De lêste fytser wint goud

Goudene NL-Award foar Hea! mei de reportaazje oer ‘De lêste fytser’

Omrop Fryslân hat woansdei 13 maart de Goudene NL-Award wûn. Dat is de erkenning foar de bêste radio-, televyzje- en ynternetproduksje fan de regionale omroppen. It giet om de reportaazje fan Hea!, wêryn’t de lêste dielnimmer fan de Fryske fytsalvestêde-tocht folge wurdt oant de bittere ein. De reportaazje wûn yn de kategory ‘TV Varia’ en waard dêrnei ek útroppen ta de overall winner. Omrop Fryslân wûn in twadde NL-Award yn de kategory ‘Evenementen’ mei de ferslachjouwing fan it Skûtsjesilen 2012.
Lês mear…

Lezing Sytse Keizer over seumerdiken en de betekenis fan de monniken foor ‘t Bildt

In de wintersery fan Stichting Ons Bildt hout Sytse Keizer ‘n lezing op woensdeg 27 maart om 20.00 uur in de Aerden Plaats/Julianakerk op Ouwe-Syl.

De folgende metnander samenhangende onderwerpen komme an de order: ‘t Bildt op ouwe kaarten, de prekadastrale kaart fan 1737, de oorspronklike seumerdiken om Ouwe-Syl hine, de seumerdyk en latere Ouwe-Dyk, de betekenis fan de monniken foor ‘t Bildt en ‘t Monnikelând bij Ouwe-Syl. Frije toegang.

Boarne: Stichting Ons Bildt

Graag nodigen wij u namens het Mercator Kenniscentrum/Fryske Akademy en de British Council uit voor het symposium ‘Taalrijk Europa – beleid en praktijk in Fryslân, Nederland en Europa’ bij de Fryske Akademy te Leeuwarden op 1 maart 2013 van 13:00 – 17:30 uur.

Het programma en verdere informatie over het symposium kunt u hier vinden. U kunt zich hier vóór 23 februari aanmelden voor deelname.
Lês mear…

Wedstriid nije Fryske wurden

Mar leafst 61 persoanen hawwe meidien oan de wedstriid nije Fryske wurden, útskreaun troch de Ried fan de Fryske Beweging, yn gearwurking mei de Fryske Akademy en Tresoar. De bedoeling wie om út in list fan 24 Hollânske wurden dy’t yn 2012 yn ’t nijs wiene, in moaie Fryske oersetting te meitsjen.
De sjuery, besteande út Truus de Vries, Hindrik Sijens en Wieke de Haan, hat sjoen nei hoe orizjineel, yntuïtyf en praktysk tapasber de wurden wiene en oft it flot Frysk wie. Boppedat moast it nije Fryske wurd safolle mooglik de lading dekke.
Lês mear…

Fersys Poadium

Op ‘e froege overdâg fan de 14de Gedichtedâg 2013  is d’r ferleden week woensdeg 30 jannewary ‘n echt meertalig kyndergedichtefeest fierd op ’t Bildt.  De  bibletheek fan St.Anne had tegaar met de Kemissy Meertalighyd de kines fan de groepen 3, 4, 5 ,6, 7 en 8  opropen om met te doen met  ’t Fersys Poadium, de opfolger fan de Foardrachtskriich.  An die oproep worde middels de mail, de skoalen en de byb massaal gehoor geven. Nag niet eerder waren d’r soafeul kines die’t metdoen wouwen. Maar liefs 75 kines út alle Bildtse dorpen deden in Ons Huis met an deuze meertalige gedichtefoordraagwedstriid. In de talen Bildts, Nederlâns, Frys, Ingels en Armeens droegen de kines  fol spanning en overgave hur aigenmaakte of koazen ferzen foor an de massaal toestroomde fens en de sjury.  Kines fan de  groepen 3 en 4 die’t in de prizen fielen : de goudene medally waar  foor Olchert Brouwers, de sulveren foor Tara Puyselaar  en ‘t brôns waar foor Gauke Pieter Reitsma. Bij groep 5 en 6, wer’t de meeste deelnimmers waren,  waar ‘t goud foor Esmee Boek, ‘t sulver foor Willeke Koopmans en ‘t brôns foor Sietske van der Meer. Groep 7 en 8 besloat de meertalige gedichteoverdâg met  ‘t goud foor Lisa Meijer, ‘t sulver foor Amy Tahmasi en ‘t brôns worde wonnen deur Margo Burmania.  Hieronder is ‘t gedicht dat Yde Feenstra foordroegen het te lezen. Hij won hiermet de deur Arjen Dijkstra in ‘t leven roepen priís foor ‘t  orizineelste Bildtse gedicht.
Lês mear…

Grinzer pabo-studinten wolle Fryske les

Ljouwert, 28 jannewaris 2013

GRINS – Studinten fan de akademyske pabo yn Grins krije Fryske les. Se folgje dy lessen bûten skoaltiid en sûnder dat der stúdzjepunten foaroer steane. De achttjin studinten hawwe sels om de lessen frege, om’t se aanst de mooglikheid ha wolle om op Fryske skoallen te wurkjen.

De akademyske pabo is in gearwurkingsferbân fan de Hanzehogeschool, Stenden, de NHL en de Ryksuniversiteit Grins. De seleksje is tige strang en de studinten moatte hurd wurkje. Se krije fjouwer jier om neist in pabo-diploma ek in universitêr diploma pedagogyk te heljen. De motivaasje is dan ek grut. De kolleezjes wurde jûn op de Stenden-fêstiging yn Grins. Frysk waard der oant no ta net oanbean.
Lês mear…

Finale Liet wer op Befrijdingsfestival Fryslân

LJOUWERT, 23 jannewaris 2013

De finale fan Liet, it festival foar minderheidstalen yn Fryslân, sil yn 2013 wer plakfine op 5 maaie yn Ljouwert, ûnder it Befrijdingsfestival. De bestjoeren fan beide organisaasjes sjogge mei tefredenheid werom op de earste mienskiplike edysje fan 2012 en kontinuearje harren gearwurking.

Dizze wike begjint de saneamde “call for songs” foar Liet 2013. Muzikanten kinne harren mei in eigen skreaun nûmer yn it Frysk, as ek in Fryske streektaal, oanmelde by Stifting Liet ’91. De slutingsdatum is 1 maart 2013. De sjuery fan 2013 sil útde oanmeldings in foarseleksje meitsje. Yn totaal is der romte foar 15 akts dy’t trochgean nei in seleksje-omgong op 14 april. Ferskate (ferrassende) akts hawwe yntusken al oanjûn belangstelling te hawwen (sjoch foar de oanmeldingsproseduere www.liet.nl).
Lês mear…

SONT het ni’je veurzitter

De koepelorgenisaosie veur belangevertegenwoordiging veur et Nedersaksisch, SONT, het een ni’je veurzitter. SONT het dat in een passetiedinge weten laoten. Et is dr. Hans Gerritsen, borgemeister van de Twentse gemiente Haoksbargen en oold-dippeteerde van Grunningen. Hi’j volgt in de funktie van SONT-veurzitter de heer Arend ten Oever op, die in juli 2012 onverwaachs wegraekte.

Hans Gerritsen is slim vertrouwd mit et toewarken naor de toepassing van diel III van et Europese Haandvest veur regionaole taelen enz. op et Nedersaksisch. As dippeteerde van de perveensie Groningen speulde hi’j hiel wat jaoren veur de Nedersaksische overheden de koördinerende rolle in de veurbereiding en de anvraoge van de staotus diel III bi’j et Ministerie van Binnenlaanse Zaeken.

Naodat in meert 2012 et sekuur en degelik onderbouwde verzuuk om diel III te kriegen ofwezen wodde deur de menister uut et kammenet van doe, Vrouw Liesbeth Spies,  dee vot-en –daolik blieken dat inwoners en overheden heur niet bi’j die ofwiezing daelegeven zollen. Een spontaone internetpetisie leverde onderdehaand al roem 10.000 haandtekenings op.

Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top