Wedstriid nije Fryske wurden

Mar leafst 61 persoanen hawwe meidien oan de wedstriid nije Fryske wurden, útskreaun troch de Ried fan de Fryske Beweging, yn gearwurking mei de Fryske Akademy en Tresoar. De bedoeling wie om út in list fan 24 Hollânske wurden dy’t yn 2012 yn ’t nijs wiene, in moaie Fryske oersetting te meitsjen.
De sjuery, besteande út Truus de Vries, Hindrik Sijens en Wieke de Haan, hat sjoen nei hoe orizjineel, yntuïtyf en praktysk tapasber de wurden wiene en oft it flot Frysk wie. Boppedat moast it nije Fryske wurd safolle mooglik de lading dekke.
Continue reading “Wedstriid nije Fryske wurden”

Fersys Poadium

Op ‘e froege overdâg fan de 14de Gedichtedâg 2013  is d’r ferleden week woensdeg 30 jannewary ‘n echt meertalig kyndergedichtefeest fierd op ’t Bildt.  De  bibletheek fan St.Anne had tegaar met de Kemissy Meertalighyd de kines fan de groepen 3, 4, 5 ,6, 7 en 8  opropen om met te doen met  ’t Fersys Poadium, de opfolger fan de Foardrachtskriich.  An die oproep worde middels de mail, de skoalen en de byb massaal gehoor geven. Nag niet eerder waren d’r soafeul kines die’t metdoen wouwen. Maar liefs 75 kines út alle Bildtse dorpen deden in Ons Huis met an deuze meertalige gedichtefoordraagwedstriid. In de talen Bildts, Nederlâns, Frys, Ingels en Armeens droegen de kines  fol spanning en overgave hur aigenmaakte of koazen ferzen foor an de massaal toestroomde fens en de sjury.  Kines fan de  groepen 3 en 4 die’t in de prizen fielen : de goudene medally waar  foor Olchert Brouwers, de sulveren foor Tara Puyselaar  en ‘t brôns waar foor Gauke Pieter Reitsma. Bij groep 5 en 6, wer’t de meeste deelnimmers waren,  waar ‘t goud foor Esmee Boek, ‘t sulver foor Willeke Koopmans en ‘t brôns foor Sietske van der Meer. Groep 7 en 8 besloat de meertalige gedichteoverdâg met  ‘t goud foor Lisa Meijer, ‘t sulver foor Amy Tahmasi en ‘t brôns worde wonnen deur Margo Burmania.  Hieronder is ‘t gedicht dat Yde Feenstra foordroegen het te lezen. Hij won hiermet de deur Arjen Dijkstra in ‘t leven roepen priís foor ‘t  orizineelste Bildtse gedicht.
Continue reading “Fersys Poadium”

Grinzer pabo-studinten wolle Fryske les

Ljouwert, 28 jannewaris 2013

GRINS – Studinten fan de akademyske pabo yn Grins krije Fryske les. Se folgje dy lessen bûten skoaltiid en sûnder dat der stúdzjepunten foaroer steane. De achttjin studinten hawwe sels om de lessen frege, om’t se aanst de mooglikheid ha wolle om op Fryske skoallen te wurkjen.

De akademyske pabo is in gearwurkingsferbân fan de Hanzehogeschool, Stenden, de NHL en de Ryksuniversiteit Grins. De seleksje is tige strang en de studinten moatte hurd wurkje. Se krije fjouwer jier om neist in pabo-diploma ek in universitêr diploma pedagogyk te heljen. De motivaasje is dan ek grut. De kolleezjes wurde jûn op de Stenden-fêstiging yn Grins. Frysk waard der oant no ta net oanbean.
Continue reading “Grinzer pabo-studinten wolle Fryske les”

Finale Liet wer op Befrijdingsfestival Fryslân

LJOUWERT, 23 jannewaris 2013

De finale fan Liet, it festival foar minderheidstalen yn Fryslân, sil yn 2013 wer plakfine op 5 maaie yn Ljouwert, ûnder it Befrijdingsfestival. De bestjoeren fan beide organisaasjes sjogge mei tefredenheid werom op de earste mienskiplike edysje fan 2012 en kontinuearje harren gearwurking.

Dizze wike begjint de saneamde “call for songs” foar Liet 2013. Muzikanten kinne harren mei in eigen skreaun nûmer yn it Frysk, as ek in Fryske streektaal, oanmelde by Stifting Liet ’91. De slutingsdatum is 1 maart 2013. De sjuery fan 2013 sil útde oanmeldings in foarseleksje meitsje. Yn totaal is der romte foar 15 akts dy’t trochgean nei in seleksje-omgong op 14 april. Ferskate (ferrassende) akts hawwe yntusken al oanjûn belangstelling te hawwen (sjoch foar de oanmeldingsproseduere www.liet.nl).
Continue reading “Finale Liet wer op Befrijdingsfestival Fryslân”

SONT het ni’je veurzitter

De koepelorgenisaosie veur belangevertegenwoordiging veur et Nedersaksisch, SONT, het een ni’je veurzitter. SONT het dat in een passetiedinge weten laoten. Et is dr. Hans Gerritsen, borgemeister van de Twentse gemiente Haoksbargen en oold-dippeteerde van Grunningen. Hi’j volgt in de funktie van SONT-veurzitter de heer Arend ten Oever op, die in juli 2012 onverwaachs wegraekte.

Hans Gerritsen is slim vertrouwd mit et toewarken naor de toepassing van diel III van et Europese Haandvest veur regionaole taelen enz. op et Nedersaksisch. As dippeteerde van de perveensie Groningen speulde hi’j hiel wat jaoren veur de Nedersaksische overheden de koördinerende rolle in de veurbereiding en de anvraoge van de staotus diel III bi’j et Ministerie van Binnenlaanse Zaeken.

Naodat in meert 2012 et sekuur en degelik onderbouwde verzuuk om diel III te kriegen ofwezen wodde deur de menister uut et kammenet van doe, Vrouw Liesbeth Spies,  dee vot-en –daolik blieken dat inwoners en overheden heur niet bi’j die ofwiezing daelegeven zollen. Een spontaone internetpetisie leverde onderdehaand al roem 10.000 haandtekenings op.

Continue reading “SONT het ni’je veurzitter”

FFU: Frysk earste taal yn ûnderwiis

 

De Feriening Frysk Ûnderwiis (FFU) hat yn in iepen brief oan it provinsjebestjoer in krityske reaksje jûn op de provinsjale taalnota ‘Grinzen oer’. Dy reaksje is yn al syn hear en fear te lêzen op de side fan literêr tydskrift ensafh. Foar in fierder en konkreter útwurkjen fan de nota is yn it brief op in rychje setten wat de FFU allegearre nedich achtet om ‘it Frysk te hoedzjen en te noedzjen’:

Continue reading “FFU: Frysk earste taal yn ûnderwiis”

50 redenen wêrom’t Omrop Fryslân bliuwe moat

 

Jan Koster krijt de list mei 50 redenen fan Annigje Toering (FNP)

De FNP, de Freonen fan Omrop Fryslân en de Ried fan de Fryske Beweging lansearren op sneon 15 desimber de aksje ‘Romte foar Omrop Fryslân’. It giet om in on-line petysje tsjin it plan fan it ryk om Omrop Fryslân yntegrearje te litten by de lanlike publike omrop en der tagelyk stevich op te besunigjen. Neffens de inisjatyfnimmers hat Omrop Fryslân as iennichste Frysktalige omrop in oare posysje. Ek is it plan yn striid mei ferskate ynternasjonale ferdragen, lykas it Hânfêst foar Minderheidstalen, en ek yn striid mei eardere ôfspraken tusken ryk en provinsje oer Omrop Fryslân. By de start fan de aksje krige direkteur Jan Koster fan Omrop Fryslân in list fan 50 redenen wêrom’t Omrop Fryslân bliuwe moat út hannen fan Annigje Toering en Nynke Beetstra fan de Frysk Nasjonale Partij.

50 redenen wêrom’t Omrop Fryslân bliuwe moat

  1. Ik kin dochs net sliepe sûnder Bear Boeloe
  2. Wa docht dan live-ferslach fan de PC? En…
  3. Wêr kin ik it oare keatsen folgje?
  4. Wêr kriget Fryske streektaal yn muzyk in poadium as Radio Froskepôle ferdwynt?
  5. Wa lit my bylden sjen fan Fryslân hoe’t it eartiids wie?
  6. Hoe krij ik myn bern oan it lêzen sûnder Tomke?
  7. Fryske keunst en kultuer yn K-rûte; dat fynst dochs nearne oars?
  8. Wêr sjoch ik de nijste Fryske hits sûnder Klipkar+? En…
  9. Wêr kinne leafhawwers fan harmony, fanfare en brassbands terjochte sûnder it Koperkanaal
  10. Wa lit dan de Fryske Top-100 sjen en hearre?

Continue reading “50 redenen wêrom’t Omrop Fryslân bliuwe moat”