Simmerkampen op Skylge (10-15 jier)

Dizze simmer organisearret de Folkshegeskoalle wer trije Simmerkampen. De middengroep sit fol, mar der binne noch wat plakjes frij foar de oare groepen. Dit jier hawwe wy aktiviteiten lykas in nachtlike Dark Sky-tocht, klimmen yn it Klimbosk en de krea-bea workshop “Maak je eigen souvenir”.

  • Simmerkamp 1 (10 en 11 jier): 21 – 26 july 2024. Priis fol pension € 316,-
  • Simmerkamp 2 (12 en 13 jier): 28 july – 2 augustus 2024. Priis fol pension € 341,-
  • Simmerkamp 3 (14 en 15 jier): 25 – 30 augustus 2024. Priis fol pension € 369,-

De priis is ynklusyf boattickets en fyts, alle mielen en in wike fol ûnferjitlike ûnderfiningen!

Mei nije freonen op aventoer

Ferbliuw midden yn ‘e bosk, tichtby de see, dêr’t dy nije freonen meitsje en op aventoer gean mei de kamplieding. Genietsje fan libjend stratego yn ‘e dúnen, lit dyn talint sjen wilens de bunte jûn of ûntdek de magy fan in nachtlike Dark Sky-kuier.

opjefte

Wolst in bern sa’n prachtige wike jaan, mar hast net genôch finansjele middels? Nim dan kontakt mei ús op. Wy jouwe graach in helpende hân.

Sjoch foar mear ynformaasje op ús webside of meld dy gau oan fia info@folkshegeskoalle.nl of skilje mei 0562-448954.