Council of Europe publishes report on minority languages in Germany

The Council of Europe’s Committee of Ministers released a new report in June that calls on Germany to step up efforts in favour of regional and minority languages.
The evaluation report, drafted by a committee of independent experts, recommends Germany to continue and step up measures to teach North Frisian in Schleswig-Holstein and Sater Frisian in Lower Saxony.
It invites Germany to provide adequate radio and television broadcasting in regional and minority languages. Although public service broadcasting “continues to be good for some regional or minority languages, in particular for Upper Sorbian”, according to the report, other languages are “insufficiently offered” including Danish, North Frisian, Sater Frisian and Romani.

Boarne: Mercator News Letter, Number 103 – July/August 2014

Poëtische piepers vanuit Leeuwarden naar Malta

Als EERSTE zichtbare activiteit van de samenwerking tussen de beide Culturele Hoofdsteden van Europa in 2018, Leeuwarden-Fryslân en Valletta, zullen op woensdag 24 september vanaf het terrein van de Blokhuispoort zeven Friese gedichten in de eerste container pootaardappelen richting Malta worden verscheept.

Deze activiteit is bedacht en wordt uitgevoerd door Stichting De Bildtse Aardappelweken (BAW) in het kader van het grootse project Potatoes go Wild. Voor deze aardappel/poëzie uitwisseling wordt samengewerkt met Valletta 2018 en aardappelcoöperatie Agrico. Het bedrijf heeft speciale jutezakken laten bedrukken, waaraan een Bildtstalig en in het Engels vertaald gedicht van Hein Jaap Hilarides is bevestigd. Rond maart 2015 wordt de oogst Maltese gedichten met de nieuwe aardappelen vanuit Malta teruggevoerd, en zo zal het vier jaar lang gaan. In 2018 zal de viertalige bundel (Fries/Bildts, Nederlands, Maltees, Engels) in Leeuwarden en op Malta worden gepresenteerd. Continue reading “Poëtische piepers vanuit Leeuwarden naar Malta”

Optreden Wiebe Kaspers op busstasjon Arriva te Ljouwert op Europeeske Taledei

Op freed 26 septimber is it Europeeske Taledei. Dan fiert gâns Europa syn rike ferskaat oan talen, lyts en grut. Yn Ljouwert jouwe sjonger en pianist Wiebe Kaspers en basgitarist Florian den Hollander hjir omtinken oan mei in optreden grôtfol Frysk- en Ingelsktalige lieten.

Sawat de helte fan de wrâldbefolking is twa- of meartalich en der wurde mei-inoar sawat 7000 talen sprutsen op ’e wrâld. Guon fan dy talen hawwe hûnderten miljoenen sprekkers, lykas it Ingelsk en it Sineesk. Mar der binne ek lytsere talen mei mar in pear tûzen of in pear hûndert sprekkers. Ek Fryslân hat ferskate talen. Neist it Frysk en it Nederlânsk wurdt yn Fryslân bygelyks ek Biltsk en Stellingwerfsk sprutsen, en yn de stêden ek Turksk, Arabysk en Surinaamsk. Continue reading “Optreden Wiebe Kaspers op busstasjon Arriva te Ljouwert op Europeeske Taledei”

Earste trijetalige ûnderwizers studearje ôf

Foar it earst binne yn Ljouwert studinten ôfstudearre oan de trijetalige pabo. Se binne spesjaal oplaat foar it wurkjen op trijetalige basisskoallen. Dat binne skoallen dêr’t Frysk, Ingelsk en Nederlânsk alle trije brûkt wurde as fiertaal yn de klas by fakken lykas wrâldoriïntaasje en rekkenjen. Der binne fyftich fan sokke basisskoallen yn Fryslân.

Omdat der hege easken steld wurde oan de taalfeardichheid fan ûnderwizers op trijetalige skoallen, binne Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool yn 2011 begûn mei in spesjale trijetalige pabû-stream, dy’t studinten neist har reguliere pabû-oplieding folgje kinne. Continue reading “Earste trijetalige ûnderwizers studearje ôf”

Hanno Brand: “Akademy stiet foar fikse útdagingen”

De Fryske Akademy stiet de kommende jierren foar fikse útdagingen. Troch besuniging nei besuniging binne fakatueren jierren oanien net opfolle. It gefolch wie in kealslach ûnder it wittenskiplik personiel, ek al binne de ôfrûne jierren mear promovendy by ús oan ‘e slach rekke as ea earder.” Dat seit direkteur-bestjoerder Hanno Brand hjoed yn syn taspraak op Akademy-dei, de tradisjonele jiergearkomste foar leden en stipers fan de Fryske Akademy. “It momint is no oanbrutsen en smyt it roer om om te ynvestearjen. Nije stêfleden binne nedich om promovendy te begelieden, projekten te inisjearjen, op heech nivo te publisearjen, ynternasjonale kontakten te lizzen, en it kontakt mei de Fryske mienskip te ûnderhâlden. De besunigingen geane de kommende jierren troch. Wy moatte mei hieltyd minder jild mear dwaan. Dat betsjut dat wy tagelyk ynvestearje moatte yn it opfoljen fan fakatueren en sterk ynsette moatte op it ynheljen fan projektjild.” Continue reading “Hanno Brand: “Akademy stiet foar fikse útdagingen””

Soad belangstelling foar .frl

Foto: nic.frl, Omrop Fryslân
Der is in soad belangstelling foar in Fryske punt-frl domeinnamme op ynternet. De inisjatyfnimmers fan punt-frl hawwe yn oardel wike tiid al 1300 ynskriuwings krigen fan minsken, bedriuwen en organisaasjes dy’t allegearre in punt-frl ynternetadres ha wolle. Dy belangstelling jout neffens wurdfierder Joost van Rooy fan punt-frl oan, dat der beslist in merk is foar Fryske domeinnammen. Leafhawwers kinne har noch oant ein oktober ynskriuwe. Punt-frl kin se lykwols lang net allegearre ek fuortendaliks helpe.

Dit jier wurde net mear as 100 ‘pioniers’ mei in punt-frl adres on-line holpen; oare gadingmakkers moatte wachtsje oant 2015.

Boarne: Omrop Fryslân

Reize naor de Gelderse Aachterhoeke: veul info in een prachtomgeving

Et EBLT / EBKT hul op 6 september zien jaorlikse reize. Dat was disse keer naor Gelderlaand. Eerst gong et op Doetinchem an, naor et Arfgoedcentrum an de Iesselkade. Daor wodde eerst et serieuze wark van et Staring Instituut prissenteerd. Staring schreef niet allienig in et Nederlaans mar now en dan ok in de streektael. Et instituut dat him vernuumde hoolt him benaemens mit de studie en in levendig gebruuk beweren van de streektael doende. Direkteur van et arfgoedcentrum Femia Siero hul veur de EBLT-meensken een interessaante, overzichtelike veurdracht, daor veul herkenbers in zat veur Friese en aandere Nedersaksische instellings. Continue reading “Reize naor de Gelderse Aachterhoeke: veul info in een prachtomgeving”

Geniet, Ontdek en Leer op het DRONGO festival

Op zaterdag 27 september 2014 viert het DRONGO festival meertaligheid. Waarom? Omdat talenkennis je leven verrijkt in een steeds meer met elkaar verbonden wereld. Talen zijn cruciaal, nu en in de toekomst. DRONGO vestigt daarom de volle aandacht op nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom meertaligheid.

Het DRONGO festival vindt plaats in de OBA Centrale Bibliotheek in Amsterdam. De derde editie van het festival staat in het teken van ‘Talen voor je toekomst’ en biedt voor elk wat wils. Van een spoedcursus Chinees en interactieve labs tot taaltheater, lezingen en de mooiste verhalen: in het hele gebouw kunnen taalliefhebbers hun hart ophalen. Voor kinderen en hun ouders is er een uitgebreid programma met o.a. workshops en voorleesestafettes. Adriaan van Dis interviewt gasten over taal en de Zuid-Afrikaanse identiteit en woordkunstenaar en MC Akwasi reikt de Van Dale Gouden Talenknobbel 2014 uit. Abdelkader Benali gaat met kinderen op zoek naar hun favoriete woord, Job Cohen leest voor en Het Internationaal Danstheater danst met leerlingen van kunstmagneetschool De Notenkraker. Continue reading “Geniet, Ontdek en Leer op het DRONGO festival”

Sukses foar Bretonsktalige skoallen

De folslein Bretonsktalige skoallen fan de koepel Diwan binne in sukses. De iene nei de oare skoalle wurdt iepene. Der binne al fjirtich fan sokke skoallen yn Bretagne en ien yn Parys. It tal learlingen oan dy skoallen is it ôfrûne jier mei 3,24% stiigd. De basisskoallen krigen der 2,64% learlingen by en op ‘e skoallen foar fuortset ûnderwiis wie de groei sels 4,65%. Ien skoalle foar fuortset ûnderwiis, it Diwan-lyseum yn Carhaix/Karaez, krige der sels 10,0% learlingen by. Mei 333 learlingen sit dy skoalle oan de top fan syn kapasiteit. De skoalle heart troch de hege eineksamenresultaten by de bêsten fan hiel Frankryk. Continue reading “Sukses foar Bretonsktalige skoallen”