EBLT pleit opnieuw voor ondersteuning van Gelderse streektalen en culturen

Het Europees Buro veur Kleine Talen / Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) is niet gerustgesteld door het antwoord van het provinciaal bestuur van Gelderland waarin zij hun erfgoedbeleid verdedigen en uitleg geven over de korting die is toegepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de streektaalconsulent vorig jaar beëindigd moest worden.

Het EBLT kent het huidige erfgoedbeleid van de provincie Gelderland, te weten de instandhouding van onroerend erfgoed, het stimuleren van musea en de Gelderse geschiedenis, grote waarde toe, maar wil het provinciaal bestuur er wel op wijzen dat de Gelderse streektalen en culturen eveneens een zeer rijk bezit zijn, dat bovendien in levend gebruik is.

De Gelderse streektalen en culturen vormen onweerlegbaar een eeuwenoud, essentieel onderdeel van de cultuur van de Gelderse bevolking en hebben op moderne wijze steun nodig, zoals dat ook elders in Nederland gebeurt voor het Fries en voor Nedersaksisch, het laatste zoals in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de Friese gemeenten Oost- en West-Stellingwerf. Een dergelijke ondersteuning wordt bovendien aanbevolen door de Raad van Europa in het kader van het Europees Handvest van Regionale of Minderheidstalen dat door onder andere Nederland is ondertekend.

Het EBLT doet daarom een krachtig beroep op het college van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van Gelderland om een provinciaal beleidsplan te ontwikkelen en uit te voeren ter bescherming en bevordering van de Nedersaksische streektalen Achterhoeks en Veluws en de streektaal van de Liemers. Het EBLT pleit tevens opnieuw voor de hernieuwde inzet van een streektaalbevorderende functionaris, waarvan het werk ingebed kan worden in het huidige Erfgoedcentrum. Continue reading “EBLT pleit opnieuw voor ondersteuning van Gelderse streektalen en culturen”