Ienakterfestival Kört & Goed giet deur: anmelden kan tot 15 juni 2021

Aal twei jaor organiseert streektaolorganisatie Huus van de Taol het ienakterfestival Kört&Goed. De opzet is aal maol hetzölfde: op zien hoogst twaalf ienakters wordt op drei aovenden op drei verschillende plekken in Drenthe speuld. Dit jaor veur het eerst in openluchttheaters. Een jury beoordielt wat der op de plaanken bracht wordt. De winnaars van de drei veurrondes én de beste tweide gaot deur naor de finale.

Op zaoterdag 14 augustus is de eerste veurronde in het openluchttheater van Anloo. Dan gaow op vrijdag 20 augustus naor Aalden en een dag later staow in Rune. De finale is op vrijdag 10 september 2021 in openluchttheater Tivoli in Assen. Het festival begint aal um 20.00 uur.

Wel kan metandoen

Elkenien die in groepsverband aordigheid hef an tenielspeulen kan zuch anmelden om metan te doen. De grootte van de groep is niet belangriek, wál of de groep ok op het podium – op anderhalve meter – past. Op www.huusvandetaol.nl/ stiet meer informatie; ok over beschikbaore tenielstukken. De dielnimmers hebt recht op deskundige hulp op het gebied van de Drentse taol en understeuning bij de regie (via het Huus van de Taol).

Foto: Huus van de Taol

Anmelden

Zes tenielgroepen hebt zuch al anmeld. Daor wil we geern nog zes bij hebben. Anmelden kan deur een mail te sturen, veur 15 juni 2021, naor info@huusvandetaol.nl

Finale Liet wer op Befrijdingsfestival Fryslân

LJOUWERT, 23 jannewaris 2013

De finale fan Liet, it festival foar minderheidstalen yn Fryslân, sil yn 2013 wer plakfine op 5 maaie yn Ljouwert, ûnder it Befrijdingsfestival. De bestjoeren fan beide organisaasjes sjogge mei tefredenheid werom op de earste mienskiplike edysje fan 2012 en kontinuearje harren gearwurking.

Dizze wike begjint de saneamde “call for songs” foar Liet 2013. Muzikanten kinne harren mei in eigen skreaun nûmer yn it Frysk, as ek in Fryske streektaal, oanmelde by Stifting Liet ’91. De slutingsdatum is 1 maart 2013. De sjuery fan 2013 sil útde oanmeldings in foarseleksje meitsje. Yn totaal is der romte foar 15 akts dy’t trochgean nei in seleksje-omgong op 14 april. Ferskate (ferrassende) akts hawwe yntusken al oanjûn belangstelling te hawwen (sjoch foar de oanmeldingsproseduere www.liet.nl).
Continue reading “Finale Liet wer op Befrijdingsfestival Fryslân”