Bildtse-Kultuurpriis 2014 toekind an Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings

De Bildtse-Kultuurpriis 2014 is toekind an Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings. Hoewel baide mânly persoanlik hur kulturele spoaren ferdiene, krússe hur pâden ok met regelmaat en binne se fernijend in ‘t werk dat der út ontstaat. De unyke kombinasy fan ‘t weergeven fan Bildtse feergesichten, ‘t brúkken fan de Bildtse taal in skrift en mezyk en ‘t met de publiksays en optredens tot feer bútten de gemeentegrînzen in kontakt bringen fan mînsen met ‘t Bildt(s) waar foor de sjury reden om unanym de priis dut jaar an hur toe te kinnen.

Hilarides speulde al in 1986 in de Frystalige band ‘Wiegel’s Wjukkelmasine’, skreef twee Frystalige romans en ‘n Frise ferhalebundel. Dernaast worden gedichten, soawel Bildts- as Frystalig werk, fan him publiseerd in ferskillende útgaves. Op syn website skryft-y dat-y sont de ferskining fan ‘t Bildts woordeboek in 1996 optreedt met Bildtstalige fersys. Na ‘n perioade bútten ‘t Bildt weund te hewwen, is-y nou weer delstreken in St.-Jabik.

Elings die’t na syn oplaiding professjoneel skildert en les geeft, is ok lannelik bekind worren deur syn skilderijen, met name doe’t-y ‘n portret skilderde fan Foppe de Haan in ‘t op Nederland 2 útstuurde programma ‘Sterren op het doek’ in 2009. Met regelmaat wort werk fan him eksposeerd in galerys en tentoanstellings en het-y sont 2012 syn aigen atelier bij syn weunhuus an ‘e Ouwe-Dyk. ‘t Boek ‘Het witte hemd van mijn vader’ ferskeen met werk fan syn hând.
Al fan 1996 ôf speule Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings tegaar in de ‘Rebound Boogie Bent”. In 2003 ferskeen de CD ‘Taai as Bildtse klaai’, in 2005 folgde ‘Slingerhaan’ die’t in ‘t kader fan ‘t Bildt 500 maakt worde. ‘n Darde CD, ‘Der’t ik weg kom’, worde in 2011 maakt.

Dernaast publisere se sont 2008 in ‘n rubryk in De Bildtse Post. Hilarides skryft de teksten, Elings maakt de illustrasys. Se behannele onderwerpen die’t hur rake. ‘n Tal fan die publiksasys binne opnommen in ‘t boeky ‘Fissys sonder finnen’, dat met ‘n nije CD bijfoegd, eand 2013 ‘t daglicht sâg. In 2014 ferskeen ‘t prachtige boek ‘Stimd slik’ met weergaves fan skilderijen fan Hendrik Elings, die’t soa’t-y ‘t sels angeeft op syn website deur de Bildtse luchten fassineerd wort, en derbij skreven Bildtstalige en in ‘t Nederlâns fertaalde gedichten fan de hând fan Hein Jaap Hilarides.

Op donderdeg 18 desimber, overdâgs om 16.00 uur, sil in MFS ‘Ons Huis’ de priis an hur útraikt worre deur wethouwer Boukje Tol fan kultuur. Elkeneen is derbij fan harte welkom.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *