BFTK

Undertekening fan it nije Bestjoersakkoart Fryske Taal en Kultuer

It EBLT wie ôfrûne freed oanwêzich by de ûndertekening fan it nije Bestjoersakkoart Fryske Taal en kultuer troch minister Ollongren, kommissaris Brok en taalskipper Poepjes. Foar in wiidweidige analyze fan alle 55 siden is it noch te betiid. It EBLT is wiis mei de foarútgong, mar hat ek noch wol in pear winsken en suggestjes.

Lês fierder op Omrop Fryslân: Minister: “Fryske taal net allinnich in rjocht, mar it moat gewoan wêze”

Plasterk yn Ljouwert foar BFTK

Minister Plasterk fan ynlânske saken sil hjoed yn Ljouwert de nije bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer ûndertekenje. Foar Fryslân sil deputearre De Vries dat dwaan. Yn de bestjoersôfspraak regelje ryk en provinsje ûnder oare de ferantwurdlikheid foar Fryske organisaasjes as de Fryske Akademy, de universitêre stúdzje Frysk, Tryater en Omrop Fryslân.
Lês mear…

 Scroll to top