Fryslân jout 42 euro de ynwenner út foar kultuer

Foto: Provinsje Fryslân
De provinsje Fryslân jout foar elke ynwenner 42 euro it jier út oan kultuer. Dat is it heechste bedrach fan hiel Nederlân. Advysburo Berenschot hat dat besifere. De provinsje hat de ôfrûne fjouwer jier mear jild útjûn oan kultuer as yn de jierren derfoar. Der stiet mei-inoar mear as 27 miljoen euro foar op de begrutting.

It jild wurdt ûnder oare útjûn oan it yn stân hâlden en promoatsjen fan de Fryske taal, mar ek oan keunst en media.

Boarne: Omrop Fryslân

Poëtise Malta’s op Luwter frijdegsmet

Fan frijdeg 3 april, Goeie Frijdeg ôf binne se te koop op de Luwter weekmet: de nije Malta-eerappels. De eerappels, ferpakt in spesjaal ontwurpen jútte sakkys, worre de offens om 10.00 uur anboaden an deputeerde Jannewietske de Vries en de burgemeesters Ferd Crone (Luwt) en Gerrit Krol (‘t Bildt).

In ‘t kader fan Luwt-Frysland Kulturele Hoofdstad 2018 startte de stichting De Bildtse Aardappelweken in samenwerking met literêr tydskrift De Moanne ‘t projekt ‘Poetic Potatoes’. Fier jaar lang worre in septimber worre Frise gedichten in met Bildtse poateerappels fulde sakken richting Malta ferskeept.

Der út groeide Malta’s, infoerd deur eerappelkoöperasy Agrico, worre met ‘n ‘oogst’ Maltees gedicht ferkocht. Op saterdeg 4 april begint de ferkoop in de súppermetten die’t samenwerke met eerappelgroathandel Greydanus. De jútte sakkys binne d’r in ‘n beperkte oplage. Continue reading “Poëtise Malta’s op Luwter frijdegsmet”

Winners Ferhalewedstryd 2015 bekend

Baukje Zijlstra, Janneke de Boer en Harmen Houtman binne de trije priiswinners fan de jierlikse Ferhalewedstryd, útskreaun troch It Skriuwersboun, it Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. Ien fan de trije ferhalen makket boppedat noch kâns op in ferfilming.

De sjuery besteande út Abe de Vries (dichter en redakteur by it Friesch Dagblad), Bart Kingma (sjoernalist en regisseur by Omrop Fryslân) en Paul van Dijk (ûnderwizer en jeugdboekeskriuwer), ha de trije ferhalen selektearre. Yn totaal binne 54 teksten ynstjoerd, fan masikmaal 725 wurden. De ferhalen komme út alle leeftydskategoryen wei en waarden net allinnich yn it Frysk skreaun, mar ek bygelyks yn it Stellingwerfs en it Bildsk, sa lit de sjuery witte. Continue reading “Winners Ferhalewedstryd 2015 bekend”

Hondenboel bij boekpresentatie Kattenbende en Hondenboel in Zwarvershoes

Wat kan je gebeuren als je een volwassen kat uit het asiel halt en vlak daarna een jong hondje erbij neemt? In Kattenbende en Hondenboel vertelt schrijver Klaas Koops over de belevenissen van kat, hond en baasjes gedurende het eerste jaar. Koops is zelf beeldend kunstenaar en maakte er dan ook graag zelf de leuke illustraties bij.

Drenthe kent ongeveer honderdduizend katten en zestigduizend honden. Dat betekent dat, als overal één kat of hond zou wonen, bijna de helft van alle gezinnen in Drenthe een kat heeft en meer dan een derde een hond.

Het kan dan ook niet anders of veel lezers zullen plezier beleven aan deze herkenbare verhalen geschreven in toegankelijk Drents.
De uitgever overhandigde vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het boek aan de voorzitter van het Zwarvershoes in Beilen, de heer Mijnheer. Klaas Koops gaf zijn eerste exemplaar aan de hoofdrolspelers uit het boek: hond Tolle en zijn bazinnetje. Continue reading “Hondenboel bij boekpresentatie Kattenbende en Hondenboel in Zwarvershoes”

Praten in uw streektaal

Wie van huis uit gewend is in streektaal te praten, weet hoe prettig het kan zijn om met anderen in die taal te spreken. Praat u graag in het Gronings, Drents of Fries? In de Week van de streektaal (vanaf 16 maart) kunt u zien met welke medewerkers en vrijwilligers van het UMCG u in uw eigen streektaal kunt spreken. De medewerkers en vrijwilligers die Gronings, Drents of Fries verstaan, dragen dan een button waarop dat vermeld staat. En bevalt dat goed, dan bekijkt het UMCG hoe deze actie een vervolg kan krijgen.

De actie organiseert het UMCG in samenwerking met het Huus van de Taol uit Drenthe, Afûk uit Friesland en het Huis van de Groninger Cultuur. Continue reading “Praten in uw streektaal”

5e Sirkwy sympoasium – 28 maart 2015

Fryslân en de wrâld 2.0
Jonge Friezen mei kulturele ambysje

It biedwurd ‘Fryslân en de Wrâld’ is hast in ieu âld. Yn dat biedwurd lizzen allerhanne idealen besletten dy’t de jonge generaasje fan 1915 neistribbe: it Frysk de algemiene kultuertaal yn Fryslân, Fryske literatuer in selsstannige literatuer, kulturele ferheffing fan it folk, wrâldliteratuer oerbringe yn it Frysk, de blik rjochtsje op Ingelân en Skandinaavje en net op Hollân – en mear.

Yn novimber 1915 rjochte de jonge Douwe Kalma (berne yn 1896) mei in oantal meistanners de Jongfryske Mienskip op om har idealen stal te jaan. De bloeitiid fan de Mienskip as organisearre klub duorre net sa lang, mar it losmakke élan late ta wat algemien de ‘Jongfryske beweging’ neamd wurdt. Continue reading “5e Sirkwy sympoasium – 28 maart 2015”

Finalisten SjONG 2015 bekend

Pfff, wat hienen se it dreech dy sjueryleden… Mar se binne derút! Nei de audysjes keazen Raynaud Ritsma en Wiebe de Jong net 10, mar 12 acts dy’t troch meie nei de grande SjONG-finale op 11 april 2015 yn teater Sense yn Dokkum. De finalisten dy’t dy jûns op it poadium steane, binne:

. Carinda Pander (Bogerman Snits) mei ‘Asto myn leafde wolst’
. Elske Algra (Bornego Kolleezje It Hearrenfean) mei ‘Meitsje mear lûd’
. Marije Brouwer (ROC Friese Poort Snits) mei ‘Ik fiel it fjoer’
. Marten Algra (Bornego Kolleezje It Hearrenfean) mei ‘Wûnderbûnte fûgel’
. Nynke Gijsen (Bogerman Snits) mei ‘Foar no en altyd’
. Rixt Rypma (Bogerman Snits) mei ‘Oan de ein fan de tiden’
. Kings of Diamonds (Drachtster Lyseum) mei ‘Ik bin it sêd’
. No Music No Life (Marne Kolleezje Boalsert) mei ‘Ik fiel my frij’
. Dorien & Eline (ROC Friese Poort Drachten) mei ‘Ik wol net mear’
. Syta & Marije (Liudger Burgum) mei ‘Mei ik dan by dy?’
. Jente Semplonius (Marne Kolleezje Boalsert) mei ‘Ingel mei blauwe eagen’
. Britta Kwant (Bogerman Snits) mei ‘Yn dyn earms’ Continue reading “Finalisten SjONG 2015 bekend”

Freonen Omrop Fryslân: Friezen, wurd wekker, de omrop stiet faai!!!

Nei oanlieding fan oanhâldende soargen oer de takomst fan Omrop Fryslân stjoerde foarsitter Andrys de Blaauw fan de Freonen fan Omrop Fryslân ús it folgjende brânbrief:

* Witte jim, dat steatssekretaris Dekker de selsstannige provinsjale, regionale omroppen de nekke omdraaie wol?
* Witte jim, dat dêrta yn maaie al in plan op tafel lizze moat?
* Witte jim,
dat in groep minsken, ûnder lieding fan Jack de Vries (in Fries, in Lemster nota bene!), dat plan al hast yn kalk en semint hat?
* Witte jim, dat dat betsjut dat alle omroppen yn klusters yndield wurde sille?
* Witte jim,
dat dat foar ús Omrop Fryslân betsjut dat wy yn in noardlik ferbân fierder moatte?
* Witte jim, dat der dan fan in selsstannige Omrop Fryslân gjin sprake mear is?!
* Witte jim,
dat dat betsjut dat dan fan Grins út, dêr’t de haadsetel komt, it belied wer bepaald wurdt? 
* Witte jim (noch),
dat dat eartiids ek sa wie (RONO)?!
* Witte jim, dat der dan ien direkteur boppe dy trije omroppen komt?
* Witte jim (noch), dat we eartiids, nei de snie-winter fan ’79, mei elkoar fûnen dat der in aparte, selsstannige, Frysk-talige stjoerder komme moast, mei in eigen gebou en in eigen direksje?  
* Witte jim,
dat troch dizze nije opset foar ús Omrop in besuniging fan 1,3 miljoen Euro op ‘e planke leit?
* Witte jim,
dat dat ynhâldt dat der sa’n 20 (!) wurkplakken by de Omrop ferdwine moatte?
Continue reading “Freonen Omrop Fryslân: Friezen, wurd wekker, de omrop stiet faai!!!”

Friese gedeputeerde Kramer wil sterke regio’s in Europa

Foto: EU Netwerk Noord-Nederland
door Koos van Houdt

In politiek Den Haag moeten ze ophouden te denken dat Nederland één regio in de Europese Unie vormt. Dat zegt Johannes Kramer, gedeputeerde voor de Fryske Nasjonale Party FNP in de provincie Fryslân. Kramer is niet alleen drijvende kracht achter de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer, maar ook actief Europeaan.

Hij voelt zich “goed vertegenwoordigd” in Europa, doordat de Europese Vrije Alliantie EVA met zeven leden onderdeel uitmaakt van de Groene fractie in het Europees Parlement. In de EVA zijn ook regionale partijen uit onder meer Spanje, Schotland, Wales en Letland vertegenwoordigd. Wie mocht denken dat de FNP de luiken sluit, niets met Nederland als geheel en al helemaal niets met de Europese Unie te maken wil hebben, heeft het mis. Continue reading “Friese gedeputeerde Kramer wil sterke regio’s in Europa”

Marieke Sanders: Evaluatie is de kern van het Handvest

Marieke Sanders yn Tresoar (foto Fryske Akademy, Richard de Boer)

De waarde van het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen wordt eigenlijk bepaald door de driejaarlijkse evaluatie. Dat zei Marieke Sanders van de Committee of Experts van de Raad van Europa vrijdag in Leeuwarden. Oud-Europarlementariër Sanders (VVD) ontving hier een position paper van het EBLT naar aanleiding van het feit dat Nederland maar liefst één jaar te laat is met het inleveren van het driejaarlijkse rapport bij de Raad van Europa. “Nederland was ooit één van de eerste vijf landen die het Handvest ratificeerde. Dan is het eigenlijk wel schandalig dat Nederland al voor de tweede keer al meer dan één jaar te laat is”, zei Sanders bij Tresoar.

Volgens de ervaring van Sanders is regelmatige en tijdige evaluatie van het Handvest essentiëel om een goede dialoog tot stand te brengen tussen overheid en minderheden. In de praktijk worden juist vlak voor, tijdens en na de driejaarlijkse evaluatie afspraken gemaakt om problemen aan te pakken. In Nederland zijn er momenteel voldoende issues die volgens Sanders om aandacht vragen. De oud-politica noemde onder meer de positie van het Fries bij de rechtbank, de onzekere toekomst van Omrop Fryslân en de positie van het Nedersaksisch.

Continue reading “Marieke Sanders: Evaluatie is de kern van het Handvest”