Prozabundel Nedersakisch verschenen: bloemlezing van nao W.O. II

Op zaoterdagmiddag 15 november verscheen de ni’je bloemlezing ‘Gloepends mooie verhalen uit Stellingwerf, Groningen, Drenthe, Salland & Land van Vollenhove, Twente, Achterhoek en de Veluwe’. Dat is, kotomme, een boek mit prozateksten uut de zeuven streektaelregio’s van et Nedersaksische taelgebied. In die regio’s hadden deskundige selekteerders een eerste keuze maekt uut wark van nao de oorlog, en naotied het een redaktie van weer aandere deskundigen van elke regio drie verhaelen anwezen die in de bloemlezing kwammen. Dat weren: Gees Bartels, Annet Timmer en Eric van Oosterhout, anvuld mit Baukje Bloemert van Stichting Het Drentse Boek. Die stichting het dit projekt uutvoerd en dus et boek ok uutgeven. De Nedersaksische koepelorgenisaosie Stichting SONT was de opdrachtgever. Lês mear…

Nije app: Fauna yn Fryslân

Foto: Menno Knevelman, Omrop Fryslân

Fryslân is in nije app riker foar de natoerleafhawwer mei in smartphone. De app beskriuwt 200 bistesoarten dy’t karakteristyk of wichtich foar Fryslân binne. Fierder befettet de app natoerfoto’s, lûdsopnamen, spriedingskaarten en ynformaasje oer de soart yn it Frysk. Inisjatyfnimmer is Anne Popkema fan Taalburo Popkema.

Hy kaam der achter dat net in goeie list bestiet fan Fryske bistenammen. Troch dat mei yn in app op te lossen, kin dy list ek hiel maklik oanfold wurde. Utjouwerij Wijdemeer en Naturalis yn Leiden ha ek meiwurke oan de app.

De app is mei mooglik makke is troch stipe fan de provinsje, it Fryske Gea en it Bûn fan Fryske Fûgelwachten. Lês mear…

Duo-lêzing oer Gerbrandy en de biografy yn de regionale skiedskriuwing

De Fryske Akademy, it Friesch Dagblad en Tresoar organisearje op woansdeitejûn 26 novimber fan 19.45-21.30 oere (seal iepen: 19.30 oere) in duo-lêzing by Tresoar (Bûterhoeke 1, Ljouwert). Sprekkers binne prof. dr. mr. Cees Fasseur en prof. dr. Hans Renders oer de biografy fan Pieter Sjoerds Gerbrandy en de biografyske metoade yn regionale skiedskriuwing.

Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961) wie al rillegau bekend as in skerp, mar eigensinnich man. Dochs slagge er der yn om as oarlochspremier yn de Twadde Wrâldkriich lieding te jaan oan de Nederlânske regearing yn Londen. Oer dizze yntrigearjend Fryske ARP-politikus skreaun Cees Fasseur okkerdeis de biografy Eigen meester, niemands knecht. Lês mear…

Seminar Multilingualism & Social Media

Op freed 28 en sneon 29 novimber fynt it ynternasjonale ekspert seminar ‘Multilingualism & Social Media’ plak yn Ljouwert. Sûnt 2008 organisearret it Mercator Kennissintrum en it SOAS geregeld kongressen en seminars yn Londen en Ljouwert.

It seminar biedt in ynternasjonaal foarum foar it bediskusearjen fan de ynfloed dy’t sosjale media en de bybehearende technologiën hat op taal, de taalmienskippen, taalhâlding, taalgedrach en –identiteit. De diskusje sil benammen har fokus ha op it mêd fan taallearen, meartaligens, minderheids-, regionale- en bedrige talen. Lês mear…

Fedde Schurerlêzing 2014

Foto: Tresoar

Op 15 novimber is foar de fjirde kear op rige de Fedde Schurerlêzing by Tresoar. De organisearjende partijen, De Ried fan de Fryske Beweging, Tresoar en it HCL, wolle omtinken freegje foar in tema dêr’t Schurer him mei dwaande hâlde. Dizze fjirde kear sil it gean oer sjoernalistyk mei as ûnderwerp ‘De regionale media nu en in de toekomst’.

Henry Beunders, heechlearaar oan de Erasmus universiteit, sil oer dit tema prate. Hy is ûndersiker en publisist op it mêd fan maatskippij, media en konflikt.
In reaksje sil jûn wurde troch Jan Koster, sûnt 2010 direkteur fan Omrop Fryslân. Lês mear…

ChristenUnie wol gjin besunigings op Omrop Fryslân

Foto: Omrop Fryslân

Der moat net besunige wurde op Omrop Fryslân. Dat seit Twadde Keamerlid Gert Jan Segers fan de ChristenUnie. Segers wol dat de Omrop bûten de besunigings fan steatssekretaris Dekker hâlden wurdt, fanwege it feit dat it Frysk de twadde rykstaal fan ús lân is. In totale, alsidige programmearring soe behâld fan it Frysk betsjutte, sa stelt Segers.

Tegearre mei it CDA hat de ChristenUnie mei in moasje de steatssekretaris oproppen om net te besunigjen op de Omrop. Lês mear…

’Bildtse taal in UNESCO atlas van bedreigde talen’

De Bildtse taal moet worden opgenomen in de UNESCO atlas voor bedreigde talen. Een statusverhoging van het Bildts door de streektaal te laten erkennen door het Europees Handvest voor Regionale Talen moet het begin zijn van het ’bewaren en bewaken’ van de Bildtse taal. Ook moet de gemeente, voordat het Bildt opgaat in een fusiegemeente, ervoor zorgen dat er eindelijk Bildtse plaatsnamenvastgelegd worden. Lês mear…

Tresoar wol him mear op jongeren rjochtsje

Foto: Omrop Fryslân

Nei in yngripende ferbouwing fan in pear moannen, hat histoarysk sintrum Tresoar tongersdei in tal nije romten offisjeel yn gebrûk naam. It gebou hat mear publyksromten krigen en wol foar de takomst benammen ek jongeren lûke.

Der binne wurkplakken makke dy’t it foar studinten oangenamer meitsje om te wurkjen. In groep studinten fan de Ryksuniversiteit Grins, dy’t Multilingualism studearret, krijt fan septimber ôf al trije dagen yn ‘e wike kolleezje yn it gebou fan Tresoar. Lês mear…

College in Gronings en Fries voor havisten Heerenveen

Foto: www.sevenwolden.nl

Om alvast te wennen aan het hbo, volgt een havo 5-klas uit Heerenveen deze weken colleges op de Hanzehogeschool. De eerste is in het Gronings.

De aftrap van het samenwerkingsverband tussen OSG Sevenwolden in Heerenveen en de Hanze was op 7 november. Zeventien havisten kregen een les marketing van hun docent Peter Groenbroek in het Gronings. En een college bedrijfskunde van Bertus Penning (Hanzehogeschool) in het Fries. Ze kunnen zo wennen aan het hbo.
Lês mear…

European Minority Film Festival yn Hüsem

Fan 20 oant en mei 22 novimber fynt yn Hüsem/Husum, yn Noard-Fryslân (Dútslân), it European Minority Film Festival plak. It festival begjint op tongersdeitejûn om 18.00 oere mei de film “Y Syrcas”, makke yn Wales. Ek sil toand wurde:
– in pilot fan “Bannan” (Skotlân)
– “Loreak” (makke troch de Basken)
– “I’m not famous but I´m Aromanian” (Roemenie)

Dêrneist sil der noch in Sorbyske film sjen litten wurde. Op sneontejûn is der in ôfslutend gala mei live muzyk.
Sjoch foar mear ynformaasje en it folsleine program hjir.
Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top