Folgje alles oer de ferkiezingen by Omrop Fryslân

Mei it programma Fryslân Kiest bringt Omrop Fryslân elkenien as earste op ’e hichte oer de Provinsjale Steateferkiezingen fan 15 maart. De útslaggejûn is live te folgjen by Omrop Fryslân, mei prognoazes, útslaggen en analyzes.

Yn de oanrin nei de ferkiezingen jout Omrop Fryslân yn ferskate programma’s omtinken oan de ferkiezingen.

Debatten yn It Polytburo

Fan 6 oant en mei 10 maart ûntfange Andries Bakker en Eric Ennema yn de studio fan It Polytburo tal fan politike gasten. Listlûkers fan alle partijen skowe oan en debattearje oer ûnderwerpen dy’t op it stuit spylje. Tink oan de Lelyline, lânbou en stikstof, wynmûnen, iepenbier ferfier en de Fryske taal en identiteit. De debatten yn It Polytburo binne jûns fan 17.30 oere oant 18.00 oere live te sjen by Omrop Fryslân.

Ferkiezingsdei

Op 15 maart, de dei fan de ferkiezingen, sit Omrop Fryslân derboppe-op. De hiele dei is alles te folgjen yn in liveblog op Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Live út it Provinsjehûs yn Ljouwert folget Omrop Fryslân it tellen fan de stimmen, de earste tuskenútslaggen en de foarriedige einútslaggen, mei reaksjes en analyzes. Fryslân Kiest set om 20.00 oere útein, de presintaasje leit yn hannen fan Andries Bakker en Jan Dirk de Haan. De dei nei de ferkiezingen is ek alles te folgjen yn in liveblog mei ûnder oare mear reaksjes en fierdere útslaggen.

Fryslân Kiest – Foto: Omrop Fryslân

Fryslân Kiest is in programma yn gearwurking mei RTV NOF. It programma is op 15 maart fan 20.00 oere oant 01.00 oere op radio, telefyzje, Omropfryslan.nl en de Omrop-app te folgjen. Sjoch foar alle ynformaasje op Omropfryslan.nl/ferkiezingen.

Friese gedeputeerde Kramer wil sterke regio’s in Europa

Foto: EU Netwerk Noord-Nederland
door Koos van Houdt

In politiek Den Haag moeten ze ophouden te denken dat Nederland één regio in de Europese Unie vormt. Dat zegt Johannes Kramer, gedeputeerde voor de Fryske Nasjonale Party FNP in de provincie Fryslân. Kramer is niet alleen drijvende kracht achter de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer, maar ook actief Europeaan.

Hij voelt zich “goed vertegenwoordigd” in Europa, doordat de Europese Vrije Alliantie EVA met zeven leden onderdeel uitmaakt van de Groene fractie in het Europees Parlement. In de EVA zijn ook regionale partijen uit onder meer Spanje, Schotland, Wales en Letland vertegenwoordigd. Wie mocht denken dat de FNP de luiken sluit, niets met Nederland als geheel en al helemaal niets met de Europese Unie te maken wil hebben, heeft het mis. Continue reading “Friese gedeputeerde Kramer wil sterke regio’s in Europa”

Steaten: koartsje Omrop minder

Foto: Omrop Fryslân
De 17 miljoen euro dy’t it Ryk mei yngong fan 2017 besunigje wol op alle regionale omroppen yn Nederlân, moat net ‘evenredig’ tapast wurde op Omrop Fryslân. Dat sei deputearre Jannewietske de Vries yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten woansdei. Omrop Fryslân is de iennichste regionale omrop dy’t yn it Frysk útstjoert en moat dêrtroch in bredere programmearring ha. Dêr heart ek Frysktalich ‘entertainment’ by en net allinne ynformaasje- en kultuerprogramma’s, sa’t steatssekretaris Sander Dekker wol. Continue reading “Steaten: koartsje Omrop minder”

Wurkbesite Steateleden en Gemeenteriedsleden oan twatalige bernedeiferliuwen yn Ljouwert, Snits en op De Jouwer

Foto: SFBO
Yn Fryslân binne op it stuit rom 160 Frysk- en twatalige pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. Dizze wike wie op trije fan dy foarsjennings in wurkbesite foar leden fan Provinsjale Steaten en Riedsleden. Op It Sinnebern yn Ljouwert, by Humpy Dumpy yn Snits en by De Stuiterbal op ‘e Jouwer waarden yn totaal 16 folksfertsjintwurdigers begroete. Sy krigen te sjen wat it twatalich wurkjen mei jonge bern yn de praktyk ynhâldt. De wurkbesites waarden organisearre troch de Provinsjale advysgroep fan organisaasjes dy’t aktyf binne op it mêd fan twataligens yn de foarskoalske perioade. It giet om û.o.: Afûk, it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Bibliotheekservice Fryslân (BSF).

Op de foto sjocht in tal Steate- en Gemeenteriedsleden nei in Tomke-aktiviteit op it twatalige bernedeiferbliuw Sinnebern fan Catalpa yn Ljouwert. De gasten wiene ûnder de yndruk fan it gemak wêrmei’t de Nederlânsktalige en ek bûtenlânske bern it Frysk oppikke.