Jubilearjend FYK hat nij bestjoer


Frysk Ynternasjonaal Kontakt of FYK is in organisaasje foar jongelju dy’t Frysksinnich binne. Hja kinne mei FYK reizen meitsje troch Europa en fan oare – lytse – kultueren leare. De organisaasje bestie dit jier 25 jier en fierde dat ferline wike mei in lang wykein (FYKein) yn Ingelum.

By dy gelegenheid is Maarten Bark fan Grins ta de nije foarsitter keazen. De oare nije bestjoersleden binne Hendrik Jonker (ponghâlder), Marike Postma (skriuwer), Shanna van der Wal (aktiviteitefrou) en Marike Santhuizen (algemien lid).

Optreden Wiebe Kaspers op Europeeske Taledei

Op freed 26 septimber is it Europeeske Taledei. Dan fiert gâns Europa syn rike ferskaat oan talen, lyts en grut. Yn Ljouwert en Waskemar jouwe sjonger en pianist Wiebe Kaspers en basgitarist Florian den Hollander hjir omtinken oan mei in optreden tropfol Frysk- en Ingelsktalige lieten.

Sawat de helte fan de wrâldbefolking is twa- of meartalich en der wurde tegearre sawat 7000 talen sprutsen op ’e wrâld. Guon fan dy talen hawwe miljoenen sprekkers, lykas it Ingelsk en it Sineesk. Mar der binne ek lytsere talen mei mar in pear tûzen of in pear hûndert sprekkers. Ek Fryslân hat meardere talen. Neist it Frysk en it Nederlânsk wurdt yn Fryslân bygelyks ek Biltsk en Stellingwerfsk sprutsen, en yn de stêden ek Turksk, Arabysk en Surinaamsk. Lês mear…

New European Commission: no place for multilingualism

The European Commission has recently unveiled the composition of the new team and the new portfolios assigned to the 28 Commissioners. The NPLD is disappointed to see that
multilingualism has not been assigned any specific portfolio and wishes to note the decreasing importance languages have had over the past few years, going from a Commissioner for
Multilingualism (Leonard Orban, 2007-2010), to a Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth (Androulla Vassiliou, 2010-2014), to no Commissioner in charge of
the multilingualism portfolio. Lês mear…

Frysk orgaan hjit no Dingtiid

Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

It Orgaan foar de Fryske taal giet fierder ûnder de namme ‘Dingtiid’. Dat is tongersdeitemiddei yn Earnewâld bekend makke. Dêr waarden de earste befinings fan it orgaan presintearre. It Orgaan is op 1 jannewaris 2014 ynsteld troch de Minister fan Ynlânske Saken yn it ramt fan de nije Fryske taalwet. It Orgaan sil de kommende tiid saneamde ‘dingpetearen’ hâlde oer ûnderwerpen dy’t de ôfrûne moannen nei foarren komme binne, lykas meartaligens en taalimago. Dizze dingpetearen kinne dan wer liede ta advizen oan Ryk en provinsje. Neffens foarsitter Klaas Sietse Spoelstra fan Dingtiid is de emansipaasje fan it Frysk ta ‘oan in nije fase’. Hy trunet der op oan dat saken dy’t mei taalbelied te meitsjen hawwe profesjoneler oppakt wurde. Op dit stuit bliuwe noch tefolle saken hingjen, sa hat Dingtiid al konstatearre.
Klik hjir foar in link nei de webside fan Dingtiid.

Boarne: Omrop Fryslân

Council of Europe publishes report on minority languages in Germany

The Council of Europe’s Committee of Ministers released a new report in June that calls on Germany to step up efforts in favour of regional and minority languages.
The evaluation report, drafted by a committee of independent experts, recommends Germany to continue and step up measures to teach North Frisian in Schleswig-Holstein and Sater Frisian in Lower Saxony.
It invites Germany to provide adequate radio and television broadcasting in regional and minority languages. Although public service broadcasting “continues to be good for some regional or minority languages, in particular for Upper Sorbian”, according to the report, other languages are “insufficiently offered” including Danish, North Frisian, Sater Frisian and Romani.

Boarne: Mercator News Letter, Number 103 – July/August 2014

Poëtische piepers vanuit Leeuwarden naar Malta

Als EERSTE zichtbare activiteit van de samenwerking tussen de beide Culturele Hoofdsteden van Europa in 2018, Leeuwarden-Fryslân en Valletta, zullen op woensdag 24 september vanaf het terrein van de Blokhuispoort zeven Friese gedichten in de eerste container pootaardappelen richting Malta worden verscheept.

Deze activiteit is bedacht en wordt uitgevoerd door Stichting De Bildtse Aardappelweken (BAW) in het kader van het grootse project Potatoes go Wild. Voor deze aardappel/poëzie uitwisseling wordt samengewerkt met Valletta 2018 en aardappelcoöperatie Agrico. Het bedrijf heeft speciale jutezakken laten bedrukken, waaraan een Bildtstalig en in het Engels vertaald gedicht van Hein Jaap Hilarides is bevestigd. Rond maart 2015 wordt de oogst Maltese gedichten met de nieuwe aardappelen vanuit Malta teruggevoerd, en zo zal het vier jaar lang gaan. In 2018 zal de viertalige bundel (Fries/Bildts, Nederlands, Maltees, Engels) in Leeuwarden en op Malta worden gepresenteerd. Lês mear…

Optreden Wiebe Kaspers op busstasjon Arriva te Ljouwert op Europeeske Taledei

Op freed 26 septimber is it Europeeske Taledei. Dan fiert gâns Europa syn rike ferskaat oan talen, lyts en grut. Yn Ljouwert jouwe sjonger en pianist Wiebe Kaspers en basgitarist Florian den Hollander hjir omtinken oan mei in optreden grôtfol Frysk- en Ingelsktalige lieten.

Sawat de helte fan de wrâldbefolking is twa- of meartalich en der wurde mei-inoar sawat 7000 talen sprutsen op ’e wrâld. Guon fan dy talen hawwe hûnderten miljoenen sprekkers, lykas it Ingelsk en it Sineesk. Mar der binne ek lytsere talen mei mar in pear tûzen of in pear hûndert sprekkers. Ek Fryslân hat ferskate talen. Neist it Frysk en it Nederlânsk wurdt yn Fryslân bygelyks ek Biltsk en Stellingwerfsk sprutsen, en yn de stêden ek Turksk, Arabysk en Surinaamsk. Lês mear…

Earste trijetalige ûnderwizers studearje ôf

Foar it earst binne yn Ljouwert studinten ôfstudearre oan de trijetalige pabo. Se binne spesjaal oplaat foar it wurkjen op trijetalige basisskoallen. Dat binne skoallen dêr’t Frysk, Ingelsk en Nederlânsk alle trije brûkt wurde as fiertaal yn de klas by fakken lykas wrâldoriïntaasje en rekkenjen. Der binne fyftich fan sokke basisskoallen yn Fryslân.

Omdat der hege easken steld wurde oan de taalfeardichheid fan ûnderwizers op trijetalige skoallen, binne Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool yn 2011 begûn mei in spesjale trijetalige pabû-stream, dy’t studinten neist har reguliere pabû-oplieding folgje kinne. Lês mear…

Hanno Brand: “Akademy stiet foar fikse útdagingen”

De Fryske Akademy stiet de kommende jierren foar fikse útdagingen. Troch besuniging nei besuniging binne fakatueren jierren oanien net opfolle. It gefolch wie in kealslach ûnder it wittenskiplik personiel, ek al binne de ôfrûne jierren mear promovendy by ús oan ‘e slach rekke as ea earder.” Dat seit direkteur-bestjoerder Hanno Brand hjoed yn syn taspraak op Akademy-dei, de tradisjonele jiergearkomste foar leden en stipers fan de Fryske Akademy. “It momint is no oanbrutsen en smyt it roer om om te ynvestearjen. Nije stêfleden binne nedich om promovendy te begelieden, projekten te inisjearjen, op heech nivo te publisearjen, ynternasjonale kontakten te lizzen, en it kontakt mei de Fryske mienskip te ûnderhâlden. De besunigingen geane de kommende jierren troch. Wy moatte mei hieltyd minder jild mear dwaan. Dat betsjut dat wy tagelyk ynvestearje moatte yn it opfoljen fan fakatueren en sterk ynsette moatte op it ynheljen fan projektjild.” Lês mear…

Soad belangstelling foar .frl

Foto: nic.frl, Omrop Fryslân

Der is in soad belangstelling foar in Fryske punt-frl domeinnamme op ynternet. De inisjatyfnimmers fan punt-frl hawwe yn oardel wike tiid al 1300 ynskriuwings krigen fan minsken, bedriuwen en organisaasjes dy’t allegearre in punt-frl ynternetadres ha wolle. Dy belangstelling jout neffens wurdfierder Joost van Rooy fan punt-frl oan, dat der beslist in merk is foar Fryske domeinnammen. Leafhawwers kinne har noch oant ein oktober ynskriuwe. Punt-frl kin se lykwols lang net allegearre ek fuortendaliks helpe.

Dit jier wurde net mear as 100 ‘pioniers’ mei in punt-frl adres on-line holpen; oare gadingmakkers moatte wachtsje oant 2015.

Boarne: Omrop Fryslân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top