Twadde Keamerlid Pieter Heerma op besite by it EBLT

Op 11 april was bi’j oons te gaaste Pieter Heerma (CDA) veur een gesprek over de pesisie van et Fries en Nedersaksisch.

Pieter Heerma wie freed 11 april op besite by it EBLT. It CDA-Twadde Keamerlid wie te gast by it EBLT om by te praten oer Omrop Fryslân, it Hânfest foar Regionale en Minderheidstalen fan de Ried fan Europa en noch folle mear.

Op de foto (fan lofts nei rjochts): Hanno Brand fan de Fryske Akademy, Pieter Heerma, Fokke Jagersma (DB-lid fan it EBLT en Afûk) en Henk Bloemhoff (DB-lid fan it EBLT en SONT).

It Grut Frysk Diktee live by Omrop Fryslân

Wa’t ris besykje wol hoe goed hy of sy it Frysk skriuwe kin, krijt no de kâns. Minsken kinne dit jier thús meidwaan oan it Grut Frysk Diktee. It diktee is op woansdei 16 april foar it earst live te folgjen op Omrop Fryslân Televyzje en ynternet. It Grut Frysk Diktee wurdt om ‘e twa jier holden, dit jier foar de tolfte kear. Yn de Steateseal fan it Provinsjehûs bûge 32 dielnimmers harren oer it diktee.

Presintatrise Karen Bies fan Omrop Fryslân hat de tekst foar it Grut Frysk Diktee fan dit jier skreaun en sil it ek foarlêze. It diktee is stavere neffens de jildende regels foar de Fryske stavering. Yn 2010 en 2012 waard it diktee wûn troch André Looijenga. Hy docht ek dit jier wer mei om syn titel te ferdigenjen. 51 minsken hawwe oan ‘e foarronde meidien, 32 dêrfan hawwe har pleatst foar de finale. Oan it diktee dogge tradysjegetrou ek bekende Friezen mei, ûnder oaren aktrise en sjongeres Tet Rozendal, LC-sjoernalist Asing Walthaus, FNP-Steatelid Annigje Toering en Oeds Westerhof fan Kulturele Haadstêd 2018. Lês mear…

Nije tekst fan ferlern Aldfrysk hânskrift fûn

Foto: Fryske Akademy

Akademy-ûndersiker Han Nijdam hat by syn ûndersyk yn it ramt fan it tarieden fan in nije edysje fan ‘e Aldfryske ynkunabel Freeska Landriucht (sa. 1485) in tekst fûn fan it ferlerne Aldfryske hânskrift Kodeks Unia. Dit foar it Aldfrysk wichtige hânskrift wie yn de sântjinde ieu yn it besit fan ‘e lânshistoarjeskriuwer fan Fryslân, Simon Abbes Gabbema (1628–1688), mar is nei syn dea ferdwûn. De ynhâld fan it hânskrift is bekend tanksy ôfskriften dy’t makke binne troch de gelearde Franciscus Junius (1589–1677). Mar Gabbema hat sels ek parten fan Unia oerskreaun.

Nijdam fûn in ferzy fan ‘e tekst ‘Oer de keningen Karel en Redbad’ út it Unia-hânskrift yn it eksimplaar fan ‘e ynkunabel Freeska Landriucht dat yn it besit west hie fan Gabbema sels. Yn dat eksimplaar hat Gabbema op ferskate plakken stikken tekst yn de marzje skreaun út oare Aldfryske hânskriften dy’t er yn syn besit hie, om de teksten sa mei elkoar te ferlykjen. De tekst oer Karel en Redbad yn Gabbema’s eksemplaar smyt in folsleinere Unia-ferzy op as oant no ta fia it ôfskrift fan Junius bekend wie. Lês mear…

Wedstriid folksferhaal skriuwe

Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

Achtkarspelen hat in wedstriid folksferhalen skriuwe útskreaun. Ynwenners fan de gemeente kinne oant en mei 31 maaie 2014 harren Frysktalich ferhaal ynleverje. De skriuwer moat it ferhaal heard hawwe fan in oare ynwenner út de gemeente, bygelyks fan in pake, beppe of buorman. It ferhaal is sa moai, raar of bysûnder dat de skriuwer it trochjaan wol.

Oanlieding foar de skriuwwedstriid is de fiering fan it hûndertste bertejier fan Dam Jaarsma fan Eastermar. Hy tekene yn de jierren sechstich tûzenen folksferhalen op.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de skriuwwedstriid.

Boarne: Omrop Fryslân

MiLaS – the Europe-wide online-language competition on Facebook

It’s never too late… make your language famous!

MiLaS – what is it all about, many people will ask. Easy: on 1 April our European language campaign language diversity will start the first Europe-wide online-language competition for youth and young adults, that will focus on linguistic diversity and multilingualism. The emphasis is put particularly on the regional and minority languages of Europe, which should become more attractive and improve their image. Lês mear…

12 april Sirkwy Sympoasium ‘Alde meuk?’

Foar de fjirde kear is der in literêr sympoasium oer in gearhingjend tema. Yn 2011 en 2012 waarden de lêzingen op mear jûnen hâlden. Ferline jier die bliken dat it foar de measte minsken oantrekliker is om de rige yn ien kear te hâlden op in nijsgjirrch plak.

Dêrom ek yn 2014 in middei mei trije nijsgjirrige lêzingen, ôfwiksele mei muzyk en royaal de gelegenheid om elkoar te treffen en by te praten.

Lêzingen
De 3 lêzingen geane oer it tema ‘klassikers’ –
* wêrom komt it âlde hieltyd werom?
* wa betinkt de literêre proazakanon?
* de Frankfurt-seleksje út ‘10 Books from Friesland’ : in miste kâns? Lês mear…

Wittenskiplike biblioteek Fryske Akademy oer nei Tresoar

De biblioteekkolleksje fan de Fryske Akademy, ynklusyf dy fan it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, wurdt woansdeitemiddei 26 maart oerdroegen oan Tresoar. Direkteuren dr. Hanno Brand (Fryske Akademy) en drs. Bert Looper (Tresoar) tekenje dêrta in ferklearring fan permaninte brûklien; de ûndertekening fynt plak yn de Gysbert Japicx-seal fan Tresoar. Lês mear…

Bern fan 27 skoallen litte harren sjongtalint hearre

Foto: Cedin Taalsintrum Frysk

Bern fan 27 basisskoallen litte fan hjoed ôf harren sjongtalint hearre yn de trije foarrondes fan it Sjongfestival foar Bern. Oan dat sjongfestival kinne bern út groep 6, 7 en 8 fan basisskoallen út Fryslân meidwaan. De njoggen bêste optredens fertsjinje in plak yn de grutte finale op 11 april yn de Lawei yn Drachten.

De foarrondes fine plak op 20 maart yn It Dielshûs yn Wommels, 25 maart yn Glinstra State yn Burgum en 27 maart yn It Haske op ‘e Jouwer. Alle foarrondes begjinne om 13.30 oere. De learlingen sjonge lieten dy’t skreaun binne troch profesjonele tekstdichters en komponisten. By it Sjongfestival giet it der fansels om wa’t it moaist sjonge kin, mar de sjuery sjocht ek nei hoe’t it liet op de planken setten wurdt: dûns, beweging, oanklaaiïng, it hiele plaatsje krijt in beoardieling. De sjuery fan de foarrondes bestiet dit jier út Trevor Mooijman, Jelle Bangma en Carin Seegers. Yn de finale op 11 april stride de skoallen om de wikselbokaal: De Karin de Jong-priis. Lês mear…

Presintaasje De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Foto: Fryske Akademy, Hindrik Sijens

De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Oan it begjin fan de tweintichste ieu wie it idee om Frysk te brûken yn it godstsjinstich en ek it tsjerklik libben sokssawat as flokke yn ’e tsjerke. Ds. Sipke Huismans fan Eanjum hat mei de oprjochting fan it Kristlik Frysk Selskip yn 1908 de stjit jûn ta feroaring: prinsipieel wie der neffens him gjin beswier om yn it Frysk te bidden en te preekjen. Krekt oarsom: de eigen taal rekket it hert folle mear as de Hollânske ‘tale Kanaäns’. Dochs hat der yn ’e tsjerken in soad wjerstân west, benammen by grifformearden. Earst nei de Twadde Wrâldoarloch krige it Frysk in erkend plak(je) yn ‘e tsjerke. Yn De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu giet de skriuwer, Jan Popkema, de skiednis nei fan it Kristlik Frysk Selskip (1908-2012), it Roomsk Frysk Boun (1917-1997), it Grifformeard Frysk Selskip (1930-1945) en de Kristlike Fryske Mienskip op frijsinnige grounslach (1937-1963), mei omtinken foar foaral harren doelstellings en resultaten en hoe’t de tsjerken dêrop reagearre hawwe. Lês mear…

.frl op ynternet is goedkard

De Fryske ekstinsje .frl foar websites, is lang om let goedkard. De oanfraach wie twa jier lang yn behanneling by it buro dat ditsoarte nammen tawize mei, de ICANN. It duorret noch wol even foardat .frl ek echt brûkt wurde kin. Der moatte noch technyske tests dien wurde en der wurdt noch ûnderhannele oer kontrakten. Oant no ta wurdt yn Nederlân foar ynternetadressen .nl en .com brûkt. De domeinnamme .frl is in inisjatyf fan it Heerenveens Knooppunt Intermedia.

Boarne: Omrop Fryslân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top