Nedersaksisch en Riek: gien financieel ni’js

In tegenstelling mit aandere berichten in pattie media is d’r veur zoveer oons bekend gien spraoke van financiële toezeggings deur et Riek angaonde ondersteuning van et Nedersaksisch. Wel wodt verkend in hoevere et Riek him d’r formeel in vienen kunnen zol dat voldaon wodt an 37 parregraffen van et Europese haandvest. Die bin eerder bevestigd deur juristen van de RUG, deur de perveensies Drenthe, Gelderlaand, Grunningen en Overiessel en deur de gemienten Oost- en West-Stellingwarf. Hoewel zoks gien ni’js is, brengen we disse tiedinge omreden we van verschillende kaanten vraogen kregen.

Boarne: Stellingwarfs.nl

Fjirde Fryske Twitterdei in feestje foar it Frysk!

Foto: Omrop Fryslân
De Fryske Twitterdei wie in moai feestje. Om 08.00 oere moarns stie de hashtag #Frysk al tusken de meast besprutsen ûnderwerpen op Twitter. Tûzenen twitterders ferstjoerden 3.500 unike tweets en der waard fansels ek wer in soad retweeten. De tweets kamen út mear as 25 lannen, fan Amearika oant Korea en fan Súd Afrika oant Noarwegen.

Mear orizjinele posten, minder retweets en mear sichtber
It totaal oantal tweets lei dit jier leger, mar it oanpart orizjinele tweets wie in stik heger dit jier: 75%. Ferline jier wie dat 40% . ‘Wy hawwe der bewust foar keazen om dit jier sels minder te stjoeren’, seit Mirjam Vellinga fan Afûk/Praat mar Frysk, ‘ferline jier seagen wy dat in hiel grut part fan de #Frysk tweets bestie út retweets fan ús plaatsjes en tweets. Hartstikke moai fansels, mar it is de bedoeling dat minsken sels aktyf dwaande binne mei it Frysk en dat is dit jier goed slagge. Minsken wiene tige kreatyf yn har tweets, mei dichtrigels, wurdgrapkes en aksjes en fansels felisitaasjes foar it Fries Museum dat juster de Museumpriis wûn. Ek de kwaliteit fan it Frysk wie opfallend goed.’ Continue reading “Fjirde Fryske Twitterdei in feestje foar it Frysk!”

Erfgoedynstellings hâlde merk oer skinken en neilitten

Foto: Omrop Fryslân
Fiif Fryske erfgoedynstellings presintearje harren op woansdei 22 april mei-inoar op in spesjale byienkomst. Harren doel: ynwenners fan Fryslân sa goed as ’t kin ynformearje oer it skinken en it neilitten oan in Frysk goed doel.
De bysûndere dei, dy’t hâlden wurde sil yn ’e Doarpstsjerke fan Huzum, wurdt organisearre troch de Stichting Âlde Fryske Tsjerken, Museum Belvedère (Oranjewâld), de Fryske Akademy, It Fryske Gea en Tresoar. ‘It wurdt in moaie en ynformative dei’, seit adviseur Skinkingen en Fûnsen Jan Bart Uildriks fan It Fryske Gea. Continue reading “Erfgoedynstellings hâlde merk oer skinken en neilitten”

MySchoolsNetwork reikt prijs uit voor mooiste woord

MySchoolsNetwork reikt op woensdag 15 april een prijs uit voor het mooiste woord. De prijsuitreiking vormt de afsluiting van het event ‘Most interesting word in my own (minority) language’. Verschillende Friese en Nederlandse basisscholen, maar ook scholen in Mexico, Belarus, Rusland, en Ecuador nemen deel aan het event. Doel van de wedstrijd is cultuur en meertaligheid een platform te geven.
Continue reading “MySchoolsNetwork reikt prijs uit voor mooiste woord”

Bern wurde faker meartalich grutbrocht

Foto: René Koster
It tal âlden dat bern Frysk- of meartalich grutbringt, nimt wer ta. Dochs kieze bern der letter faak foar om allinnich Nederlânsk te brûken, ek thús. Yn de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel is de GGD no frege op de konsultaasjeburo’s al omtinken te jaan oan it meartalich grutbringen.

Dat bart yn it projekt ‘Overdracht thuistaal’ dat opset is mei help fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Afûk. Op it konsultaasjeburo yn Snits waard moandei mei it projekt úteinset mei de presintaasje fan it saneamde ‘Taalgroeiboekje’.

Boarne: Omrop Fryslân

Nynke Gijsen wint Frysktalige sjongfestival Sjong

Foto: Pieter de Vries

It Frysktalige sjongfestival foar jongerein, SjONG, is wûn troch Nynke Gijsen (13). De sjuery wie te sprekken oer har prachtige stim, goede sjongkwaliteiten en natuerlike poadiumpresintaasje.

Nynke song har eigen Fryske oersetting fan ‘You’ve got a friend’ fan Carole King. Se pakte ek de tredde priis by de prizen foar de bêste Fryske songteksten. Nynke komt fan Heech en sit op it Bogerman yn Snits. Se wint de Johan Bloem Bokaal, de wikselpriis fan Sjong, en in optreden yn Noardewyn Live. It festival yn Sense yn Dokkum luts 250 besikers.

De twadde priis gong nei de band Kings of Diamonds mei Jelmer Braaksma (16), Thijs de Jong (16), Carlo Salakory (17), Mart de Jong (16) en sjongeres Jantine van der West (16). De band fan it Drachtster Lyseum die in cover fan Queen. Der wienen twa tredde prizen, foar it duo Syta & Marije en solist Jente Semplonius.

Winner foar de bêste songtekst wie Ilja Dijk (17) (Liudger Raai Drachten) mei ‘Dizze Wrâld’, in tekst op it nûmer ‘Beautiful’ fan Christina Aguilera. Marije Brouwer (17) gong nei hûs mei de Sjong YouTube-priis. Har klip ‘Fyn dyn eigen wei’ fan Sjong 2013 waard mear as 4.500 kear besjoen op YouTube.

Boarne: Omrop Fryslân

Súdwest-Fryslân en Littenseradiel geven extra aandacht aan meertalig opvoeden op consultatiebureaus

Foto: GGD Zeeland
Met de overhandiging van het Taalgroeiboekje aan wethouder Mirjam Bakker op 13 april, starten de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel een project gericht op meertalig opvoeden. Ouders die hun kinderen Friestalig of meertalig opvoeden, geven aan het belangrijk te vinden dat hun kind ook daadwerkelijk Fries gaat spreken. Ze kunnen vanaf nu voor advies en tips terecht bij de consultatiebureaus in beide gemeenten.

Het aantal ouders dat hun kinderen Friestalig of tweetalig opvoedt neemt sinds een aantal jaren weer toe. Uit onderzoek blijkt echter dat niet alle kinderen in deze gezinnen het Fries overnemen van heit en/of mem; soms spreken ze tegen de wens en verwachting van de ouders in vooral Nederlands, ook thuis. De ouders willen graag advies over hoe ze tweetaligheid kunnen stimuleren. De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel hebben GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg gevraagd om hier op de consultatiebureaus aandacht aan te besteden. Met hulp van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Afûk is daarom het project gestart. Doel is zoveel mogelijk kinderen te laten profiteren van de voordelen van een meertalige opvoeding. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân. Continue reading “Súdwest-Fryslân en Littenseradiel geven extra aandacht aan meertalig opvoeden op consultatiebureaus”

Dag van de Grunneger toal groot succes

Foto: Pjotr Wiese
De zesde Dag van de Grunneger toal werd gisteren druk bezocht. Circa 1.500 bezoekers brachten een bezoekje aan de taaldag en lieten zo massaal hun ‘laifde veur de Grunneger toal’ zien. In het gebouw van de Groninger Archieven en voor het eerst ook in gebouw 10 aan het Cascadeplein was een keur aan Groningstalige activiteiten geprogrammeerd.

Gronings in beweging Oud-RTV Noord presentatrice Janneke Vos presenteerde de Dag. Na de druk bezochte opening van bekend acteur en regisseur Marcel Hensema en de presentatie van de gedichtenbundel Dast doe dat ik waren er gedurende de Dag op het hoofdpodium bijzondere muziekoptredens. Klooster & Baumgarten, Swinder, Krödde, Irene Wilkens & Sikkom Kult en High Temperature bewezen dat het Gronings muzikaal in beweging is. Continue reading “Dag van de Grunneger toal groot succes”

Mishottjen is t Schierste Grunneger Woord 2015

Foto: RTV Noord
Mishottjen is t Schierste Grunneger Woord 2015. Massoal kozen joe veur t typisch Grunneger woord veur mislukken. Komsoares van de Keuning Max van den Berg muik dat bekìnd bie TV Noord.

‘Mishottjen’ zo as in ‘Dat mishottjet hom hoast noeit’ kreeg 35 procent (1400) van de stemmen. Nummer twij ‘rekkertje’ (elastiekje) volgt op roeme oafstand met 24 procent (1000 stemmen).

De nummers drije, vaare en vieve wadden raive (gereedschap) (22 %), miesgaster (minkukel) (13%) en japperd (deugniet) (6%). In totoal kwammen der sikkom vaardoezend stemmen binnen bie Noord. Honderden minsen stuurden heur aigen faveriete woord in. Doar bleven de vief schiersten van over.

Veureg joar won vergrèld en snoettjeknovveln in 2013. De verkaizen wer hollen in t koader van de Grunneger Week van RTV Noord as ofsloeten van Meertmoand Dialektmoand.

Bron: RTV Noord

Janneke de Boer wint Fryske ferhalewedstriid mei ‘Rjochtdei’

Foto: Omrop Fryslân
Janneke de Boer is mei it ferhaal ‘Rjochtdei’ de winner wurden fan de Fryske ferhalewedstriid. Sjueryfoarsitter Abe de Vries makke de winner tongersdei bekend yn de útstjoering fan it TV-programma Bynt. It ferhaal fan De Boer, oer in âlde frou dy’t troch herinnerings oan de oarlochstiid harsels tekoart dwaan wol, sil ferfilme wurde en is yn de earste wike fan juny te sjen yn Bynt. Der wiene mei-inoar 54 ynstjoerings.

De trije bêste ferhalen wurde publisearre yn it Friesch Dagblad.

De wedstryd waard organisearre troch it Skriuwersboun, yn de mande mei it Friesch Dagblad en Omrop Fryslân.

Boarne: Omrop Fryslân