Huus van de Taol en Theaterschuur Linde organiseert Schrieversdagen

In het neie seizoen 2023-2024 gaot het Huus van de Taol en de Theaterschuur Linde de samenwarking an um een kweekplaots van mooie verhalen en gedichten te maken! Veur elkenien die der schik an hef um zölf te schrieven of die plannen hef um dat te gaon doen, maor niet zo goed wet waor te begunnen.

Schrieversdagen

Op twee zaoterdagen (14 oktober en 13 jannewaori) bint er in de Theaterschuur Schrieversdagen. Schrievers, geïnteresseerden en/of leergierige schrievers kriegt dan de meugelijkheid um te praoten over heur wark, neie technieken oet te preberen en met mekaar van gedachten te wisseln over plannen en ideeën. Op dizze zaoterdagen zal het plezier in schrieven veuropstaon, maor het is wal de bedoeling der ok wat van op te steken en nao ofloop met een voldaon gevuul en neie inspiratie op hoes an te gaon.

De begeleiding van de Schrieversdagen is in haanden van Baukje Bloemert, die tot heur pensionering redacteur was bij oetgeverij Het Drentse Boek. De voertaolen op dizze dagen bint Drents en Nederlaands; het is um het even in welke taol schrievers schrieven wilt.

opgeven

Opgeven veur de Schrieversdagen kan via huusvandetaol.nl/schrieversdagen. Kosten bint in totaal €20,- per persoon veur beide dagen. Daor kriej dan ok koffie/thee en lunch veur.

foto: Huus van de Taol

organisatie

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten wezen waor de gebroekers wies met bint en die de niet-gebroekers waardeert.

Theaterschuur Linde is een initiatief van schrievers Marga Kool en Jan Veenstra. Met de theaterschuur wilt ze heur umgeving een kleinschalige, toegankelijke en betiekenisvolle stee bieden um te genieten van cultuur, natuur en landschap.

Folkshegeskoalle hat fernijde moetingsplak

Nei in wikenlange ynset fan de Putsjeploech, Schildersbedrijf Haarsma en ús eigen team fan de Folkshegeskoalle is it Bopperom sa goed as klear.

nije Bopperom

It is in oaze fan rêst en gesellichheid, en boppe-al in plak foar moeting. De prachtige designtafels fan KILO Amsterdam, de hearlike sithoeke om de iepen hurd hinne en de plantewand meitsje it nije Bopperom hielendal ôf. De Folkshegeskoalle ferwolkommet elkenien graach wer yn ús fernijde húskeamer!

Fergaderje en moetsje yn it Bopperom

It Bopperom is in plak foar moeting. De seal hat plak foar maks. 60 man en is lykas ús oare sealromten te boeken foar groepen. De romte is gaadlik foar saaklike meetings, gearkomsten, bedriuwskursussen of famyljedagen. De Folkshegeskoalle fersoarget graach kofje, tee en lekkers.

Fasiliteiten:

  • Smart presintaasjeskerm
  • Lûdsynstallaasje
  • Pantrykeuken mei bar en kuolkast
  • Dakterras mei sinne
  • Iepen hurd
  • Eigen toiletten

Folskhegeskoalle

De Folkshegeskoalle Schylgeralân is in moetingsplak foar jong en âld. En in plak dêr’t minsken op ien of oare wize oan har ûntwikkeling wurkje kinne. In ferbliuws- en foarmingssintrum op in prachtich plak yn de Skylger bosk. We hawwe eigen kursussen, ûntfange famyljes, bedriuwen, skoallen en yndividuele gasten.

Online begjinnerskursus yn it fêstelân Noardfrysk

Fan tongersdei 25 maaie ôf biedt de Friisk Foriining in wyklikse begjinnerskursus yn it fêstelân Noardfrysk (Bökingharder Frasch – Mooring) oan. Elke tongersdei fan 16.00 oant 17.30 oere kin elkenien mei in kompjûter en fluch ynternet meidwaan oan de lessen by de Noardfryske toaniel- en filmmakker Gary Funck, mits motivearre en ree om te wurkjen.

doelgroep

De doelgroep binne minsken yn en bûten Noard-Fryslân dy’t graach út eigen hûs wei Frysk leare wolle, mar dat net sûnder echte dosinten en klassegenoaten dwaan wolle. De kursus is rjochte op sawol begjinners sûnder foarkennis fan it Frysk as op sprekkers fan oare Noardfryske dialekten lykas Fering of Sölring dy’t it fêstelânsk Noardfrysk leare wolle.

kursus en frijbliuwende ynlieding

De online kursus rint oant de simmerfakânsje (net op feestdagen) en is in fergees oanbod fan de Friisk Foriining, de Noard-Fryske susterorganisaasje fan de Fryske Rie. Ynstallaasje en basiskennis fan ‘e Zoom-sesjesoftware binne ferplichte om mei te dwaan. Alle nedige dokuminten wurde levere as tekstbestannen. Foar dyjingen dy’t der noch net rjocht út binne oft sy meidwaan wolle, is der op 11 maaie om 16.00 oere in frijbliuwende ynlieding.

Registraasjes en fragen oan: info@friiske.de

lês mear

Kursusoanboad 2023 by Folkshegeskoalle

It liket wol as giet de tiid oan ‘e ein fan it jier nóch flugger. Foardatst it witst, is it nije jier al útein set. Faak wurde der troch bedriuwen en fûnsen dan passende slogans betocht, yn de foarm fan goede foarnimmens of tema’s. De Folkshegeskoalle Schylgeralân jout dêr graach harren eigen slinger oan: 2023 roppe sy út ta It jier fan de Ienriedigens.

It jier fan de Ienriedigens: kursusoanbbod 2023

Krekt omdat der fan alles oan de hân is yn ‘e wrâld, wolle sy sunich wêze op de lytse, mar och sa wichtige dingen yn it libben: weardefolle moetings, stilte, elkoar in lústerjend ear biede, efkes hearlik laitsje en mei-inoar ûntspanne. It kursusoanbod foar 2023 jout dêr alle romte ta. Sy hoopje dan ek dat sy jimme yn it nije jier wer moetsje meie.

Foar no winsket it hiele tiim fan de Folkshegeskoalle jimme in ienriedich 2023 ta!

Stichting Bildts Aigene hout in ’t winterseisoen twee kursussen

Stichting Bildts Aigene hout in ’t winterseisoen twee kursussen: Bildts voor niet-Bildtstaligen en Bildts foor Bildtstaligen.

Cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen
Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. De lessen worden op woensdagavond gegeven van 19.30-20.45 uur in de bibliotheek te St.-Annaparochie. De eerste les is op 26 oktober a.s. Er hebben zich al vijf opgegeven, maar er kunnen nog vijf bij. Dus geef je snel op.

Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 13 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779.

U kunt (daarnaast) ook digitaal de cursus volgen: www.digibildts.nl Voor cursisten gratis, voor anderen € 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl

Kursus Bildts foor Bildtstaligen

D’r wort andacht geven an ’t lezen, ’t praten en ’t skriven in de Bildtse taal in ongefeer 12 lessen. De lessen worre op woensdegaven geven fan 19.30-20.45 uur in de bibletheek te St.-Anne. De eerste les is op 26 oktober 2022.

Kursusgeld: € 50,00 inkl. lesboeken, koffy/thee. Mochten jou een fan de boeken al hewwe, dan worre die kosten d’r útteraard ôftrokken. Opgave fóór 13 oktober e.k. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779

Jou kinne (dernaast) ok digitaal de kursus folge: www.digibildts.nl Foor kursisten fergeefs, foor ânderen € 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl

Nije kursus Skriuwtechniken

Op woansdei 5 oktober start in nije kursus Skriuwtechniken, wêrby’t begjinnende skriuwers yn it Frysk harren technyk ferbetterje kinne. De 12-dielige kursus wurdt jûn troch Arjan Hut út namme fan de Skriuwersfakskoalle, in inisjatyf fan Leeuwarden UNESCO City of Literature, Tresoar en Schrijversvakschool Groningen. Op woansdei 7 septimber is der in fergeze yntroduksjeles.

Yn de kursus Skriuwtechniken leare dielnimmers har eigen skriuwstyl kennen en te eksperimintearjen mei it Frysk as skriuwtaal. Op de Skriuwersfakskoalle krije kursisten les fan saakkundige auteurs en leare se ek fan elkoar. In jier lyn sette in earste groep útein, dy’t fan ’t maitiid in ferfolchkursus folge en dit neijier trochgiet mei it folgjende lesjier fan de oplieding. De kursus foar nije dielnimmers begjint op 5 oktober 2022 en rint oant en mei 8 maart 2023. De tolve lessen binne op woansdeitejûn fan 18.45 oant 21.45 oere by Tresoar.

Foar minsken dy’t belangstelling ha, is der op woansdei 7 septimber in fergeze proefles. Pauline Durlacher, direkteur fan Schrijversvakschool Groningen: “Je krijgt twee opdrachten en gaat daarmee ter plekke aan de slag. Je krijgt commentaar op je tekst en merkt al snel wat zo’n schrijftraining je oplevert.”

Wa’t him/har foar 15 septimber ynskriuwt foar de folsleine kursus krijt 25% koarting op it lesjild fan € 480,-. Oanmelde foar de proefles en de kursus kin op www.skriuwersfakskoalle.frl.

Kuj ’t even wachten?* Drenthecursus in de bibliotheek van Börk

Streektaolorganisatie Huus van de Taol organiseert vanof 6 oktober een Drenthecursus in de bibliotheek in Börk. Der is nog stee, dus aj metandoen wilt kuj je opgeven.

Aj een Drenthecursus van het Huus van de Taol volgt leer je meer over Drenthe en het Drents: der komt woorden en oetdrukkingen oet de umgeving an bod, je leert de oetspraak en der is andacht veur meziek en schrieverij.

De cursus wordt geven deur een docent Drents van het Huus van de Taol en de aovenden bint gezellig en leerzaam. Woon je nog maor kört in oeze provincie, of bi’j der geboren en getogen? Jong, old, het mak niks oet: elkenien is welkom bij de Drenthecursus.

Opgave löp via het Huus van de Taol, vul het formulier in of bel met 0593-371010.

* Gezegdes als Kuj ’t even wachten? komt ok an bod. Kuj ’t even wachten betiekent Hebt u even tijd?

Simmerseizoen by de Folkshegeskoalle

De Folkshegeskoalle Schylgeralân is wakker bliid dat sy wer gasten om harren hinne hawwe, dat sy fertroude en nije gesichten wolkom hjitte meie op it moaie plak by Hoarn, Skylge.

Der binne it kommende healjier nije kursussen – lykas de eigen workshop Spekstien – en in pear nije retrêtes. Dêrneist sjocht de Folkshegeskoalle út nei de populêre sjongwykeinen, kreative dagen en meditaasjegroepen. Der is genôch te kiezen foar elkenien út it programma!

Ek sûnder kursus is der alle romte foar in noflik ferbliuw op de Folkshegeskoalle. Ien fan de apparteminten is noch frij tusken woansdei 25 augustus en moandei 6 septimber.

Graach oant sjen op de Folkshegeskoalle!