Nationale Boekenweek 2024

De Nationale Boekenweek 2024 hat as tema ‘Bij ons in de familie’ en fynt plak fan 16 o/m 24 maart. De famylje Chabot skriuwt it boekewikegeskink, mei as titel: Gezinsverpakking. Krekt as oare jierren ferskynt yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân ek wer in Frysktalige edysje fan it Boekewikegeskink. Ytsje Steen tekene foar de Fryske oersetting. Yn de Boekewike krigest it boekewikegeskink fergees by besteging fan € 15,- oan boeken.

Ek by de Afûk fiere wy de Boekewike!

Spesjaal foar de Boekewike is de Afûk-winkel op sneon 16 maart ekstra iepen foar it winkeljend publyk! Sjoerd Bottema komt dan del foar de presintaasje fan syn nijste boek.

Yn ‘e websjop fynst in kategory mei boeken dy’t passe by it tema ‘famylje’ en ek yn de Afûk-side yn de Leeuwarder Courant op 16 maart fynst de moaiste Fryske boeketips foar de Boekenweek.

Op woansdei 20 maart is Marianne Kootstra by yn de winkel mei har pop-up foarstelling. En op 22 maart is de presintaasje fan it nije boek ‘Ik wol in bosk op ‘e jierdei’ fan Linda de Haan.

Fryske Graphic Novel “Kyra” fan Elske Schotanus

Sneon 9 april – by de start fan de nasjonale Boekewike – presintearret skriuwster Elske Schotanus har nijste boek, de Graphic Novel Kyra, by de Afûk yn Ljouwert. Sawol de tekst as de yllustraasjes binne fan har hân. Nei har Facebook-roman De Raven (2020) ferrast Schotanus mei Kyra it publyk op ’e nij mei orizjineel, fernijend wurk.

Kyra

De Graphic Novel Kyra spilet yn it jier fan de Rôt, it jier dat covid-19 elk syn libben behearsket. Foarseinen astrologen in jier skaaimerke troch lef en fertrouwen, it boadskip fan firologen soe ynearsten ienigens en letter ôfstân bringe. Kyra is de skiednis fan it ferlies fan in leafde tsjin in kleurrike achtergrûn fan sawol ienriedigens en ferbûnwêzen as eangst en skeel.

Boekpresintaasje

Belangstellenden binne fan herten wolkom by de boekpresintaasje op sneon 9 april fan 11.00 oere ôf yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert (Bûterhoeke 3).

Nei ûntfangst mei kofje/tee is it om likernôch 11:15 oere tiid foar in wurd fan wolkom en in ynlieding troch útjouwer Ernst Bruinsma (Afûk). Oanslutend lêst Elske Schotanus in tal fragminten út har boek foar en wurdt it earste eksimplaar oanbean oan Kyra.

boekomslach Kyra.

Titel: Kyra
Auteur: Elske Schotanus
Utfiering: hardcover
ISBN: 978 949 315 980 8
Tal siden: 34
Ferkeappriis: € 15,-