The story of Frisian in multilingual Friesland

Reitze J.Jonkman & Arjen P. Versloot

Nei de súksesfolle útjeften fan dizze oersichtlike taalskiednis fan Fryslân yn it Frysk en yn it Nederlânsk, Fryslân lân fan talen, in skiednis is no ek in Ingelske oersetting ferskynd.

The story of Frisian in multilingual Friesland is in tige lêsber en ryk yllustrearre útjefte oer de skiednis fan it Frysk: wêr’t it weikomt, hoe âld at it is en dat it yn de rin fan de iuwen aardich wat feroare is en noch hieltyd feroaret. Hoe’t it plak yn de maatskippij net altyd itselde wie en wat syn posysje yn de lêste iuw wurden is.

Continue reading “The story of Frisian in multilingual Friesland”

Neie uutgave Het Drentse Boek n tuut op beide schelpen

De presentatie van de nieuwe verhalenbundel van Tonko Ufkes, uitgegeven door Stichting Het Drentse Boek uit Beilen, gebeurde in het Huis van de Groninger Cultuur. De reden daarvoor is dat het Westerkwartiers, de taal waarin Ufkes schrijft, veel raakvlakken kent met zowel het Drents als het Gronings, en zelfs ook met het Stellingwerfs en Fries. Het is een typische grensregio. Dat betekent dat veel lezers die een van de streektalen machtig zijn, herkenning vinden in de taal van schrijver Ufkes. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan collegaschrijver Melle Hijlkema. Het Westerkwartiers mag dan een klein taalgebied zijn, actief is men er wel.

Ufkes gaf al eerder vijf poëziebundels uit en een verhalenbundel. Zijn verhalen hebben een eigen kleur, zijn duidelijk herkenbaar van zijn hand. Ook de thema’s en verwerking daarvan zijn karakteristiek voor het proza van Tonko Ufkes. In n tuut op beide schelpen vertellen zijn verhalen over sterke mensen die in kwetsbare situaties terecht zijn gekomen. Liefde en lichamelijkheid, natuur en de stad, zijn passie voor het Wad en vogels, alles komt samen in deze nieuwe bundel. Verhalen die verrassen, amuseren en tot nadenken stemmen. Verhalen die door het Westerkwartiers een extra dimensie krijgen. Continue reading “Neie uutgave Het Drentse Boek n tuut op beide schelpen”

Presintaasje De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Foto: Fryske Akademy, Hindrik Sijens
De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Oan it begjin fan de tweintichste ieu wie it idee om Frysk te brûken yn it godstsjinstich en ek it tsjerklik libben sokssawat as flokke yn ’e tsjerke. Ds. Sipke Huismans fan Eanjum hat mei de oprjochting fan it Kristlik Frysk Selskip yn 1908 de stjit jûn ta feroaring: prinsipieel wie der neffens him gjin beswier om yn it Frysk te bidden en te preekjen. Krekt oarsom: de eigen taal rekket it hert folle mear as de Hollânske ‘tale Kanaäns’. Dochs hat der yn ’e tsjerken in soad wjerstân west, benammen by grifformearden. Earst nei de Twadde Wrâldoarloch krige it Frysk in erkend plak(je) yn ‘e tsjerke. Yn De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu giet de skriuwer, Jan Popkema, de skiednis nei fan it Kristlik Frysk Selskip (1908-2012), it Roomsk Frysk Boun (1917-1997), it Grifformeard Frysk Selskip (1930-1945) en de Kristlike Fryske Mienskip op frijsinnige grounslach (1937-1963), mei omtinken foar foaral harren doelstellings en resultaten en hoe’t de tsjerken dêrop reagearre hawwe. Continue reading “Presintaasje De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu”