’r wat positiever naor te kieken. Gelokkig bin d’r nog altied aktieve kaemerleden, zoas CDA-kaemerlid Vrouw Madeleine van Toorenburg. Zi’j het een tal vraogen steld an Plasterk, PvdA-minister dus van Binnenlaanse Zaeken en Keuninkrieksrelaosies. Die vraogen kommen d’r in et kot op daele hoe et d’r mit staot.

Van Toorenburg wil o.e. weten as Plasterk him bepaolde toezeggings herinnert, wat de ambtelike gesprekken mit SONT opleverd hebben en as hi’j nog altied mient dat de inspannings onvoldoende binnen om tot erkenning onder diel III van et Europese Haandvest over te gaon. Ok wil zi’j weten wanneer as de experts van de Raod van Europa kommen om de naoleving van et haandvest in Nederlaand nao te gaon en hoe et ministerie daor now betrokken bi’j is.

Lês mear…

Neie uutgave Het Drentse Boek n tuut op beide schelpen

De presentatie van de nieuwe verhalenbundel van Tonko Ufkes, uitgegeven door Stichting Het Drentse Boek uit Beilen, gebeurde in het Huis van de Groninger Cultuur. De reden daarvoor is dat het Westerkwartiers, de taal waarin Ufkes schrijft, veel raakvlakken kent met zowel het Drents als het Gronings, en zelfs ook met het Stellingwerfs en Fries. Het is een typische grensregio. Dat betekent dat veel lezers die een van de streektalen machtig zijn, herkenning vinden in de taal van schrijver Ufkes. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan collegaschrijver Melle Hijlkema. Het Westerkwartiers mag dan een klein taalgebied zijn, actief is men er wel.

Ufkes gaf al eerder vijf poëziebundels uit en een verhalenbundel. Zijn verhalen hebben een eigen kleur, zijn duidelijk herkenbaar van zijn hand. Ook de thema’s en verwerking daarvan zijn karakteristiek voor het proza van Tonko Ufkes. In n tuut op beide schelpen vertellen zijn verhalen over sterke mensen die in kwetsbare situaties terecht zijn gekomen. Liefde en lichamelijkheid, natuur en de stad, zijn passie voor het Wad en vogels, alles komt samen in deze nieuwe bundel. Verhalen die verrassen, amuseren en tot nadenken stemmen. Verhalen die door het Westerkwartiers een extra dimensie krijgen. Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top