Online taalhelpmiddels om minsken de Fryske taal te learen

Foto: Google Streetview

De Fryske Akademy lansearret op 2 febrewaris op ynternet it nije Taalweb Frysk. Dat is in webside mei in ferskaat oan nij ûntwikkele taalhelpmiddels spesjaal foar minsken dy’t it Frysk goed leare wolle.

De webside is makke yn opdracht fan de provinsje en is begjin febrewaris foar eltsenien fergees tagonlik. De side bestiet út fiif ûnderdielen: de foarkarswurdlist foar it Frysk, de online Staveringshifker, de Oersetter, it Wurdboekportaal en de Paadwizer Fryske stavering.

De ôfrûne tiid wie der in soad diskusje oer de regels fan de Fryske stavering. Nei alle gedachten sille de foarstelde oanpassings fan krêft wurde as Deputearre Steaten dizze offisjeel fêststeld hat.

Boarne: Omrop Fryslân

Nog gien reaktie van Gelderlaand; teleurstelling komt tot uutdrokking in Gelderse media

Henk Harmsen van De Gelderlaander het naogaon hoe et zit mit de EBLT / EBKT – brief an kollege en staoten van Gelderlaand. Hoe staot et, hoe is d’r naor EBLT / EBKT toe reageerd? Alderschrikbaorendste weinig, dee him blieken. Henk Bloemhoff mos naor him toe antwoorden dat EBKT niks heurd had en ok nog gien ontvangstbevestiging kregen had, en daor was hi’j wat verheerd over: et zol de perveensie sierd hebben as ze even reageerd hadden. Harmsen citeert him in De Gelderlaander. Woordvoerster Marga Nijenhuis van de perveensie Gelderlaand gaf naor Harmsen toe an dat een reaktie “toevallig net onderweg” was. Neffens heur was niet dudelik wodden dat de brief van EBKT om antwoord of reaktie vreug. Belangrieker nog liekt Vrouw Nijenhuis heur opmarking dat et ‘gaot om bestaond beleid, waoran tussendeur niet sleuteld wodt.’ Lês mear…

Kening en Shrek ynsette foar it Frysk

Foto: Omrop Fryslân

Kening Willem-Alexander en Shrek binne hiel goed te brûken foar de promoasje fan it Frysk. Dy twa nammen kamen tongersdeitejûn yn Ljouwert as foarbylden foarby op in debatjûn foar de kommende steateferkiezings. It helpt as it Frysk in wat hegere status hat as no, sa fynt de FNP. Dat kin bygelyks as de kening de twadde rykstaal mear brûkt yn taspraken. Lês mear…

Milieutelefoon op Friese les

Foto: Rob van Hilten, www.brugwachters.nl

De telefonische meldingen voor het milieualarmnummer worden ook na 1 februari onthaald door callcenter Pricon in Emmen. Het Fries wordt er bijgespijkerd.

Nadat enkele Friese bellers zich met Friestalige milieuklachten onbegrepen hadden gevoeld door Pricon-medewerkers, werd de dienstverlening opnieuw aanbesteed. Het Drentse bedrijf kwam als gunstigst uit de bus.

Pricon heeft toegezegd dat alle medewerkers het Fries leren verstaan door scholing. Verder wordt een deel de basisvaardigheid Friesspreken bijgebracht. Lês mear…

Jan Huitema yn nije yntergroep oer minderheidstalen yn Europeesk Parlemint

By in gearkomste yn it Europeesk Parlemint yn Straatsboarch hat de Fryske Europarlemintariër Jan Huitema (VVD) út Makkingea syn stipe útsprutsen foar de nije saneamde ‘Intergroup’ oer minderheidstalen yn Europa. Intergroepen binne ‘frije kommisjes’ yn it Europeesk parlemint oer tema’s dy’t Europarlemintariërs sels wichtich fine. De ôfrûne hjerst wiene der foarstellen foar mar leafst 70 Intergroepen. Fan dy 70 foarstellen binne der lang om let 28 ta it Europeesk parlemint talitten.

Huitema en syn fraksje hawwe harren ynset foar it ta stân kommen fan de Intergroep minderheidstalen mei de folgjende argumintaasje: “Der binne yn Europa 50 miljoen minsken dy ’t in minderheidstaal lykas it Frysk yn it deistich libben brûke. Dit komt del op tsien persint fan de befolking yn de hiele Europeeske Uny.” De Intergroep is in inisjatyf fan Europarlemintariërs út ûnder oare Hongarije, Finlân en Kataloanië. Mei Jan Huitema fine sy en 65 oare Europarlemintariërs út 21 ûnderskate lidsteaten dat de Europeeske Uny mear omtinken hawwe moat foar dizze talen.
Lês mear…

Nij projekt fan de Ried fan de Fryske Beweging: Fan ûnderen op

De Ried fan de Fryske Beweging start in nij projekt: Fan ûnderen op. Dat spilet him ôf yn de doarpen en yn wiken fan gruttere plakken. Doel fan it projekt is dat we wat bewuster mei it Frysk omgeane, de taal bewust mear brûke. Troch faker Frysk te praten, kinne we mei-inoar foarkomme dat de taal yn de takomst ferlern giet. Ut ûndersyk blykt nammentlik dat we hieltyd minder Frysk prate en skriuwe. Sa stappe we bygelyks frij gau oer op it Hollânsk as immen ús yn dy taal te wurd stiet. We fine it wol sa aardich en fatsoenlik om ús oan te passen. Mar oerskeakelje op it Hollânsk is faak hielendal net nedich, om’t de measte minsken wol Frysk fersteane. Boppedat helpe we de net-Frysktaligen mei it learen fan de taal troch Frysk tsjin harren te praten. Lês mear…

De streektalenatlas fan Fryslân

Op 18 desimber is de streektaalatlas fan Fryslân ferskynd, mei gebrûk en behearsking fan de ferskate streektalen yn de Fryske streektaalgebieten. Deputearre fan provinsje Fryslân Jannewietske de Vries presintearre de atlas yn it Bilt, dêr’t de eigen streektaal tige wichtich is, sa docht bliken út it ûndersyk.

Der hat yn 2014 in enkête ûnder hast 19.000 húshâldens west. Yn it Bilt wie de respons it heechst. Fryslân hat njonken de Fryske en Nederlânske taal in grut ferskaat oan streektalen: it Biltsk, Stellingwerfsk, Amelânsk, Aastersk, Midslânsk, Westersk, Skiermûntseagersk, Hylpersk en it Stedsfrysk, yn acht farianten. Lês mear…

Brede stipe foar Taalweb Frysk en oanpaste stavering

Foto: Omrop Fryslân, Jaap Elzes

Yn Provinsjale Steaten is in soad stipe foar it plan fan de Fryske Akademy foar Taalweb Frysk: in nije Fryske online wurdlist mei staveringshifker en online wurdboek. Neffens de measte partijen hat it ûnderwiis dêr in soad ferlet fan. Ek binne der yn Fryslân in soad minsken dy’t wol wat stipe brûke kinne by it skriuwen fan it Frysk.

De nije wurdlist moat lykwols net sjoen wurde as in ferplichte standert, mar as in foarkarswurdlist. Der bliuwt romte foar regionale farianten lykas Wâldfrysk en Súdwesthoeks. De list giet begjin 2015 online. Lês mear…

Europeesk Parlemint hâldt kommisje minderheidstalen

Foto: BNR

Der bliuwt in kommisje foar minderheidstalen en -kultueren yn it Europeesk Parlemint. De saneamde yntergroep soe ôfskaft wurde, mar it EP hat tongersdei besluten dat er yn alle gefallen oant 2019 bestean bliuwe mei.

Yntergroepen binne ynformele kommisjes fan it EP mei in beskaat ûnderwerp as binende faktor. De EP-leden yn sa’n kommisje hawwe yntinsyf kontakt mei organisaasjes en lobbyisten dy’t mei dat ûnderwerp dwaande binne. In yntergroep kin allinne mar oprjochte wurde en bestean bliuwe as er de stipe kriget fan de grutte partijen yn it EP. Boppedat moatte op syn minst trije fraksjes yn it EP leden leverje wolle. Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top