Taletún lûkt tûzenen skoalbern nei Lân fan taal yn Ljouwert

Foto: Afûk

Foto: Afûk

Dit jier is de Prinsetún yn Ljouwert omtsjoend ta in Taletún. De ôfrûne wiken hawwe mear as 3.000 skoalbern in besite brocht oan de Taletún yn Lân fan taal. De kommende tiid sille yn alle gefallen noch goed 1.500 bern in besite bringe oan de Taletún. ‘Der is lykwols noch romte foar mear groepen’, seit Fokke Jagersma, projektlieder foar de Taletún by de Afûk. ‘Basisskoallen en pjutteboartersplakken dy’t har noch net oanmeld hawwe foar in programma yn de Taletún riede wy lykwols wol oan om dat sa gau as mooglik te dwaan. De planning rint rap fol.’ De Taletún is iepen oant ein oktober.

Lês mear…

Hanneke de Jong skriuwt Aksjeboek foar Bern 2018

bffOp fersyk fan Boeken fan Fryslân skriuwt Hanneke de Jong it Aksjeboek foar Bern 2018, de yllustraasjes sille makke wurde troch Linda de Haan. It wurdt in boek foar bern yn de ûnderbou, geskikt om foar te lêzen of om sels te lêzen. It boek slút oan by it tema Freonskip fan de Berneboekewike 2018.
It Aksjeboek sil yn de perioade fan 29 septimber oant en mei 31 oktober te keap wêze foar de aksjepriis fan  € 4,95 en wurdt útjûn troch útjouwerij Bornmeer. Lês mear…

Het Limburgs kent uniek toonsysteem: door te ‘zingen’ tijdens het praten verandert de betekenis van het woord

Foto: L1, fan www.1limburg.nl

Foto: L1, fan www.1limburg.nl

Limburgers ‘zingen’ tijdens het praten. Die stijging en daling van toon zijn noodzakelijk, want de betekenis van woorden en zinnen hangt af van toonhoogteverschillen. Andere Nederlanders kunnen daar geen touw aan vastknopen. Door: Mieke Zijlmans (Volkskrant, 29 januari 2018)

Lês mear…

Dielnimmers Liet International 2018 XXL

logoJûn begjint de 12e edysje fan Liet International yn Ljouwert. Neushoorn is it “place to be” op woansdei 23 maaie. De doarren gean om 20.00 oere iepen en it festival begjint om 20.30 oere. Presentatoaren Willem de Vries en Maeike de Jong sjogge út nei de jûn.
De earste dielnimmers komme al op snein oan, de lêsten pas op tiisdeitejûn. Dat it binne drokke dagen mei oefenjen en sound-checks.
Yn stee fan de normale 9 of 10 dielnimmers, binne der dit jier 14 dielnimmers dy’t op woansdei meidogge. Ferskate talen wienen noch net earder by Liet International te hearren. Wa spylje op Liet International 2018 XXL? Sjoch de list hjirûnder:

Lês mear…

Bartelje! Fryske fariant op populêre Baskyske ymprovisaasjekeunst

barteljeKin in geweldich populêre, iuwenâlde poëtyske keunstfoarm út Baskelân ek oanslaan yn Fryslân? Fiif Friezen tinke fan wol en sille it serieus besykje. Op freed 18 maaie om 20.00 oere wurdt yn talepaviljoen MeM yn Ljouwert it projekt ‘Bartelje!’ taljochte. Dan is ek de eksklusive foarpremjêre fan de FryslânDOK-dokumintêre ‘It súksesferhaal fan in minderheidstaal’, oer it Baskyske Bertsolaritza-fenomeen, en de earste stappen fan de inisjatyfnimmers om de ymprovisjaasjefoarm nei Fryslân te heljen. Lês mear…

Platfoarm Fryske taalhelp-apps en games online

Sûnt 9 maaie kin elkenien op www.taalhelp.frl terjochte foar Fryske taalhelp-apps, taalgames en oare digitale taalhelpmiddels. De webside jout in handich oersjoch fan fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol.

De webside www.taalhelp.frl is mei ûntwikkele op basis fan in ûndersyk troch de Provinsje Fryslân dêr’t út bliken die dat der ferlet wie fan mear omtinken foar it bestean fan Fryske digitale taalhelpmiddels. Taalhelp.frl is ûnderdiel fan in bredere kampanje wêrby’t neist de lansearring fan it online platfoarm ek ynset wurde sil op tillefyzjereklames en in bannerkampanje op populêre Fryske websiden.

Taalhelp.frl is in inisjatyf fan de Afûk yn gearwurking mei Omrop Fryslân en BWH Ontwerpers yn opdracht fan de Provinsje Fryslân.

Akademytún fol b(l)oeiende taalinisjativen

Foarlêsmaraton Frysk Hânwurdboek

De tún fan de Fryske Akademy – tusken Doelestrjitte 4 en 6 – is it plak dêr’t fan freedtemiddei 25 maaie ôf it folsleine – ientalich Frysk – Frysk Hânwurdboek foarlêzen wurde sil. It foarlêzen fan dit wurdboek, dat sa’n 70.000 wurden telt, is ien fan de simmeraktiviteiten fan de Fryske Akademy yn it ramt fan Ljouwert-Fryslân 2018/Lân fan taal.

Taalstipe
De foarlêsmaraton fan it Frysk Hânwurdboek is keppele oan in goed doel, nammentlik in bydrage foar ien of mear laptops foar taalstipe op lokaasje yn Fryslân troch Stichting Lezen & Schrijven. Dielnimmers kinne harren dêrfoar sponsorje litte. Troch it yntegraal foarlêzen fan it wurdboek – en it opnimmen dêrfan –  ûntstiet der in  korpus sprutsen Frysk, dat foar ûndersikers ta nijsgjirrige nije ynsichten liede sil. Alles komt foarby, hiel gewoane wurden, mar ek bysûndere en ferjitten wurden. Dêrmei is it foarlêsprojekt ek in earbetoan oan de Fryske taal. Foar it foarlêzen fan it wurdboek wurde der noch lêzers socht. It folslein yn ‘e macht hawwen fan it Frysk is dêrfoar gjin fereaske.  Wa’t in kertier foarlêze wol – mear as ien mei ek – dy kin him of har opjaan fia: www.fryske-akademy.nl/lf2018 Lês mear…

Afûk en Wikitongues bondelje krêften om de taaldiversiteit yn it Talepaviljoen fêst te lizzen

Wikitongues, in organisaasje dy’t him dwaande hâldt mei it sammeljen fan ferhalen op fideo út talen  út de hiele wrâld (de fideo’s binne te sjen op harren YouTube-kanaal), wurket gear mei de Afûk mei as doel om lytse talen te dokumintearjen ta gelegenheid fan Ljouwert-Fryslân 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa.

As ûnderdiel fan Ljouwert-Fryslân 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa koördinearret de Afûk de aktiviteiten yn it Talepaviljoen MeM. Fan 30 maart oant en mei 28 oktober steane taalmienskippen út de hiele wrâld dêr in wike lang sintraal om harren taal en kultuer te dielen. Muzyk, poëzy, ferhalen en in soad oare uteringen binne dan te finen yn MeM, dêr’t jo ek genietsje kinne fan in hapke en in drankje. Lês mear…

EU-netwerk Noord-Nederland haalt toplobbyist Wytze Russchen en Duitse journaliste Sarah Brech naar Ljouwert

WSE_LogoBasis_blau_cmykDe Europese Unie gaat de komende jaren op de schop. Terwijl Duitsland en Frankrijk naar meer Europa streven met meer ambities en een hogere begroting, probeert Nederland op de rem te trappen. Maar waar is de inbreng van de burger bij de aanstaande verbouwing van de EU? Hoe kunnen burgers direct invloed uitoefenen op Europa? En ligt hier ook een taak voor Culturele Hoofdsteden? Het EU-netwerk Noord-Nederland haalt op 22 maart twee sprekers uit onze directe buurlanden naar Leeuwarden om zich hierover uit te spreken.

Wytze Russchen uit Brussel is bekend van zijn boeken ‘Het oliemannetje’ en ‘#Post uit Brussel’. Op het EU-netwerk Noord-Nederland zal de uit Drachten afkomstige Russchen nader ingaan op Leeuwarden-Fryslân 2018. Hoe Europees is onze Culturele Hoofdstad? En krijg en houd je door die status ook invloed in Europa? Wordt de afstand van de regio tot Brussel dit jaar kleiner? Hoe kunnen Leeuwarden en Noord-Nederland hiervan profiteren? Wytze Russchen was jarenlang lobbyist in Brussel voor onder andere VNO-NCW.
Lês mear…

Dag van de ‘Grunneger Toal’ en ‘Grode Grunneger Oavend’ kommen d’r an

Vlag GroningenIs d’r toekomst veur et Grunnings? Die vraoge komt an bod op ‘e dag van de Grunninger tael van dit jaor. D’r zullen verschillende aktiviteiten wezen waorbi’j et Grunnings en et bruken d’r van onder de loep neumen wodden. Veurbeelden van now en vroeger kommen an bod. D’r is roem ommedaenken veur streektaelmeziek, bezukers kun mitdoen an ‘broeskursussen’ om Grunnings te leren, regionaole boekewinkels laoten heur zien en verzaemelder Boelo Bats prissenteert de biezundere boekekollektie van Kornelis ter Laan. D’r is een literair kefé en d’r bin verschillende lezings, o.e. over de ‘literaire kaart van Grunnen’, et Grunninger woordeboek ni’je stiel en hoe keunst en wetenschop et Grunnings beïnvloeden.  Twie daegen eerder is de ‘Grode Grunneger Oavend’. Een biezundere en bonte aovend over de staand van et Grunningers. De ‘Dag’ is 17 meert ,van 11.00 tot 16.00 ure in de Grunninger Archieven (Cascadeplein 4) en Cascadeplein 10.  De ‘Oavend’ is donderdag 15 meert van 20.30 tot 22.30 ure, Lekaosie: der Aa-Theater in Grunningen (Stad).

De pergrammes bin te vienen op  http://www.webloug.nl/dgt-programma/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Scroll to top