Oersetsprint foar Frysk Facebook op Mercator-konferinsje

In team fan frijwilligers jout freed yn it Ljouwerter kafee Van Buren it lêste triuwke oan it folslein beskikber meitsjen fan Facebook yn it Frysk. Dizze ‘Fryske Facebook Oersetsprint’ fynt tagelyk plak mei in ynternasjonale konferinsje oer meartaligens en sosjale media fan it kennissintrum Mercator fan ’e Fryske Akademy.
Continue reading “Oersetsprint foar Frysk Facebook op Mercator-konferinsje”

Dekker: “Ek Omrop moat gewoan besunigje”

Foto: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân moat gewoan meidwaan yn de besunigings dy’t it Ryk trochfiere wol op de regionale omroppen. Mar it Frysk moat fansels wol waarboarge wurde. Dat sei steatssikretaris Sander Dekker moandei yn it mediadebat dat de hiele dei yn Den Haach plakfynt.

Alle regionale omroppen moatte 17 miljoen besunigje foar 2017. De provinsje Fryslân wol dat Omrop Fryslân minder rekke wurdt troch de besunigings omdat de omrop as iennige yn it Frysk útstjoert. De CDA-Twadde Keamerfraksje fynt dat ek. Se wurdt stipe troch PvdA, SP en Christen Unie. Continue reading “Dekker: “Ek Omrop moat gewoan besunigje””

FNP wol dat Europa bedrige Sorben stipet

De FNP-fraksje makket him yn Europa sterk foar stipe oan de Sorben. Dizze Slavyske minderheid wurdt op it stuit bedrige troch neonazi’s. Der binne goed 60-tûzen Sorbysk-pratende minsken. Sy wenje benammen yn Lausitz, in gebiet tusken Dútslân, Poalen en Tsjechië.

De Sorben wurde neffens lokale media bedrige en oanfallen. De FNP hat dêrom de Europartij EFA frege om kontakt op te nimmen mei de Sorben en harren te freegjen hokker help se nedich hawwe út Europa. Continue reading “FNP wol dat Europa bedrige Sorben stipet”

20ste Frysk Filologekongres 10-12 desimber 2014

De Fryske Akademy organisearret dit jier foar de tweintichste kear it Frysk Filologekongres, yn Ljouwert op woansdei 10, tongersdei 11 en freed 12 desimber. It kongres wol in poadium wêze foar it wittenskiplik debat oangeande de frisistyk yn ‘e breedste sin. De fiertalen binne: Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk.

Programma en gearfettingen
De opset fan it kongres is dat der elke dei út ein set wurdt mei in plenêre lêzing. Dêrnei binne der parallelsesjes. Op ‘e tongersdei is der in jûnssesje oer Underwiis. It kongres is rjochte op ‘e neifolgjende ûndersyksmêden: Aldfrysk, Taalkunde, Letterkunde, Leksikografy, Taalsosjology, Skiednis fan Fryslân/Kultuerstúdzje. It ûndersyksfjild is it Frysk, mei ynbegryp fan de dialekten dy’t yn Fryslân foarkomme, yn al syn fazen en it Frysk yn Dútslân (Noard- en East-Fryslân). Continue reading “20ste Frysk Filologekongres 10-12 desimber 2014”

www.datwiedoesa.nl – Nieuwe website met tips over taalgebruik in de zorg

www.datwiedoesa.nl

Een volledig nieuwe website met tips over taalgebruik in de zorg, advies over beleid, onderzoeken en veel verhalen, video’s en activiteiten voor senioren!

‘Kin net … sykhelje …’
Tijdens de nachtdienst komt er een oproep binnen. Heel zacht en haperend praten vertelt meneer Visser: ‘Kin net… sykhelje…’ Er worden aantekeningen gemaakt, maar of die aantekeningen de oplossing zullen brengen…?
Bekijk de video.
Continue reading “www.datwiedoesa.nl – Nieuwe website met tips over taalgebruik in de zorg”

Bildtse-Kultuurpriis 2014 toekind an Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings

De Bildtse-Kultuurpriis 2014 is toekind an Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings. Hoewel baide mânly persoanlik hur kulturele spoaren ferdiene, krússe hur pâden ok met regelmaat en binne se fernijend in ‘t werk dat der út ontstaat. De unyke kombinasy fan ‘t weergeven fan Bildtse feergesichten, ‘t brúkken fan de Bildtse taal in skrift en mezyk en ‘t met de publiksays en optredens tot feer bútten de gemeentegrînzen in kontakt bringen fan mînsen met ‘t Bildt(s) waar foor de sjury reden om unanym de priis dut jaar an hur toe te kinnen.
Continue reading “Bildtse-Kultuurpriis 2014 toekind an Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings”

Prozabundel Nedersakisch verschenen: bloemlezing van nao W.O. II

Op zaoterdagmiddag 15 november verscheen de ni’je bloemlezing ‘Gloepends mooie verhalen uit Stellingwerf, Groningen, Drenthe, Salland & Land van Vollenhove, Twente, Achterhoek en de Veluwe’. Dat is, kotomme, een boek mit prozateksten uut de zeuven streektaelregio’s van et Nedersaksische taelgebied. In die regio’s hadden deskundige selekteerders een eerste keuze maekt uut wark van nao de oorlog, en naotied het een redaktie van weer aandere deskundigen van elke regio drie verhaelen anwezen die in de bloemlezing kwammen. Dat weren: Gees Bartels, Annet Timmer en Eric van Oosterhout, anvuld mit Baukje Bloemert van Stichting Het Drentse Boek. Die stichting het dit projekt uutvoerd en dus et boek ok uutgeven. De Nedersaksische koepelorgenisaosie Stichting SONT was de opdrachtgever. Continue reading “Prozabundel Nedersakisch verschenen: bloemlezing van nao W.O. II”

Nije app: Fauna yn Fryslân

Foto: Menno Knevelman, Omrop Fryslân
Fryslân is in nije app riker foar de natoerleafhawwer mei in smartphone. De app beskriuwt 200 bistesoarten dy’t karakteristyk of wichtich foar Fryslân binne. Fierder befettet de app natoerfoto’s, lûdsopnamen, spriedingskaarten en ynformaasje oer de soart yn it Frysk. Inisjatyfnimmer is Anne Popkema fan Taalburo Popkema.

Hy kaam der achter dat net in goeie list bestiet fan Fryske bistenammen. Troch dat mei yn in app op te lossen, kin dy list ek hiel maklik oanfold wurde. Utjouwerij Wijdemeer en Naturalis yn Leiden ha ek meiwurke oan de app.

De app is mei mooglik makke is troch stipe fan de provinsje, it Fryske Gea en it Bûn fan Fryske Fûgelwachten. Continue reading “Nije app: Fauna yn Fryslân”

Duo-lêzing oer Gerbrandy en de biografy yn de regionale skiedskriuwing

De Fryske Akademy, it Friesch Dagblad en Tresoar organisearje op woansdeitejûn 26 novimber fan 19.45-21.30 oere (seal iepen: 19.30 oere) in duo-lêzing by Tresoar (Bûterhoeke 1, Ljouwert). Sprekkers binne prof. dr. mr. Cees Fasseur en prof. dr. Hans Renders oer de biografy fan Pieter Sjoerds Gerbrandy en de biografyske metoade yn regionale skiedskriuwing.

Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961) wie al rillegau bekend as in skerp, mar eigensinnich man. Dochs slagge er der yn om as oarlochspremier yn de Twadde Wrâldkriich lieding te jaan oan de Nederlânske regearing yn Londen. Oer dizze yntrigearjend Fryske ARP-politikus skreaun Cees Fasseur okkerdeis de biografy Eigen meester, niemands knecht. Continue reading “Duo-lêzing oer Gerbrandy en de biografy yn de regionale skiedskriuwing”

Seminar Multilingualism & Social Media

Op freed 28 en sneon 29 novimber fynt it ynternasjonale ekspert seminar ‘Multilingualism & Social Media’ plak yn Ljouwert. Sûnt 2008 organisearret it Mercator Kennissintrum en it SOAS geregeld kongressen en seminars yn Londen en Ljouwert.

It seminar biedt in ynternasjonaal foarum foar it bediskusearjen fan de ynfloed dy’t sosjale media en de bybehearende technologiën hat op taal, de taalmienskippen, taalhâlding, taalgedrach en –identiteit. De diskusje sil benammen har fokus ha op it mêd fan taallearen, meartaligens, minderheids-, regionale- en bedrige talen. Continue reading “Seminar Multilingualism & Social Media”