Fideo Emansipaasje fan Lytse Talen

Martin ter Denge en Henk Wolf prate oer lytse talen en de emansipaasje dêrfan. Martin ter Denge is warber foar it Twintsk yn it bysûnder en it Nedersaksysk yn it generaal. Henk Wolf spant him yn foar it Frysk yn sawol Nederlân as Dútslân. Beide binne bewuste taalbrûkers, dy’t wurk en hobby kombinearje. Yn har petear fine hja in protte oerienkomsten en ek in pear ferskillen yn har omgong mei taal. De fideo is makke yn opdracht fan It Nijs fan de Ried fan de Fryske Beweging.

NS geyt voordan med ümmeroupen in et twentsk

Een jår terügge deade de NS et nen set proberen. Konduktöörs kunden, as se dat wulden, in et neadersassisk ümmeroupen in den trein. Et must bydraegen an een vreandelik en gastvry gevööl, meynden bedenker en NS-spreaker Erik Kroeze. Volgens et Nationale Spoarbedryv warren de lüde der so good oaver te spreaken dat se et voordan blyvt doon.

Continue reading “NS geyt voordan med ümmeroupen in et twentsk”