Fiering Europeeske Dei fan de Talen

Wy sjogge werom op in moaie middei om de Europeeske Dei fan de Talen, European Day of the Languages, te fieren op 26 septimber.

Taalynklusyf ûnderwiis stie yn de skynwerpers mei sprekkers Hilda Heyde en Janke Singelsma fan de Rutu Foundation en Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid (NHL Stenden Hegeskoalle ).

Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma skreau in gedicht spesjaal foar dizze dei en muzyk klonk der fan Grunneger Troebadoer Jan Henk de Groot.

Sukses foar Bretonsktalige skoallen

De folslein Bretonsktalige skoallen fan de koepel Diwan binne in sukses. De iene nei de oare skoalle wurdt iepene. Der binne al fjirtich fan sokke skoallen yn Bretagne en ien yn Parys. It tal learlingen oan dy skoallen is it ôfrûne jier mei 3,24% stiigd. De basisskoallen krigen der 2,64% learlingen by en op ‘e skoallen foar fuortset ûnderwiis wie de groei sels 4,65%. Ien skoalle foar fuortset ûnderwiis, it Diwan-lyseum yn Carhaix/Karaez, krige der sels 10,0% learlingen by. Mei 333 learlingen sit dy skoalle oan de top fan syn kapasiteit. De skoalle heart troch de hege eineksamenresultaten by de bêsten fan hiel Frankryk. Continue reading “Sukses foar Bretonsktalige skoallen”

Meertalig voortgezet onderwijs op CSG Liudger

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf geeft woensdag 10 september samen met drie leerlingen het officiële startsein voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo) in Waskemeer.

CSG Liudger is daarmee de eerste school in de regio De Stellingwerven, die met behulp van Cedin (Expertisecentrum Meertaligheid) en de provincie Fryslân mvo aanbiedt. ,,Ik ben trots op deze ontwikkeling, hiermee kunnen we de taligheid van onze leerlingen verder versterken’’, aldus Titia Keuning, locatiedirecteur. Continue reading “Meertalig voortgezet onderwijs op CSG Liudger”