Stúdzjeferlof Salverda

 

Prof. dr. Reinier Salverda is fan ôfrûne tiisdei ôf op eigen fersyk oant syn pensjonearring op 1 desimber 2013 mei stúdzjeferlof gien. Hy wurdt troch de Rie fan Tafersjoch fan de Fryske Akademy sa yn de gelegenheid steld in tal wittenskiplike publikaasjes ôf te rûnjen. Dr. Hanno Brand sil oant de beneaming fan in opfolger fan prof. Salverda as waarnimmend direkteur-bestjoerder fungearje.

Plasterk yn Ljouwert foar BFTK

Minister Plasterk fan ynlânske saken sil hjoed yn Ljouwert de nije bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer ûndertekenje. Foar Fryslân sil deputearre De Vries dat dwaan. Yn de bestjoersôfspraak regelje ryk en provinsje ûnder oare de ferantwurdlikheid foar Fryske organisaasjes as de Fryske Akademy, de universitêre stúdzje Frysk, Tryater en Omrop Fryslân.
Lês mear…

De lêste fytser wint wichtige Europeeske priis

Prix Circom Sport Award foar Hea! mei de reportaazje oer ‘De lêste fytser’

Omrop Fryslân hat in Prix Circom Award wûn, sa is moandei 15 april bekend wurden. De Prix Circom Awards binne de meast prestisjeuze Europeeske prizen foar programma’s fan regionale omroppen. It giet om de, yntusken hast legindaryske, reportaazje fan Hea! oer de lêste fytser fan de Fryske Alvestêdetocht fan 2012. De reportaazje wûn yn de kategory Sport. 
Lês mear…

The Road Ahead for Linguistic Diversity

On April 11, the Network to Promote Linguistic Diversity launched the European Roadmap for Linguistic Diversity, an initiative aimed at providing new ideas on the promotion of all languages of Europe, including official, Constitutional, regional and migrant languages. The initiative was part of the Irish Presidency of the European Union and counted on the support of the Government of Ireland, the European Commission and the European Parliament.
Lês mear…

Liet 2013 begjint it kommende wykein wer

Op sneintemiddei 14 april set Liet 2013 útein mei de foarronde yn Sealen Schaaf yn Ljouwert. De faksjuery hat yn in earste foarseleksje 15 bands selektearre, dy’t stride sille foar in finaleplak. De finale fan Liet 2013 is dit jier, lykas ferline jier, op Befrijdingsfestival Fryslân yn de Ljouwerter Prinsetún. De winner fan Liet 2013 mei letter dit jier Fryslân fertsjinstwurdigje op op Liet International, dat dit jier organisearre wurdt op Corsica.
Lês mear…

‘Spesjale posysje Omrop’

Steatssiktaris Dekker fan OCW kin it bêste yn de mediawet regelje dat der yn de takomst in folweardich oanbod fan Fryske radio en tv bliuwt. Dat stiet yn it rapport fan de kommisje Hoekstra, dat tiisdeitemiddei oanbean is oan de steatssiktaris.

Neffens de kommisje Hoekstra freget de bysûndere posysje fan de Fryske taal ek om bysûnder belied. Utgongspunten fan dat belied binne, neffens Hoekstra syn advys, in folweardich en breed programma-oanbod yn de Fryske taal. En in eigen regiodekkende stjoerder foar de Frysktalige programmearring.
Lês mear…

Peaskekongres FYK

Sawat 85 jonge minsken út 27 ferskillende Europeeske kultuer-minderheden, workshops om harren minderheden te fersterkjen én in hiel soad wille: dat is it ynternasjonale Peaskekongres dat fan 23-29 maart 2013 holden wurdt yn Fryslân. It is de grutste gearkomste fan jonge minsken en jongereinorganisaasjes fan Europeeske minderheidstaalgebieten yn Europa!
Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top