Neie reeks van succesvolle Drentstaolige podcastserie Praot Drents met mij

Nao het succes van de eerste veer ofleveringen van de Drentstaolige podcast Praot Drents met mij komt streektaolorganisatie Huus van de Taol en regionale umroep RTV Drenthe nou met een tweide serie. Dizze maol bint er gien veer, maor elf ofleveringen opnummen.

In Praot Drents met mij prat Renate Snoeijing (directeur van het Huus van de Taol) met gasten die in Drenthe geboren of getogen bint. Hoe bint ze daordeur vörmd? En wat doet ze vandaag de dag nog met de Drentse taol? En wat döt de taol met heur?

De eerste gast in dizze neie serie is Nobelprieswinnaar Prof. Dr. Ben Feringa. Hie mag dan de hiele dag Engels praoten met zien internationale studenten op de Rijksuniversiteit in Grunning, het Drents is e nog lang niet verleerd! Feringa: ‘Op het moment dat ik de Hondsrug op rie naor Emmen hen, dan zet ik altied de Piratenzender an, dan heur ik al hiel veul Drents. Dan vuil ik mie geliek weer thuus.’

Aandere gasten bint undermeer schriefster Ria Westerhuis, undernimmer Peter van Dijk, zanger René Karst en radiomaker Bert Haandrikman.

Vanof woensdag 1 september is der alle week een neie oflevering te belustern: https://rtvdrenthe.nl/praotdrentsmetmij/podcast

Ben Feringa podcast Praot Drents met mij – RTV Drenthe Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers groots op bint en die de niet-gebroekers waardeert. RTV Drenthe is, as betrouwbare en onafhankelijke informatiebron, de spil in de Drentse samenleving.

Leafdefol radioportret fan ‘the first cousin of English’ Frisian/Frysk troch ‘The World of Words’

frisian-top-1

It Ingelsk is de earste taal fan de wrâld wurden, mar hoe sit it mei it Frysk? Dizze tantesizzer fan it Ingelsk is der noch hieltiid en is dwaande mei in comeback, foar in part tanksij stipe fan de Europeeske Uny en de Nederlânske oerheid (ek al hat dy der net altyd nocht oan) foar Frysk op skoalle, Fryske media en Fryske kultuer.

De Friezen sels sille nei alle gedachten sizze dat har taal oerlibbe hat omdat de Friezen dat sels woene. Net-Friezen yn Nederlân beskôgje dit faak as koppichheid. Wat it ek is, minsken yn doarp troch hiel Fryslân hinne prate noch hieltiten Frysk. En jonge minsken skriuwe ek hieltiid mear Frysk, benammen op de social media.

En hoe sit it no mei dy relaasje mei it Ingelsk? Dêrfoar moatte je wol sa’n 1400 jier tebek nei de Kentyske wetten fan de âlde Ingelske kening Ethelbert….

Lês foaral fierder by PRI the World. Dêr is ek de podcast/radiodokumintêre fan taalsjoernalist Patrick Cox te beharkjen. Dy wurdt fan herte oanbefelle.

Dit berjocht is fuortendaliks it lêste fan it jier 2016. It EBLT winsket eltsenien – en foaral de leden fan alle oansletten organisaasjes en sprekkers fan alle minderheidstalen – goeie feestdagen en in poerbêst en meartalich 2017.