Meertalig voortgezet onderwijs op CSG Liudger

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf geeft woensdag 10 september samen met drie leerlingen het officiële startsein voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo) in Waskemeer.

CSG Liudger is daarmee de eerste school in de regio De Stellingwerven, die met behulp van Cedin (Expertisecentrum Meertaligheid) en de provincie Fryslân mvo aanbiedt. ,,Ik ben trots op deze ontwikkeling, hiermee kunnen we de taligheid van onze leerlingen verder versterken’’, aldus Titia Keuning, locatiedirecteur. Lês mear…

Poëzie in het UMCG

Het Kunstgenootschap Thomassen à Thuessink van het UMCG organiseert van 4 september tot 4 december de expositie Poëzie in het UMCG. Hierbij kuj Grunningse, Friese, Drentse en Nederlandse poëzie lezen èn beluustern. De gedichten bint namelijk, as dat meugelijk was, inespreuken deur de dichters zelf. En aj (gelukkig) gien ofspraak in het ziekenhuus hebt, kuj der vanzelf ok naor toe!

Boarne: Huus van de Taol

Earste website mei .frl online

Foto: It Nijs

De earste website fan de wrâld mei de Fryske ynternetdomeinnamme .frl is tiisdei online gien. Om healve fiven hinne is de website www.nic.frl tagonklik foar de hiele wrâld. Fryslân is de earste provinsje dy’t in eigen ekstinsje hat op ynternet. .frl moat in begryp wurde, lykas .nl of .com.

Yn juny wie deputearre Sietske Poepjes noch op in kongres yn London oer it formele beslút foar it tastean fan .frl. Neffens de provinsje is it fan grut belang dat Fryslân no in eigen plakje hat op it wrâldwide web.

De webside www.nic.frl is net in tige spannende webstee. Op dizze webside ha Friezen en Fryske bedriuwen de mooglikheid om as earste in url mei .frl fêst te lizzen. de webstee is eigendom fan in saneamd hostingbedriuw.

Boarne: It Nijs

Opera Keapmanskeunsten

Foto: Tresoar, Keapmanskeunsten

Keapmanskeunsten, in Fryske komyske opera fan Martinus Schuil. In unyk iepenloftevenemint foar leafhawwers fan muzyk, kultuur en drama. Spyldata: 29 & 30 augustus, 3, 4 & 5 septimber.

​Yn 2012 dûkte yn de argiven fan Tresoar in komplete Fryske opera op, komponearre troch de Fryske musikus Martinus Schuil (1842-1899). Schuil wie yn syn tiid mei syn muzyk bekend yn Nederlân en Europa. Wy meie him mei rjocht de Fryske Offenbach neame, want dy ferneamde komponist heare wy dúdlik yn Schuil syn wurk. De kwaliteit fan de muzyk wie sa goed dat Tresoar en Opera Company Noord yn 2014 de komyske opera yn de nije bewurking Keapmanskeunsten op’e planken bringe. Komponist Tjalling Wijnstra restaurearre de partituur en toanielskriuwer/dramaturch Bouke Oldenhof bewurke de tekst. Mei in profesjoneel orkest, solisten en akteurs (ûnder regy fan Henk Zwart) wurdt Iepenloftteater Burgum-De Pleats it poadium fan fiif brûzende, eigentiidse foarstellings fan Keapmanskeunsten. Leafhawwers fan muzyk, kultuur en drama wollen der fansels by wêze.​ Lês mear…

SWALK, Frysk op Toernee

In nij, rûnreizgjend festival giet troch Fryslân. Mei SWALK giet de Fryske kultuer letterlik op toernee. Nei de iepening op 12 septimber yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert, fart it Frysk mei theaterskip Bald’r troch de provinsje. Fan 13 oant en mei 21 septimber is der op it theaterskip elke jûn in program mei sterk wikseljende ynhâld. Dêrmei kin it publyk op safolle mooglik ferskate plakken yn oanrekking komme mei de Fryske kultuer. Lês mear…

Nijntje ek yn it Stellingwerfsk

Foto: Bornmeer

Ien fan de Nijntje-boekjes ferskynt yn it Stellingwerfsk. It giet om pake en beppe Pluus. Dêryn giet Nijntje op ‘bezuuk’ by pake en beppe Pluus. Skriuwer Johan Veenstra hat it oersetten fanút it Nederlânsk. It boekje leit fan tongersdei 28 augustus ôf yn de boekwinkels. It ferskynt by de Fryske útjouwerij Bornmeer. Dêr ferskynde Nijntje earder al yn oare streektalen, lykas it Twintsk, it Sieusk en it Brabânsk. Dat wie in grut sukses.

Boarne: Omrop Fryslân

Die Minderheiten Europas wollen mitreden – auch im Europäischen Parlament

Foto: European Parliament (Living Diversity)

In der EU gehören nach Schätzungen der Europäischen Kommission vierzig Millionen Menschen – von ca. 505 Millionen -, also ungefähr acht Prozent – einer nationalen Minderheit an oder sprechen eine Regional- oder Minderheitensprache. Demnach müssten von den 751 Abgeordneten rund 60 MEPs eine Regional- oder Minderheitensprache sprechen oder einer nationalen Minderheit / Volksgruppe angehören. Lês mear…

Frysk op GoogleTranslate

Foto: Omrop Fryslân

Leksikograaf Anne Dykstra fan de Fryske Akademy hat kontakt mei Google om it Frysk op GoogleTranslate te krijen. Elkenien dy’t knap Frysk skriuwe kin, kin dêrby helpe troch nei translate.google.com/community te gean en dêr Ingelske wurden en sinnen oer te setten yn geef en gongber Frysk.

Mei geef en gongber wurdt hjir bedoeld it Frysk sa’t wy dat gewoanwei yn kranten, tydskriften, boeken en websiden as dy fan It Nijs, Ensafh en De Moanne tsjinkomme, want teksten út dat soarte fan boarnen sille mooglik it faakst oersetten wurde op GoogleTranslate. Mar it is net nedich om by elk wurd nei te tinken oft it no wol geef en gongber is of net. Wês wol wach op hollanismen lykas ‘sich’, ‘hun’, ‘niks’, ‘noadich’ en ‘steeds’. Lês mear…

Huitema yn EU-lânboukommisje

Foto: Omrop Fryslân

De Fryske Europarlemintariër Jan Huitema fan Makkingea is tiisdei ynstallearre yn de wichtige lânboukommisje fan it Europeesk Parlemint. De ôfrûne fiif jier siet der net ien Nederlanner yn dy kommisje. Huitema – en ek lânbou-organisaasje LTO – fûn dat in minne saak, omdat lânbou wichtich is foar Fryslân en Europa drok oan de gong is mei nije regels foar de lânbousektor.

Huitema stie by syn partij, de VVD, op in ûnferkiesber sechde plak, mar krige nei in persoanlike kampanje op de trekker mear as 26.000 foarkarstimmen. Lês mear…

Zunnewendefestival op Landgoed Schuilenbrug

Op Landgoed Schuilenburg bij Hellendoorn wordt op vrijdag 27 juni 2014 veur de achtste keer het Zunnewendefestival eholden. Op dizze machtig mooie stee an de Regge kuj luustern naor meziek, verhalen, poëzie en theater in de diverschillende varianten van de streektaal uut de regio.

Kaorten kost in de veurverkoop 5 euro en an de kassa op 27 juni 6 euro. Kiender tot 16 jaor magt veur niks naor binnen!

Het festival begunt um 20.00 uur en is um 00.30 uur ofelopen. Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top