De lêste fytser wint wichtige Europeeske priis

Prix Circom Sport Award foar Hea! mei de reportaazje oer ‘De lêste fytser’

Omrop Fryslân hat in Prix Circom Award wûn, sa is moandei 15 april bekend wurden. De Prix Circom Awards binne de meast prestisjeuze Europeeske prizen foar programma’s fan regionale omroppen. It giet om de, yntusken hast legindaryske, reportaazje fan Hea! oer de lêste fytser fan de Fryske Alvestêdetocht fan 2012. De reportaazje wûn yn de kategory Sport. 
Lês mear…

The Road Ahead for Linguistic Diversity

On April 11, the Network to Promote Linguistic Diversity launched the European Roadmap for Linguistic Diversity, an initiative aimed at providing new ideas on the promotion of all languages of Europe, including official, Constitutional, regional and migrant languages. The initiative was part of the Irish Presidency of the European Union and counted on the support of the Government of Ireland, the European Commission and the European Parliament.
Lês mear…

Liet 2013 begjint it kommende wykein wer

Op sneintemiddei 14 april set Liet 2013 útein mei de foarronde yn Sealen Schaaf yn Ljouwert. De faksjuery hat yn in earste foarseleksje 15 bands selektearre, dy’t stride sille foar in finaleplak. De finale fan Liet 2013 is dit jier, lykas ferline jier, op Befrijdingsfestival Fryslân yn de Ljouwerter Prinsetún. De winner fan Liet 2013 mei letter dit jier Fryslân fertsjinstwurdigje op op Liet International, dat dit jier organisearre wurdt op Corsica.
Lês mear…

‘Spesjale posysje Omrop’

Steatssiktaris Dekker fan OCW kin it bêste yn de mediawet regelje dat der yn de takomst in folweardich oanbod fan Fryske radio en tv bliuwt. Dat stiet yn it rapport fan de kommisje Hoekstra, dat tiisdeitemiddei oanbean is oan de steatssiktaris.

Neffens de kommisje Hoekstra freget de bysûndere posysje fan de Fryske taal ek om bysûnder belied. Utgongspunten fan dat belied binne, neffens Hoekstra syn advys, in folweardich en breed programma-oanbod yn de Fryske taal. En in eigen regiodekkende stjoerder foar de Frysktalige programmearring.
Lês mear…

Peaskekongres FYK

Sawat 85 jonge minsken út 27 ferskillende Europeeske kultuer-minderheden, workshops om harren minderheden te fersterkjen én in hiel soad wille: dat is it ynternasjonale Peaskekongres dat fan 23-29 maart 2013 holden wurdt yn Fryslân. It is de grutste gearkomste fan jonge minsken en jongereinorganisaasjes fan Europeeske minderheidstaalgebieten yn Europa!
Lês mear…

André Hottenhuislezing

Wim Daniëls verzorgt op donderdagavond 28 maart in TwentseWelle de André Hottenhuislezing met als onderwerp: ‘Het einde van de dialecten is in zicht, maar niet getreurd.’

De André Hottenhuislezing wordt jaarlijks gehouden en is een eerbetoon aan de in 2008 overleden dialectoloog. André Hottenhuis gold bij uitstek als een deskundige van de Twentse taal en kenner van de regionale cultuur. In de naar hem vernoemde lezing worden met een wetenschappelijke invalshoek verschillende aspecten van de streektalen belicht. Eerdere sprekers waren ondermeer Simon Reker, Roeland van Hout en Anne van der Meiden.

Wim Daniëls, zelf eentalig opgevoed in het dialect van de Brabantse Peel, in het bijzonder dat van Aarle-Rixtel en omgeving, heeft de overtuiging dat hij juist door die dialectopvoeding veel belangstelling voor taal heeft gekregen. Voor hem zijn dialecten in vergelijking met de standaardtaalveel klankrijker. Maar hij ziet het einde van die klankrijkdom naderen. Desalniettemin blijft hij er vrolijk onder.
Lês mear…

Bern prate Nederlânsk werom

Frysktalige âlden kinne de Fryske taal mar dreech op harren bern oerbringe. Hieltyd mear bern prate Nederlânsk werom, ek al prate se sels wol Frysk. Dat docht bliken út ûndersyk fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang, it SFB.

De taalswierrichheden binne it grutst yn húshâldings dêr’t Frysk en Hollânsk praat wurdt. Neffens it SFB soe der mear omtinken foar de Fryske taal wêze moatte by ynstânsjes lykas it konsultaasjeburo, de berne-opfang en it pjutteboartersplak.

In oare oplossing is dat de Nederlânsktalige âlder sa no en dan ek wat Frysk praat of foarlêst. Dat soe it gebrûk fan Frysk by bern ferdûbelje. De taalûntwikkeling is by bern tusken de 0 en 4 jier it grutst.

Boarne: Omrop Fryslân

De lêste fytser wint goud

Goudene NL-Award foar Hea! mei de reportaazje oer ‘De lêste fytser’

Omrop Fryslân hat woansdei 13 maart de Goudene NL-Award wûn. Dat is de erkenning foar de bêste radio-, televyzje- en ynternetproduksje fan de regionale omroppen. It giet om de reportaazje fan Hea!, wêryn’t de lêste dielnimmer fan de Fryske fytsalvestêde-tocht folge wurdt oant de bittere ein. De reportaazje wûn yn de kategory ‘TV Varia’ en waard dêrnei ek útroppen ta de overall winner. Omrop Fryslân wûn in twadde NL-Award yn de kategory ‘Evenementen’ mei de ferslachjouwing fan it Skûtsjesilen 2012.
Lês mear…

Lezing Sytse Keizer over seumerdiken en de betekenis fan de monniken foor ‘t Bildt

In de wintersery fan Stichting Ons Bildt hout Sytse Keizer ‘n lezing op woensdeg 27 maart om 20.00 uur in de Aerden Plaats/Julianakerk op Ouwe-Syl.

De folgende metnander samenhangende onderwerpen komme an de order: ‘t Bildt op ouwe kaarten, de prekadastrale kaart fan 1737, de oorspronklike seumerdiken om Ouwe-Syl hine, de seumerdyk en latere Ouwe-Dyk, de betekenis fan de monniken foor ‘t Bildt en ‘t Monnikelând bij Ouwe-Syl. Frije toegang.

Boarne: Stichting Ons Bildt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top