Liet International nei Asturië en Korsika

De Asturiana Mining Company docht foar Asturias mei oan Liet International

De folgjende edysje fan Liet International is op 1 desimber 2012 yn de Asturyske havenstêd Gijón/Xixón. It regear fan de autonome regio Asturias makke de datum ein febrewaris buorkundich op it Asturyske sjongfestival Premiu al Meyor Cantar. Sawol de Premiu al Meyor Cantar as Liet International wurde dit jier organisearre yn de Asturyske kultuertimpel Laboral Ciudad de la Cultura, in lyts eintsje bûten it sintrum fan Gijón/Xixón. De Premiu al Meyor Cantar, dy’t live útstjoerd waard troch de Asturyske omrop RTPA, waard wûn troch de formaasje Asturiana Mining Company mei de tonada “Si nun conoces Val.Louta”. In tonada is in lied yn de tradisjonele styl fan Asturië en begjint meastentiids a capella of allinnich mei de begelieding fan in drum. It is dit jier foar it earst dat Asturië mei in tonada meidocht oan Liet International.

De winnende tonada waard opfallend genôch skreaun troch de Amerikaanske muzikant en songwriter Michael Lee Wolfe, dy’t al 27 jier yn Asturië wennet en wurket. De Asturiana Mining Company krige de priis fanwege de kwaliteit fan it lied en de treflike live útfiering, dy’t ek in soad bijfal krige yn de seal. It nivo fan de Premiu al Meyor Cantar wie heech. Under de fiif finalisten wienen mar leafst twa eardere dielnimmers oan Liet International: sawol Alfredo González (2009) as de band Xera (2010) fertsjintwurdigen Asturië al in kear. Mar de sjuery – mei Onno Falkena as Fryske fertsjintwurdiger – makke dit kear in oare kar en joech de foarkar oan de Asturiana Mining Company. Alhoewol’t Liet International ein dit jier yn Gijón/Xixón is, mei de band dochs op reis. De band krige nammentlik in útnoeging om mei te dwaan oan in muzykfestival op Korsika op 19 maaie.

Continue reading “Liet International nei Asturië en Korsika”

Webstee EBLT yn de loft / Eigen website veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries / Website EBLT in de lucht

Webstee EBLT yn de loft

Fan 21 maart ôf is it webstee fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) yn de loft. It EBLT wie earder ûnderdiel fan de Europeeske koepelorganisaasje EBLUL en hie sadwaande in plak op harren webstee. Sûnt 2010 bestiet dy koepelorganisaasje net mear. De leden fan it EBLT hawwe besletten dat it EBLT him oanslute sil by de Europeeske organisaasje Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en dat it EBLT trochgiet mei har wurk op nasjonaal en provinsjaal nivo. Dêrfoar is it nedich, dat der in nij logo en in webstee komme. Beide binne no sichtber op www.eblt.nl

It EBLT bestiet út fertsjintwurdigers fan 21 organisaasjes dy’t harren ynsette foar de posysje fan it Frysk en it Nedersaksysk. Dit binne twa fan de talen dêr’t Nederlân ferplichtings hat tsjinoer de ynternasjonale mienskip, nei it yn wurking kommen (1998) fan it Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen (Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden) fan de Rie fan Europa.

It EBLT soarget foar de promoasje en beskerming fan it Frysk en Nedersaksysk yn Nederlân en yn de Europeeske Uny (EU), de Rie fan Europa en harren ynstellingen. Hjirfoar wurdt wetlike en politike stipe socht op Europeesk, nasjonaal en provinsjaal nivo.

Eigen website veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries

Vanof 21 meert is der veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries een gezamenlijke zelfstandige ni’je website met een ni’j logo. Beide bint now te zien op www.eblt.nl

Zo’n 21 Nederlaandse organisasies wärkt al een antal jaoren samen in et EBLT (ofkörting veur: Europees Buro veur Kleine Talen). Dat EBLT zet zich der veur in umme de posisie van ’t Nedersaksisch en ’t Fries te bevörderen en te verstärken. Dat gebeurt deur wettelijke en politieke steun te zuken in Nederlaand, nationaal én provinciaal, maar ok op Europees niveau bi’j de EU, de Raod van Europa en de instellingen daorvan.

’t Nedersaksisch en ’t Fries bint allebeide talen waorveur Nederlaand verplichtingen ef an-egaon tegenaover de internationale gemienschop, nao ’t in wärking treden (1998) van ’t Europees Haandvest veur streektalen of talen van minderheden van de Raod van Europa.

In de veurbieje jaoren hadden disse streektalen een plase op de website van Europese koepelorganisasie EBLUL, maar dat instituut is in 2010 op-eheven. Noe zöch EBLT ansluting bi’j ’t Europese Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD = Europees netwärk umme de verscheidenheid van talen te bevörderen). Het wärk van de EBLT giet der evenzogoed umme deur.

Website EBLT in de lucht

Vanaf 21 maart is de website van het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) in de lucht. Het EBLT was eerder onderdeel van de Europese koepelorganisatie EBLUL en had een eigen plaatsje op hun website. Sinds 2010 bestaat die koepelorganisatie niet meer. De leden van het EBLT hebben besloten dat het EBLT zich gaat aansluiten bij de Europese organisatie Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en dat het EBLT haar blijft inzetten op nationaal en provinciaal niveau. Daarom is er een nieuw logo en een website ontwikkeld. Beide zijn nu zichtbaar op www.eblt.nl

Het EBLT bestaat uit vertegenwoordigers van 21 organisaties die zich inspannen voor de positie van het Fries en het Nedersaksisch. Tegenover deze twee talen heeft Nederland verplichtingen naar de internationale gemeenschap, na het in werking treden (1998) van het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden van de Raad van Europa.

Het EBLT zorgt voor de promotie en bescherming van het Fries en het Nedersaksisch in Nederland en in de Europese Unie (EU) en de Raad van Europa, en hun instellingen. Hiervoor wordt wettelijke en politieke steun gezocht op Europees, nationaal en provinciaal niveau.