Reize naor de Gelderse Aachterhoeke: veul info in een prachtomgeving

Et EBLT / EBKT hul op 6 september zien jaorlikse reize. Dat was disse keer naor Gelderlaand. Eerst gong et op Doetinchem an, naor et Arfgoedcentrum an de Iesselkade. Daor wodde eerst et serieuze wark van et Staring Instituut prissenteerd. Staring schreef niet allienig in et Nederlaans mar now en dan ok in de streektael. Et instituut dat him vernuumde hoolt him benaemens mit de studie en in levendig gebruuk beweren van de streektael doende. Direkteur van et arfgoedcentrum Femia Siero hul veur de EBLT-meensken een interessaante, overzichtelike veurdracht, daor veul herkenbers in zat veur Friese en aandere Nedersaksische instellings. Lês mear…

Folgje in spoedkursus Frysk of Papiaments op it Drongo Festival

Ek ús lidorganisaasjes seksje Frysk fan Vereniging Levende Talen (VLT) en sectie Papiaments (VLT)/SPLIKA steane op sneon 27 septimber op it Drongo Festival. Beide organisaasjes fersoargje dêr in spoedkursus. Altyd al Frysk of Papiaments leare wollen? Dan gau nei it Drongo Festival foar in spoedkursus Frysk en/of Papiaments folgje. Sjoch foar mear ynformaasje op www.drongofestival.nl

Geniet, Ontdek en Leer op het DRONGO festival

Op zaterdag 27 september 2014 viert het DRONGO festival meertaligheid. Waarom? Omdat talenkennis je leven verrijkt in een steeds meer met elkaar verbonden wereld. Talen zijn cruciaal, nu en in de toekomst. DRONGO vestigt daarom de volle aandacht op nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom meertaligheid.

Het DRONGO festival vindt plaats in de OBA Centrale Bibliotheek in Amsterdam. De derde editie van het festival staat in het teken van ‘Talen voor je toekomst’ en biedt voor elk wat wils. Van een spoedcursus Chinees en interactieve labs tot taaltheater, lezingen en de mooiste verhalen: in het hele gebouw kunnen taalliefhebbers hun hart ophalen. Voor kinderen en hun ouders is er een uitgebreid programma met o.a. workshops en voorleesestafettes. Adriaan van Dis interviewt gasten over taal en de Zuid-Afrikaanse identiteit en woordkunstenaar en MC Akwasi reikt de Van Dale Gouden Talenknobbel 2014 uit. Abdelkader Benali gaat met kinderen op zoek naar hun favoriete woord, Job Cohen leest voor en Het Internationaal Danstheater danst met leerlingen van kunstmagneetschool De Notenkraker. Lês mear…

Sukses foar Bretonsktalige skoallen

De folslein Bretonsktalige skoallen fan de koepel Diwan binne in sukses. De iene nei de oare skoalle wurdt iepene. Der binne al fjirtich fan sokke skoallen yn Bretagne en ien yn Parys. It tal learlingen oan dy skoallen is it ôfrûne jier mei 3,24% stiigd. De basisskoallen krigen der 2,64% learlingen by en op ‘e skoallen foar fuortset ûnderwiis wie de groei sels 4,65%. Ien skoalle foar fuortset ûnderwiis, it Diwan-lyseum yn Carhaix/Karaez, krige der sels 10,0% learlingen by. Mei 333 learlingen sit dy skoalle oan de top fan syn kapasiteit. De skoalle heart troch de hege eineksamenresultaten by de bêsten fan hiel Frankryk. Lês mear…

Meertalig voortgezet onderwijs op CSG Liudger

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf geeft woensdag 10 september samen met drie leerlingen het officiële startsein voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo) in Waskemeer.

CSG Liudger is daarmee de eerste school in de regio De Stellingwerven, die met behulp van Cedin (Expertisecentrum Meertaligheid) en de provincie Fryslân mvo aanbiedt. ,,Ik ben trots op deze ontwikkeling, hiermee kunnen we de taligheid van onze leerlingen verder versterken’’, aldus Titia Keuning, locatiedirecteur. Lês mear…

Poëzie in het UMCG

Het Kunstgenootschap Thomassen à Thuessink van het UMCG organiseert van 4 september tot 4 december de expositie Poëzie in het UMCG. Hierbij kuj Grunningse, Friese, Drentse en Nederlandse poëzie lezen èn beluustern. De gedichten bint namelijk, as dat meugelijk was, inespreuken deur de dichters zelf. En aj (gelukkig) gien ofspraak in het ziekenhuus hebt, kuj der vanzelf ok naor toe!

Boarne: Huus van de Taol

Earste website mei .frl online

Foto: It Nijs

De earste website fan de wrâld mei de Fryske ynternetdomeinnamme .frl is tiisdei online gien. Om healve fiven hinne is de website www.nic.frl tagonklik foar de hiele wrâld. Fryslân is de earste provinsje dy’t in eigen ekstinsje hat op ynternet. .frl moat in begryp wurde, lykas .nl of .com.

Yn juny wie deputearre Sietske Poepjes noch op in kongres yn London oer it formele beslút foar it tastean fan .frl. Neffens de provinsje is it fan grut belang dat Fryslân no in eigen plakje hat op it wrâldwide web.

De webside www.nic.frl is net in tige spannende webstee. Op dizze webside ha Friezen en Fryske bedriuwen de mooglikheid om as earste in url mei .frl fêst te lizzen. de webstee is eigendom fan in saneamd hostingbedriuw.

Boarne: It Nijs

Opera Keapmanskeunsten

Foto: Tresoar, Keapmanskeunsten

Keapmanskeunsten, in Fryske komyske opera fan Martinus Schuil. In unyk iepenloftevenemint foar leafhawwers fan muzyk, kultuur en drama. Spyldata: 29 & 30 augustus, 3, 4 & 5 septimber.

​Yn 2012 dûkte yn de argiven fan Tresoar in komplete Fryske opera op, komponearre troch de Fryske musikus Martinus Schuil (1842-1899). Schuil wie yn syn tiid mei syn muzyk bekend yn Nederlân en Europa. Wy meie him mei rjocht de Fryske Offenbach neame, want dy ferneamde komponist heare wy dúdlik yn Schuil syn wurk. De kwaliteit fan de muzyk wie sa goed dat Tresoar en Opera Company Noord yn 2014 de komyske opera yn de nije bewurking Keapmanskeunsten op’e planken bringe. Komponist Tjalling Wijnstra restaurearre de partituur en toanielskriuwer/dramaturch Bouke Oldenhof bewurke de tekst. Mei in profesjoneel orkest, solisten en akteurs (ûnder regy fan Henk Zwart) wurdt Iepenloftteater Burgum-De Pleats it poadium fan fiif brûzende, eigentiidse foarstellings fan Keapmanskeunsten. Leafhawwers fan muzyk, kultuur en drama wollen der fansels by wêze.​ Lês mear…

SWALK, Frysk op Toernee

In nij, rûnreizgjend festival giet troch Fryslân. Mei SWALK giet de Fryske kultuer letterlik op toernee. Nei de iepening op 12 septimber yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert, fart it Frysk mei theaterskip Bald’r troch de provinsje. Fan 13 oant en mei 21 septimber is der op it theaterskip elke jûn in program mei sterk wikseljende ynhâld. Dêrmei kin it publyk op safolle mooglik ferskate plakken yn oanrekking komme mei de Fryske kultuer. Lês mear…

Nijntje ek yn it Stellingwerfsk

Foto: Bornmeer

Ien fan de Nijntje-boekjes ferskynt yn it Stellingwerfsk. It giet om pake en beppe Pluus. Dêryn giet Nijntje op ‘bezuuk’ by pake en beppe Pluus. Skriuwer Johan Veenstra hat it oersetten fanút it Nederlânsk. It boekje leit fan tongersdei 28 augustus ôf yn de boekwinkels. It ferskynt by de Fryske útjouwerij Bornmeer. Dêr ferskynde Nijntje earder al yn oare streektalen, lykas it Twintsk, it Sieusk en it Brabânsk. Dat wie in grut sukses.

Boarne: Omrop Fryslân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top