Striid foar behâld fan Biltske taal en identiteit

Frije Bilkerts en de Wurkgroep It Bilt komme yn aksje foar it behâld fan de Biltske taal en identiteit. Dy driigje te ferdwinen troch de gemeentlike weryndieling yn 2018. Frjentsjerteradiel, Menameradiel, It Bilt en in part fan Littenseradiel fusearje dan ta ien gemeente mei in nije Fryske of Nederlânske namme. Mar it wurdt gjin Biltske namme.

Ek liket it derop dat de plaknammen yn It Bilt en Frjentsjerteradiel allinnich yn it Nederlânsk op de buorden komme. Dy fan Menameradiel en Littenseradiel wurde Nederlânsk en Frysk.

Yn maart komme de Frije Bilkerts en Wurkgroep It Bilt dêrom mei in moasje yn de gemeenteried. Boargemaster Fred Veenstra fan Frjentsjerteradiel seit dat de gemeentenamme yn in rykstaal moat, mar dat de gemeenten it foech hawwe oer it kiezen fan de nammen op de buorden fan de doarpen. As it Bilt seit dat de nammen yn it Biltsk op de buorden moatte, dan bart dat.

Boarne: Omrop Fryslân

Nijntje spreekt nu ook Papiaments!

Bij uitgeverij Bornmeer verschijnt een nieuwe vertaling van nijntje: nijntje na laman na Papiamentu. Het boekje is de Papiamentse vertaling van de klassieker nijntje aan zee in de wereldberoemde reeks van Dick Bruna. 2015 is het Dick Bruna-jaar, het is dit jaar namelijk 60 jaar geleden dat er voor het eerst een nijntje-boek verscheen. Dit jaar zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd rond dit jubileum.

In nijntje na laman na Papiamentu gaat nijn met vader Pluis naar het strand: ‘Riba un dia tata pluis di, ken di boso ke ban, ban keiru den dùin i na playa, ban keiru na laman.’ Het boek zal worden aangeboden aan de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, mevr. M. Wiels en aan de Gevolmachtigde Minister van Aruba, dhr. J.A. Boekhoudt. De presentatie vindt plaats in het Arubahuis in Den Haag. Ook vertegenwoordigers van de stichting SPLIKA zullen aanwezig zijn bij de presentatie. SPLIKA staat voor Stimulá (het stimuleren van) Papiamentu (het Papiaments), Literatura (van de literatuur) i Informashon (en de informatie) riba Kultura (over de cultuur) di Antianan abou (van de Antilliaanse Benedenwinden). SPLIKA stimuleert het gebruik van het Papiaments en zet zich in voor de Antilliaanse cultuur. Lês mear…

Prissentatie N tuut op beide schelpen

Hierbij nodigen we u uit voor de presentatie van de verhalenbundel in het Westerkwartiers van Tonko Ufkes uit Groningen.
Dit boek wordt uitgegeven door uitgeverij Stichting Het Drentse Boek uit Beilen.

Om de bijzondere positie van de taal van het Westerkwartier te onderstrepen wordt de bundel gepresenteerd in het Huis van de Groninger Cultuur (RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen). Het Westerkwartiers heeft heel veel verwantschap met het Gronings,
Stellingwerfs en Drents, en dreigt daardoor tussen wal en schip te geraken wat betreft het vinden van uitgeverijen voor hun boeken. Dat was de reden voor het Drentse Boek de mooie en karakteristieke verhalen van Ufkes in het fonds op te nemen. Maar de schrijvers in het Westerkwartiers blijven zich roeren en hun streektaal en doen dan met verve en met velen. Zo overhandigt Tonko Ufkes het eerste exemplaar van zijn boek aan collegaschrijver Melle Hijlkema uit hetzelfde gebied en brengen Geert Zijlstra en Piet Buist liedjes met teksten in het Westerkwartiers.

De presentatie is op vrijdag 13 februari a.s. om 16.00 uur (half vier inloop).
Klik op de afbeelding voor de uitnodiging.

BOEZEWIND BI-JEENKOMST

BOEZEWIND is in 2013 ontstaon en is een bewaeging waor iederene in d’n Achterhook en
Liemers die ‘t Nedersaksisch een warm hatte toedreg zich bi-j an kan sluten. Via social
media en de pers hef BOEZEWIND al van zich laoten heur’n. ‘t Is now tied veur BOEZEWIND
um eur gezichte te tonen an een groter publiek! Tiedens disse bi-jeenkomst willen wi-j
naoder met owluu kennes maken en owluu geerne bi-jpraoten aover onze activiteiten.
Maor ok vernemmen wi-j geerne of i-jluu ni-je ideeën hebt die wi-j meugelek ok samen
könt uutvoer’n. Lês mear…

In Frysk boek lêze yn de Boekebus

Foto: Omrop Fryslan, Wytse Vellinga

Fyftjin streekbussen fan Arriva en Qbuzz ride de kommende moannen mei in boekekast fol Fryske boeken troch de provinsje. Doel is om it lêzen fan it Frysk te stimulearjen. De boeken meie fergees troch de reizgers lêzen en sels meinaam wurde.

De aksje is in inisjatyf fan de provinsje en de stichting Boeken fan Fryslân. Neist it stimulearjen fan it lêzen fan Fryske boeken is it ek de bedoeling om it reizgjen yn de bus nofliker te meitsjen. It giet foarearst om in proef oant de simmer. Dêrnei wurdt besjoen oft it projekt ferlingd wurdt.

Boarne: Omrop Fryslân

EBLT en Slieker Film helje priiswinnende Welske film ‘Y Syrcas’ nei Ljouwert

Op sneon 21 febrewaris presintearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen EBLT en Slieker Film tegearre de priiswinnende Welske film ‘Y Syrcas’ (It Sirkus). Y Syrcas wûn ferline jier de sjuerypriis én de publykspriis op it 5de European Minority Film Festival yn Hüsem/Husum yn Noardfryslân. Y Syrcas giet oer it alderearste reizgjende sirkus dat, mei oaljefant en al, yn 1848 troch Wales reizge, in kultuerskok fan komsa foar de doetiids tige leauwige plattelânsbefolking. Neffens de dûmny fan Tregaron is de duvel yn it spul. Hy wol dat it sirkus wer fuortgiet, mar kin net foarkomme dat syn eigen dochter Sara folslein yn ‘e besnijing rekket fan de nijkommers en harren oaljefant Africa.

De sjuery fan it Minority Film Festival wie loovjend oer de film: ‘Dizze film hat wat magysks oer him en is in fisueel aventoer. In belangryk ferhaal wurdt ferteld yn prachtige bylden.’ Y Syrcas is makke troch de Welske akteur en regisseur Kevin Allen, dy’t earder namme makke mei de film Twin Town. De film waard makke foar in budzjet fan hast 1 miljoen pûn mei in folslein Welske cast en filmploech. De jonge Saran Morgan skitteret yn de rol fan Sara. De strange dûmny wurdt spile troch Aneurin Hughes, dy’t ek bekend is troch syn rol yn de Welske thrillersearje Hinterland/Y Gwyll.

Lês mear…

Ljouwert krijt universiteit mei hûnderten studinten

Fryslân krijt wer universitêr ûnderwiis. De University Campus Fryslân yn Ljouwert wurdt de 11e fakulteit fan de Ryksuniversiteit Grins. Der komme 5 oant 10 masteropliedingen en in University College yn Ljouwert mei plak foar hûnderten studinten. Professor Jouke de Vries wurdt mei yngong fan 1 maaie beneamd ta dekaan fan de fakulteit. De universiteit wol gearwurkje mei de besteande hegeskoallen yn Ljouwert.

Deputearre Jannewietske de Vries is bliid mei de komst fan de universiteit, 200 jier nei de sluting fan de universiteit yn Frjentsjer.

Boarne: Omrop Fryslân

Online taalhelpmiddels om minsken de Fryske taal te learen

Foto: Google Streetview

De Fryske Akademy lansearret op 2 febrewaris op ynternet it nije Taalweb Frysk. Dat is in webside mei in ferskaat oan nij ûntwikkele taalhelpmiddels spesjaal foar minsken dy’t it Frysk goed leare wolle.

De webside is makke yn opdracht fan de provinsje en is begjin febrewaris foar eltsenien fergees tagonlik. De side bestiet út fiif ûnderdielen: de foarkarswurdlist foar it Frysk, de online Staveringshifker, de Oersetter, it Wurdboekportaal en de Paadwizer Fryske stavering.

De ôfrûne tiid wie der in soad diskusje oer de regels fan de Fryske stavering. Nei alle gedachten sille de foarstelde oanpassings fan krêft wurde as Deputearre Steaten dizze offisjeel fêststeld hat.

Boarne: Omrop Fryslân

Nog gien reaktie van Gelderlaand; teleurstelling komt tot uutdrokking in Gelderse media

Henk Harmsen van De Gelderlaander het naogaon hoe et zit mit de EBLT / EBKT – brief an kollege en staoten van Gelderlaand. Hoe staot et, hoe is d’r naor EBLT / EBKT toe reageerd? Alderschrikbaorendste weinig, dee him blieken. Henk Bloemhoff mos naor him toe antwoorden dat EBKT niks heurd had en ok nog gien ontvangstbevestiging kregen had, en daor was hi’j wat verheerd over: et zol de perveensie sierd hebben as ze even reageerd hadden. Harmsen citeert him in De Gelderlaander. Woordvoerster Marga Nijenhuis van de perveensie Gelderlaand gaf naor Harmsen toe an dat een reaktie “toevallig net onderweg” was. Neffens heur was niet dudelik wodden dat de brief van EBKT om antwoord of reaktie vreug. Belangrieker nog liekt Vrouw Nijenhuis heur opmarking dat et ‘gaot om bestaond beleid, waoran tussendeur niet sleuteld wodt.’ Lês mear…

Kening en Shrek ynsette foar it Frysk

Foto: Omrop Fryslân

Kening Willem-Alexander en Shrek binne hiel goed te brûken foar de promoasje fan it Frysk. Dy twa nammen kamen tongersdeitejûn yn Ljouwert as foarbylden foarby op in debatjûn foar de kommende steateferkiezings. It helpt as it Frysk in wat hegere status hat as no, sa fynt de FNP. Dat kin bygelyks as de kening de twadde rykstaal mear brûkt yn taspraken. Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top