Nijntje ek yn it Stellingwerfsk

Foto: Bornmeer
Ien fan de Nijntje-boekjes ferskynt yn it Stellingwerfsk. It giet om pake en beppe Pluus. Dêryn giet Nijntje op ‘bezuuk’ by pake en beppe Pluus. Skriuwer Johan Veenstra hat it oersetten fanút it Nederlânsk. It boekje leit fan tongersdei 28 augustus ôf yn de boekwinkels. It ferskynt by de Fryske útjouwerij Bornmeer. Dêr ferskynde Nijntje earder al yn oare streektalen, lykas it Twintsk, it Sieusk en it Brabânsk. Dat wie in grut sukses.

Boarne: Omrop Fryslân

Die Minderheiten Europas wollen mitreden – auch im Europäischen Parlament

Foto: European Parliament (Living Diversity)
In der EU gehören nach Schätzungen der Europäischen Kommission vierzig Millionen Menschen – von ca. 505 Millionen -, also ungefähr acht Prozent – einer nationalen Minderheit an oder sprechen eine Regional- oder Minderheitensprache. Demnach müssten von den 751 Abgeordneten rund 60 MEPs eine Regional- oder Minderheitensprache sprechen oder einer nationalen Minderheit / Volksgruppe angehören. Continue reading “Die Minderheiten Europas wollen mitreden – auch im Europäischen Parlament”

Frysk op GoogleTranslate

Foto: Omrop Fryslân
Leksikograaf Anne Dykstra fan de Fryske Akademy hat kontakt mei Google om it Frysk op GoogleTranslate te krijen. Elkenien dy’t knap Frysk skriuwe kin, kin dêrby helpe troch nei translate.google.com/community te gean en dêr Ingelske wurden en sinnen oer te setten yn geef en gongber Frysk.

Mei geef en gongber wurdt hjir bedoeld it Frysk sa’t wy dat gewoanwei yn kranten, tydskriften, boeken en websiden as dy fan It Nijs, Ensafh en De Moanne tsjinkomme, want teksten út dat soarte fan boarnen sille mooglik it faakst oersetten wurde op GoogleTranslate. Mar it is net nedich om by elk wurd nei te tinken oft it no wol geef en gongber is of net. Wês wol wach op hollanismen lykas ‘sich’, ‘hun’, ‘niks’, ‘noadich’ en ‘steeds’. Continue reading “Frysk op GoogleTranslate”

Huitema yn EU-lânboukommisje

Foto: Omrop Fryslân

De Fryske Europarlemintariër Jan Huitema fan Makkingea is tiisdei ynstallearre yn de wichtige lânboukommisje fan it Europeesk Parlemint. De ôfrûne fiif jier siet der net ien Nederlanner yn dy kommisje. Huitema – en ek lânbou-organisaasje LTO – fûn dat in minne saak, omdat lânbou wichtich is foar Fryslân en Europa drok oan de gong is mei nije regels foar de lânbousektor.

Huitema stie by syn partij, de VVD, op in ûnferkiesber sechde plak, mar krige nei in persoanlike kampanje op de trekker mear as 26.000 foarkarstimmen. Continue reading “Huitema yn EU-lânboukommisje”

Zunnewendefestival op Landgoed Schuilenbrug

Op Landgoed Schuilenburg bij Hellendoorn wordt op vrijdag 27 juni 2014 veur de achtste keer het Zunnewendefestival eholden. Op dizze machtig mooie stee an de Regge kuj luustern naor meziek, verhalen, poëzie en theater in de diverschillende varianten van de streektaal uut de regio.

Kaorten kost in de veurverkoop 5 euro en an de kassa op 27 juni 6 euro. Kiender tot 16 jaor magt veur niks naor binnen!

Het festival begunt um 20.00 uur en is um 00.30 uur ofelopen. Continue reading “Zunnewendefestival op Landgoed Schuilenbrug”

‘Fietsen in en om Appelsche’ en ‘Langs oolde en ni’je hooltpaeden’: twie ni’je routegidsen

Emiel Beijk van Staotsbosbeheer kreeg de ni’je routegidsen uut hanen van Geert Lantinga (links) en Jan Koops (rechts). Foto: Lieuwkje Cnossen
Naodat eerder de routegidsen De buurtschappen van Oosterwoolde, Wandelen rond Wolvega en Taalfietstocht rond Berkoop deur de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven wodden, verschenen oflopen donderdag in pannekoekhuus ‘De Oude Hof’ in Appelsche de routegids Fietsen in en om Appelscha (deur Jan Koops uut Oosterwoolde) en de al even mooie kuier Langs oolde en ni’je Hooltpaeden (deur Geert Lantinga van Wolvege). Vanwegens de jaorenlange goeie baand tussen de Stellingwarver Schrieversronte en Staotsbosbeheer wodden de eerste twie exemplaoren uutrikt an Emiel Beijk van SBB. Schrieversronte-direkteur Sietske Bloemhoff prees in heur toespraoke de altied grote bereidwillighied van Staotsbosbeheer om an veul aktiviteiten van de Schrieversronte mit te warken. ‘Dat gelt niet alliend angaonde de hulpe en goeie raod an oonze routegidsen, mar ok bi’j et orgeniseren van biezundere exkursies en d’r was bi’jglieks financiële steun veur ’Et Stellingwarver Voegelboek’. Ok de toestemming in 2009 veur et orgeniseren van Stellingwarfpop bi’j de Spoekeplasse in Noordwoolde was vanzels meraokels mooi en daor weren we slim wies mit,’ zo zee Bloemhoff. Kotleden verzorgde de heer Beijk butendat een belangriek diel van de kursus Laandschopsgeschiedenis: ‘We hopen vanzels dat we ok bi’j de eerstvolgende kursus weer een beroep op jow doen kunnen.’ Vlak veur et uutrikken van de gidsen verzorgden Koops en Lantinga een film- en fotorippertage van de beide routes. Continue reading “‘Fietsen in en om Appelsche’ en ‘Langs oolde en ni’je hooltpaeden’: twie ni’je routegidsen”

Froskepôle op Drinte en Noard

Foto: Omrop Fryslân
De muzikale streektaalprogramma’s fan de trije noardlike regionale omroppen sille takom wike tongersdei mei-inoar in radioprogramma meitsje. De útstjoering wurdt dien út de studio’s fan Omrop Fryslân yn Ljouwert wei. Presintator Gurbe Douwstra sil mei kollega Bert Kamping fan RTV Drenthe en Henk Scholte fan RTV Noord twa oeren lang muzyk yn it Frysk, Grinslânsk en Drintsk draaie.

Der is ek live-muzyk yn de trije talen. Oanlieding fan it spesjale programma is de 1500e útstjoering fan Radio Froskepôle.

De útstjoering is tongersdei 19 juny te beharkjen tusken 18:00 en 20:00 oere op Omrop Fryslân.

Boarne: Omrop Fryslân

Arriva seit: Praat mar Frysk!

Foto: Froukje Sijtsma, Omrop Fryslân
Frysk prate yn de bus, soe de gewoanste saak fan de wrâld wêze moatte seit Arriva-direkteur Anne Hettinga. Dêrom is busmaatskippij Arriva sûnt freed ambassadeur fan ‘Praat mar Frysk’ wurden. Yn gearwurking mei Frysk taalynstitút Afûk is freedtemoarn op it stasjon fan Ljouwert it startskot foar de aksje jûn. It kampanjeteam dielde Praat mar Frysk lippen by de bussen út.

Ek krigen sjauffeurs Praat mar Frysk spjeldsjes op it jaske. Yn it ramt Praat mar Frysk wurdt de Fryske taal ek sichtber yn it iepenbier ferfier.

Sa sil der Praat mar Frysk-reklame te sjen wêze, mar kinne minsken ek Fryske gedichten en Fryske feitsjes lêze op de ynfoskermen yn de bus. Praat mar Frysk is al sân jier dwaande om de Fryske taal te promoatsjen. Ferskate ferneamde Friezen, lykas Doutzen Kroes, Jorrit Bergsma, Epke & Herre Zonderland, Foppe de Haan en Iris Kroes binne ek ambassadeurs fan Praat mar Frysk.

Boarne: Omrop Fryslân

Keapmanskeunsten, in komyske opera fan Martinus Schuil

29 en 30 augustus en 2, 4 en 5 septimber 2014
Iepenloftteater De Pleats Burgum
www.keapmanskeunsten.nl

Yn 2012 dûkte yn de argiven fan Tresoar in komplete Fryske opera op, komponearre troch de Fryske musikus Martinus Schuil (1842-1899). Schuil wie bekend mei de Europeeske en Nederlânske muzyk fan syn tiid. En syn komposysjes waarden útfierd yn Nederlân en Europa. Wy kinne him de Fryske Offenbach neame, want dy ferneamde komponist heare wy dúdlik yn Schuil syn wurk.
De kwaliteit fan de muzyk wie sa goed dat Tresoar en Opera Company Noord yn 2014 dizze komyske opera yn in nije bewurking ûnder de titel Keapmanskeunsten op’e planken bringe. Komponist Tjalling Wijnstra restaurearre de partituer en toanielskriuwer/dramaturch Bouke Oldenhof bewurke de tekst. Mei in profesjoneel orkest, solisten en akteurs (ûnder regy fan Henk Zwart) wurdt Iepenloftteater Burgum-De Pleats it poadium fan fiif brûzjende, eigentiidske foarstellings fan Keapmanskeunsten. Leafhawwers fan muzyk, kultuer en drama moatte der fansels by wêze. Continue reading “Keapmanskeunsten, in komyske opera fan Martinus Schuil”

Frysk better sichtber meitsje

Foto: Omrop Fryslân
De Fryske taal moat better sichtber wurde yn de provinsje. Dat sei deputearre Jannewietske de Vries tongersdei op it kongres fan de NLPD (Network for the Promotion of Linguistic Diversity). De leden fan dizze Europeeske koepelferiening, dy’t de belangen fan streek- en minderheidstalen yn Europa behertiget, binne trije dagen lang yn Fryslân.

Neffens De Vries is it Frysk no benammen in sprutsen taal, mar se wol dat it Frysk ek better op strjitte te sjen is. Projektdirekteur Oeds Westerhof fan Kulturele Haadstêd 2018 ûnderskriuwt dy winsk.

It bestjoer fan de Fryske organisaasje EBLT (Europeesk Buro foar Lytse Talen) hat de deputearre dêrom tongersdei in boerd oanbean dêr’t sawol it Nederlânsk as it Frysk op brûkt wurde.

Boarne: Omrop Fryslân