Earste trijetalige ûnderwizers studearje ôf

Foar it earst binne yn Ljouwert studinten ôfstudearre oan de trijetalige pabo. Se binne spesjaal oplaat foar it wurkjen op trijetalige basisskoallen. Dat binne skoallen dêr’t Frysk, Ingelsk en Nederlânsk alle trije brûkt wurde as fiertaal yn de klas by fakken lykas wrâldoriïntaasje en rekkenjen. Der binne fyftich fan sokke basisskoallen yn Fryslân.

Omdat der hege easken steld wurde oan de taalfeardichheid fan ûnderwizers op trijetalige skoallen, binne Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool yn 2011 begûn mei in spesjale trijetalige pabû-stream, dy’t studinten neist har reguliere pabû-oplieding folgje kinne. Lês mear…

Hanno Brand: “Akademy stiet foar fikse útdagingen”

De Fryske Akademy stiet de kommende jierren foar fikse útdagingen. Troch besuniging nei besuniging binne fakatueren jierren oanien net opfolle. It gefolch wie in kealslach ûnder it wittenskiplik personiel, ek al binne de ôfrûne jierren mear promovendy by ús oan ‘e slach rekke as ea earder.” Dat seit direkteur-bestjoerder Hanno Brand hjoed yn syn taspraak op Akademy-dei, de tradisjonele jiergearkomste foar leden en stipers fan de Fryske Akademy. “It momint is no oanbrutsen en smyt it roer om om te ynvestearjen. Nije stêfleden binne nedich om promovendy te begelieden, projekten te inisjearjen, op heech nivo te publisearjen, ynternasjonale kontakten te lizzen, en it kontakt mei de Fryske mienskip te ûnderhâlden. De besunigingen geane de kommende jierren troch. Wy moatte mei hieltyd minder jild mear dwaan. Dat betsjut dat wy tagelyk ynvestearje moatte yn it opfoljen fan fakatueren en sterk ynsette moatte op it ynheljen fan projektjild.” Lês mear…

Soad belangstelling foar .frl

Foto: nic.frl, Omrop Fryslân

Der is in soad belangstelling foar in Fryske punt-frl domeinnamme op ynternet. De inisjatyfnimmers fan punt-frl hawwe yn oardel wike tiid al 1300 ynskriuwings krigen fan minsken, bedriuwen en organisaasjes dy’t allegearre in punt-frl ynternetadres ha wolle. Dy belangstelling jout neffens wurdfierder Joost van Rooy fan punt-frl oan, dat der beslist in merk is foar Fryske domeinnammen. Leafhawwers kinne har noch oant ein oktober ynskriuwe. Punt-frl kin se lykwols lang net allegearre ek fuortendaliks helpe.

Dit jier wurde net mear as 100 ‘pioniers’ mei in punt-frl adres on-line holpen; oare gadingmakkers moatte wachtsje oant 2015.

Boarne: Omrop Fryslân

Reize naor de Gelderse Aachterhoeke: veul info in een prachtomgeving

Et EBLT / EBKT hul op 6 september zien jaorlikse reize. Dat was disse keer naor Gelderlaand. Eerst gong et op Doetinchem an, naor et Arfgoedcentrum an de Iesselkade. Daor wodde eerst et serieuze wark van et Staring Instituut prissenteerd. Staring schreef niet allienig in et Nederlaans mar now en dan ok in de streektael. Et instituut dat him vernuumde hoolt him benaemens mit de studie en in levendig gebruuk beweren van de streektael doende. Direkteur van et arfgoedcentrum Femia Siero hul veur de EBLT-meensken een interessaante, overzichtelike veurdracht, daor veul herkenbers in zat veur Friese en aandere Nedersaksische instellings. Lês mear…

Folgje in spoedkursus Frysk of Papiaments op it Drongo Festival

Ek ús lidorganisaasjes seksje Frysk fan Vereniging Levende Talen (VLT) en sectie Papiaments (VLT)/SPLIKA steane op sneon 27 septimber op it Drongo Festival. Beide organisaasjes fersoargje dêr in spoedkursus. Altyd al Frysk of Papiaments leare wollen? Dan gau nei it Drongo Festival foar in spoedkursus Frysk en/of Papiaments folgje. Sjoch foar mear ynformaasje op www.drongofestival.nl

Geniet, Ontdek en Leer op het DRONGO festival

Op zaterdag 27 september 2014 viert het DRONGO festival meertaligheid. Waarom? Omdat talenkennis je leven verrijkt in een steeds meer met elkaar verbonden wereld. Talen zijn cruciaal, nu en in de toekomst. DRONGO vestigt daarom de volle aandacht op nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom meertaligheid.

Het DRONGO festival vindt plaats in de OBA Centrale Bibliotheek in Amsterdam. De derde editie van het festival staat in het teken van ‘Talen voor je toekomst’ en biedt voor elk wat wils. Van een spoedcursus Chinees en interactieve labs tot taaltheater, lezingen en de mooiste verhalen: in het hele gebouw kunnen taalliefhebbers hun hart ophalen. Voor kinderen en hun ouders is er een uitgebreid programma met o.a. workshops en voorleesestafettes. Adriaan van Dis interviewt gasten over taal en de Zuid-Afrikaanse identiteit en woordkunstenaar en MC Akwasi reikt de Van Dale Gouden Talenknobbel 2014 uit. Abdelkader Benali gaat met kinderen op zoek naar hun favoriete woord, Job Cohen leest voor en Het Internationaal Danstheater danst met leerlingen van kunstmagneetschool De Notenkraker. Lês mear…

Sukses foar Bretonsktalige skoallen

De folslein Bretonsktalige skoallen fan de koepel Diwan binne in sukses. De iene nei de oare skoalle wurdt iepene. Der binne al fjirtich fan sokke skoallen yn Bretagne en ien yn Parys. It tal learlingen oan dy skoallen is it ôfrûne jier mei 3,24% stiigd. De basisskoallen krigen der 2,64% learlingen by en op ‘e skoallen foar fuortset ûnderwiis wie de groei sels 4,65%. Ien skoalle foar fuortset ûnderwiis, it Diwan-lyseum yn Carhaix/Karaez, krige der sels 10,0% learlingen by. Mei 333 learlingen sit dy skoalle oan de top fan syn kapasiteit. De skoalle heart troch de hege eineksamenresultaten by de bêsten fan hiel Frankryk. Lês mear…

Meertalig voortgezet onderwijs op CSG Liudger

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf geeft woensdag 10 september samen met drie leerlingen het officiële startsein voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo) in Waskemeer.

CSG Liudger is daarmee de eerste school in de regio De Stellingwerven, die met behulp van Cedin (Expertisecentrum Meertaligheid) en de provincie Fryslân mvo aanbiedt. ,,Ik ben trots op deze ontwikkeling, hiermee kunnen we de taligheid van onze leerlingen verder versterken’’, aldus Titia Keuning, locatiedirecteur. Lês mear…

Poëzie in het UMCG

Het Kunstgenootschap Thomassen à Thuessink van het UMCG organiseert van 4 september tot 4 december de expositie Poëzie in het UMCG. Hierbij kuj Grunningse, Friese, Drentse en Nederlandse poëzie lezen èn beluustern. De gedichten bint namelijk, as dat meugelijk was, inespreuken deur de dichters zelf. En aj (gelukkig) gien ofspraak in het ziekenhuus hebt, kuj der vanzelf ok naor toe!

Boarne: Huus van de Taol

Earste website mei .frl online

Foto: It Nijs

De earste website fan de wrâld mei de Fryske ynternetdomeinnamme .frl is tiisdei online gien. Om healve fiven hinne is de website www.nic.frl tagonklik foar de hiele wrâld. Fryslân is de earste provinsje dy’t in eigen ekstinsje hat op ynternet. .frl moat in begryp wurde, lykas .nl of .com.

Yn juny wie deputearre Sietske Poepjes noch op in kongres yn London oer it formele beslút foar it tastean fan .frl. Neffens de provinsje is it fan grut belang dat Fryslân no in eigen plakje hat op it wrâldwide web.

De webside www.nic.frl is net in tige spannende webstee. Op dizze webside ha Friezen en Fryske bedriuwen de mooglikheid om as earste in url mei .frl fêst te lizzen. de webstee is eigendom fan in saneamd hostingbedriuw.

Boarne: It Nijs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top