Fersen frege foar FeRstival 2012

Taalsintrum FryskBêste dichters/skriuwers,

It FeRstival – de foardrachtswedstryd foar learlingen út it fuortset ûnderwiis – belibbet fan’t jier de 70ste edysje. Wat in tradysje! It Frysk is hip, cool… (of watfoar wurden ek mar brûkt wurde), oars soenen net in 150tal pubers it toaniel opstappe om in gedicht foar te dragen!

Fryske skriuwers/dichters hawwe altyd wichtige pylders west fan it FeRstival, om’t dy spesjaal gedichten makken dy’t gaadlik wiene om foar te dragen. Sûnder har krewearjen hie der noait genôch oanbod west foar de leeftyd 12 – 18.

Dus, sa as alle jierren doch ik it fersyk om (in) fers(en) te leverjen foar it FeRstival. Wurde de fersen geskikt achte, dan sille dy bondele wurde yn it boekje FeRsefariaasje. Dat sil nei de skoallen stjoerd wurde en dêr kinne de meidoggers dan in fers út kieze.

Continue reading “Fersen frege foar FeRstival 2012”

Looijenga wint Grut Frysk Diktee 2012

Beharkje de reportaazje fan Omrop Fryslân

Rients Gratama lêst foar yn de steateseal

Op 9 maaie 2012 waard foar de alfte kear it Grut Frysk Diktee hâlden. De tekst foar it diktee wie skreaun troch Rients Gratama en hy wie ek de foarlêzer. Der dienen 35 minsken oan mei en de winner wie André Looijenga fan Grins. Hy wie twa jier ferlyn ek al de bêste Fryskskriuwer.
Neist de lju dy’t har kwalifisearje moasten, dienen ek acht bekende Friezen mei, dêrby ûnder oare Wiebe Wieling, Eric Ennema en Remon de Jong. De bêste bekende Fries wie skriuwer Ate Grypstra.

It diktee is hjir werom te lêzen.
Praat mar Frysk hat der in filmke fan makke.

Finalisten Sjongfestival foar Bern 2012 bekend

Finale op freed 25 maaie 2012 yn De Lawei yn Drachten.

Op freed 25 maaie wurdt foar de achtste kear de grutte finale fan it twa-jierlikse Sjongfestival foar Bern hâlden yn Schouwburg De Lawei yn Drachten. It Sjongfestival foar Bern is in inisjatyf fan Cedin Taalsintrum Frysk en Omrop Fryslân.

25 skoallen dienen mei oan de trije foarrondes fan it Sjongfestival, dy’t op 23, 24 en 26 april hâlden binne yn Wommels, op De Jouwer en yn Burgum. De sjuery, dy’t bestie út Frederik Kampstra, Marrit de Schiffart en Carin Seegers, lit ûndersteande njoggen skoallen trochgean nei de finale.

By de Boarne – Boarnburgum, mei ‘Mobyl’
Ds. Hasperskoalle – Akkrum, mei ‘Planet Earth’
’t Grovestinshof – Koudum, mei ‘In eigen húske’
De Mienskip – Bûtenpost, mei ‘Seemansliet’
Eben Haëzer – Dokkum, mei ‘Boargemaster Ikke’
De Twine – Drylts, mei ‘Pake’
It Klimmerblêd – St. Nyk, mei ‘Dûnsjen bliuwe’
De Barte – Froubuorren, mei ‘Planet Earth’
’t Finster – Warkum, mei ‘Pake’

Continue reading “Finalisten Sjongfestival foar Bern 2012 bekend”

Finale Liet 2012 yn fiver fan Ljouwerter Prinsetún

De finale fan it Fryske sjongfestival Liet 2012 is dit jier op foar it earst yn de Ljouwerter Prinsetún, om krekt te wêzen op in poadium yn de fiver fan de tún. Dit is mooglik tanksij de gearwurking tusken Stichting Liet ‘91 en Befrijdingsfestival Fryslân. It Fryske sjongfestival begjint om 18.00 oere jûns op de tiid dat de oare programma-ûnderdielen yn de Prinsetún ôfrûn binne. It is ek foar it earst dat it Fryske sjongfestival op 5 maaie hâlden wurdt.
Yn de finale fan Liet 2012 stean dit jier alve formaasjes yn ferskate muzikale stilen. Der sit jong talint by, mar ek formaasjes mei muzikanten mei mear ûnderfining. Alle dielnimmers sjonge dit jier yn it Frysk. De folgjende alve bands steane yn de finale fan Liet 2012 op it poadium:

* Carla de Wal mei it nûmer Kom ris tichterby
* The Crab Groove Alliance mei it nûmer De wei kwyt
* Frjemdling mei it nûmer Rûzige fierten
* Jan Dirk van der Meulen mei it nûmer Broer en sus
* Klif mei it nûmer As de leafde winkt
* Minstrels mei it nûmer Grutte Pier
* Mosk mei it nûmer Bona
* Sake mei it nûmer Skimerlampe
* Sjaak Weiland mei it nûmer Earste leafde
* Het struikelblok mei it nûmer Gewoan opnij
* Yldau mei it nûmer Fjoer

Continue reading “Finale Liet 2012 yn fiver fan Ljouwerter Prinsetún”

Verzuuk om ieders solidariteit veur diel III Nedersaksisch

Beste EBKT/EBLT-leden en aanderen,

Uut naeme van SONT wil ik jim solidariteit vraogen veur de lopende aktie veur de toekenning van diel III veur et Nedersaksisch. Et is een aktie die lopt via een ni’je Nedersaksisch webstee en hi’j is insteld deur de regionaole overheden i.s.m. de streektaelinstellings. De Nedersaksische overheden en de streektaelinstellings nugen iederiene de petisie te tekenen. Die is te vienen op: www.nedersaksisch-is-een-taal.nl

Et Nedersaksisch moet diel 3 van et haandvest now eindelik een keer toewezen kriegen. Nao 17 jaor studie, drie keer bewiezen dat et Nedersaksisch voldot an de kriteria en weer mit de pette in de haand vraogen moet et toch een keer gebeuren in Den Haag: help mit en teken daoromme asjeblieft. Op de webstee die ik nuumde geven de overheden naodrokkelik tekst en uutleg. Een twiede vraoge is om disse anmoediging tot solidariteit deur te geven en vule meer meensken te nugen om te tekenen. Alvast veul daank aj’m de muuite nemen willen.

Henk Bloemhoff

Nije kânsen foar de Fryslannen

It 25ste Grutfrysk KongresFryske Rie

Dizze kongressen binne der sûnt 1925, yn of by ien fan de Fryslannen yn Nederlân en Dútslân. No dus it 25ste, en diz’ kear yn Harns.

De Fryslannen lizze op it fuottenein fan de ekonomyske en politike sintra. Ekonomyske ûntjouwings geane by ús stadiger en wy bliuwe wat ynkommen oanbelanget efteroan. It giet op dit stuit yn Dútslân en Nederlân wol of net goed mei de ekonomy. Mar ek al giet it goed, wy bliuwe emigraasjelannen. By ús ûntsteane krimpregio’s. Is dat echt in bedriging, sa as ús oanpraat wurdt? It biedt ek kânsen! Net yn de nederklits sitte, mar oanpakke! Wy moatte ússels rêde.

Nije kânsen foar de Fryslannen! Dêr giet dit kongres oer. Kom ek en praat mei! En genietsje fan it noflike treffen mei oare Friezen, ek op de waadseetocht. Skriuw daliks yn!

Mear ynformaasje en antwurdkaart fine jo hjir.

Fryske Donald Duck

Nei it suksesfolle Nederlânsktalige Fryslânnûmer fan ‘een vrolijk weekblad’ is fan freed 13 april ôf it ienige echte ‘fleurich Frysk blêd’ fan Donald Duck te keap. Yn de Fryske Donald Duck ferskine yn totaal 9 yn it Frysk oersette strips. Yn de ferhalen falt op dat der in soad omtinken is foar sport en fansels komme grutte Fryske sporteveminten lykas it skûtsjesilen en de Alvestêdetocht foarby. It is dan ek gjin tafal dat de presintaasje fan it earste nûmer op freed 13 april plakfine sil yn Sportstad Heerenveen.

‘Omdat der yn de Fryske Duck in soad omtinken is foar ferskate Fryske sporten en sporteveneminten, like it ús in aardich idee om dêr yn de presintaasje wat mei te dwaan’, seit Koen Eekma, direkteur fan de Afûk. ‘Dêrom hawwe wy skoallen oanskreaun en binne sa’n 100 skoalbern útsocht om ta eare fan it ferskinen fan dizze spesjale Fryske Duck mei te dwaan oan in alternative Alvestêdetocht.’ Foardat de bern mei harren tocht útein sette sil earst it offisjele earste eksimplaar fan de Fryske Donald Duck op ludike wize troch Kommissaris fan de Keninginnne John Jorritsma útrikt wurde. It startskot foar de Alvestêdetocht wurdt jûn troch foarsitter Wiebe Wieling fan de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. De ferskate sportive aktiviteiten wurde begelaat troch ferneamde Fryske (âld)sporters, dêrûnder Margot Boer, Foppe de Haan en Evert Wilstra.

Continue reading “Fryske Donald Duck”

Stim op de Afûk as leukste winkel fan Fryslân

Leukste Winkel fan FryslânStim op de Afûk as leukste winkel fan Fryslân en win moaie prizen!

De Fryske boek- en taalwinkel fan de Afûk docht mei oan de leukste winkel fan Fryslân-ferkiezing. Om sa heech mooglik te einigjen hawwe wy sa folle mooglik stimmen nedich. Dêrom freegje wy jo in stim út te bringen op de Afûk fia: www.lwvf.nl/221. Stimme kin noch oant en mei tongersdei.

Alfêst betanke!