’Bildtse taal in UNESCO atlas van bedreigde talen’

De Bildtse taal moet worden opgenomen in de UNESCO atlas voor bedreigde talen. Een statusverhoging van het Bildts door de streektaal te laten erkennen door het Europees Handvest voor Regionale Talen moet het begin zijn van het ’bewaren en bewaken’ van de Bildtse taal. Ook moet de gemeente, voordat het Bildt opgaat in een fusiegemeente, ervoor zorgen dat er eindelijk Bildtse plaatsnamenvastgelegd worden. Lês mear…

Tresoar wol him mear op jongeren rjochtsje

Foto: Omrop Fryslân

Nei in yngripende ferbouwing fan in pear moannen, hat histoarysk sintrum Tresoar tongersdei in tal nije romten offisjeel yn gebrûk naam. It gebou hat mear publyksromten krigen en wol foar de takomst benammen ek jongeren lûke.

Der binne wurkplakken makke dy’t it foar studinten oangenamer meitsje om te wurkjen. In groep studinten fan de Ryksuniversiteit Grins, dy’t Multilingualism studearret, krijt fan septimber ôf al trije dagen yn ‘e wike kolleezje yn it gebou fan Tresoar. Lês mear…

College in Gronings en Fries voor havisten Heerenveen

Foto: www.sevenwolden.nl

Om alvast te wennen aan het hbo, volgt een havo 5-klas uit Heerenveen deze weken colleges op de Hanzehogeschool. De eerste is in het Gronings.

De aftrap van het samenwerkingsverband tussen OSG Sevenwolden in Heerenveen en de Hanze was op 7 november. Zeventien havisten kregen een les marketing van hun docent Peter Groenbroek in het Gronings. En een college bedrijfskunde van Bertus Penning (Hanzehogeschool) in het Fries. Ze kunnen zo wennen aan het hbo.
Lês mear…

European Minority Film Festival yn Hüsem

Fan 20 oant en mei 22 novimber fynt yn Hüsem/Husum, yn Noard-Fryslân (Dútslân), it European Minority Film Festival plak. It festival begjint op tongersdeitejûn om 18.00 oere mei de film “Y Syrcas”, makke yn Wales. Ek sil toand wurde:
– in pilot fan “Bannan” (Skotlân)
– “Loreak” (makke troch de Basken)
– “I’m not famous but I´m Aromanian” (Roemenie)

Dêrneist sil der noch in Sorbyske film sjen litten wurde. Op sneontejûn is der in ôfslutend gala mei live muzyk.
Sjoch foar mear ynformaasje en it folsleine program hjir.
Lês mear…

Earste searje kursus ‘Meartalich Opgroeien’ foar gastâlden in súkses

Yn de hjerst fan 2014 hat it Sintrum Frysktalige Berne-opfang de earste 4 kursussen ‘Meartalich Opgroeien’ oan gastâlden jûn. De organisaasjes SKIK, Stichting Welzijn Middelsee en Sisa hawwe de kursus oan har gastâlden oanbean en der hat ek in kursus yn Bûtenpost west mei gastâlden fan ferskate oare organisaasjes. Yn totaal hawwe 55 dielnimmers de kursus folge.
Der is teoretyske ynformaasje jûn oer de twatalige ûntwikkeling fan bern fan 0 oant 4 jier. Dêrneist hawwe de gastâlden leard hoe’t sy it Frysk en de twatalichheid in fêst plak jaan kinne yn har wurk. Sy hawwe wurke mei Fryske boekjes en ferskes en leard by hokfoar leeftyd hokfoar boeken en ferskes passe en hoe’t sy dat oan de bern oanbiede kinne om de twatalige ûntwikkeling te stimulearjen. Lês mear…

Frysk hâldt foar 99,93% itselde wurdbyld

De foarstelde staveringsoanpassing sil it wurdbyld fan it Frysk foar 99,93% yntakt litte. Dy yndikaasje jout de Fryske Akademy op basis fan berekkeningen fan de wurdfrekwinsje.

De Fryske Akademy krige yn 2011 de opdracht fan de Provinsje Fryslân foar it ûntwikkeljen fan in wurdlist dêr’t de foarkarsfoarmen foar it skreaune Frysk yn fêstlein binne, in nije staveringshifker, in wurdboekportaal en in automatyske oersethelp. As Provinsjale Steaten (PS) ein 2014 in posityf beslút oer it pakket nimme, sil it begjin 2015 op it webportaal Taalweb Frysk beskikber komme. Sa kriget de taalbrûker eigentiidsk digitaal skriuwark, dêr’t men Fryske teksten yn de krekte stavering mei opstelle kin. Lês mear…

“Leafdesbrief” fan soldaat fan Napoleon makket Tresoar winner!

Tresoar hat de lanlike ferkiezing fan it “Archiefstuk van het jaar” wûn mei in leafdesbrief fan in Fryske soldaat fan Napoleon út 1811. Dit jier dienen hast fyftich argyfynstellings mei om de titel “Stuk van het jaar” te beheljen. In lanlike publyksaktiviteit dy’t as doel hat om sjen te litten hokker nijsgjirrige, frjemde, moaie, spannende en bysûndere argyfstikken der yn de Nederlânske argiven lizze.

De priis, in wikselbeker en in foto fan it winnende stik, waard yn it Stadsarchief Rotterdam útrikt troch Suzanna Jansen, skriuwer fan it boek Het Pauperparadijs en sels in entûsjast argyfbesykster. Gemeentearchief Kampen einige op it twadde plak mei in gravuere oer de oerstreaming fan novimber 1975. Schiedam waard tredde mei de tsjûgenis fan de fanwegen homoseksuele hannelingen yn 1803 ta de dea feroardiele Jillis Bruggeman. Lês mear…

Open brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Gelderland over bezuinigingen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Het Europees Buro veur Kleine Talen / Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) is enorm geschrokken en zeer verontrust in verband met de korting die het Gelders provinciaal bestuur heeft toegepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de streektaalconsulent onlangs beëindigd moest worden. En dat terwijl het juist van cruciaal belang voor het Achterhoeks en Liemers is en voor het Nedersaksisch als geheel dat een dergelijke functie van stimulering van de streektaal behouden blijft, en indien mogelijk zelfs wordt uitgebouwd. Een belangrijk motief daarbij is ook dat de stimulerende en verrijkende werking van meertaligheid van buitengewoon belang is en meer benut zou kunnen en moeten worden. Daarnaast wijst het EBLT erop dat de provincie Gelderland ertoe heeft bijgedragen dat het Nedersaksisch erkend is volgens Deel II van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. De provincie Gelderland ondersteunt ook de aanvraag tot erkenning volgens Deel III. Het EBLT moet vaststellen dat de provincie Gelderland die morele en formele verplichting de afgelopen tijd met voeten getreden heeft en dat de kans bestaat op verdergaande aantasting van de verplichtingen die de erkenning haar oplegt. Lês mear…

Kaansen en meugelijkheden streektaolschrieverij

Hef de streektaolschrieverij een tooukomst? Dat is een goeie vraog op het moment dat grote booukwinkels failliet gaon en de verkoop van boouken overaal teruglop. Is der nog wel een markt veur streektaolschrieverij? Hoou komp een streektaolschriever an lezers en an optredens? Hoou kan e de kwaliteit van zien wark verbetern? Zuk soort vraogen kommen an de order op de negende Internationale Streektaolconferentie op 15 november in de Openbare Bibliotheek in Hoogeveen.

De Stichting Nederlandse Dialecten organiseert in samenwerking met het Huus van de Taol, Bureau Groninger Taal en Cultuur en de IJsselacademie een streektaalconferentie veur schrievers, oetgevers, redacteuren en veur alle geïnteresseerde streektaollezers. Lês mear…

Streektaal op YouTube

De Streektaalpries van het Dagblad van het Noorden bestiet tien jaor. Ter ere hiervan een oproep veur scholieren tot 25 jaor um een YouTubefilmpie te maken waorin Drents epraot wordt.Het filmpie mag drie tot zes minuten duren en het onderwarp is vrij. Het zul mooi wezen as de provincie dudelijk in beeld komp. Ie kunt oen filmpie insturen tot 15 febrewari 2015 naor info@huusvandetaol.nl. De beste film wint 250 euro.

Boarne: Huus van de Taol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top