EBLT freget omtinken foar de sichtberens fan it Frysk

EBLT-foarstel foar ferkearsboerden yn Fryslân (ôfbylding Dirk Jan Haarsma)

Op de jiergearkomste fan de Europeeske organisaasje Network for the Promotion of Linguistic Diversity NPLD hat it EBLT deputearre fan kultuer Jannewietske de Vries frege om de kommende jierren omtinken te jaan oan de sichtberens fan it Frysk yn Fryslân. It EBLT die dat troch frou De Vries, dy’t ek foarsitter fan it NPLD is, in foarbyld oan te bieden fan in twatalich ANWB-ferkearsboerd.

It EBLT hat okkerdeis besletten om fan de sichtberens fan it Frysk ien fan de prioriteiten foar de kommende jierren te meitsjen en is dwaande om hjir neiere plannen en foarstellen foar te ûntwikkeljen. Utgongspunt fan dy foarstellen is twataligens: brûk njonken it Nederlânsk ek it Frysk op bygelyks de ANWB-ferkearsboerden en op alle treinstasjons. De twataligens en it Frysk binne dan beide sichtber. Nederlânsktaligen en minsken fan bûten Fryslân, dy’t faak krekt aardichheid oan de twataligens hawwe, wurde dan net útsletten en beide talen komme sa better as no ta syn rjocht.

Yn it ferline is der yn Fryslân gauris striid fierd omdat der in kar makke wurde moast tusken of Nederlânsk of Frysk, wêrtroch der altiten in groep is dy’t him achtersteld fielt. It EBLT wol dizze patstelling graach trochbrekke troch te pleitsjen foar in twatalige benadering.

Twatalige buordsjes passe neffens it EBLT ek goed by de status dy’t it Frysk krigen hat troch de nije ‘Wet gebruik Friese taal’, dy’t útgiet fan de gelykweardichheid fan Frysk en Nederlânsk yn Fryslân. It EBLT wol de kommende tiid befoarderje dat dy gelykweardigens better sichtber wurdt en wol dêrta ek graach oparbeidzje mei de provinsje Fryslân en oare partijen, lykas de Kulturele Haadstêd en it nije Orgaan foar de Fryske taal. Itselde útgongspunt fan twataligens soe neffens it EBLT ek tapast wurde kinne yn it Bilt en de Stellingwerven. Dêr soene de boerdsjes twatalich Nederlânsk-Bilts en Nederlânsk-Stellingwerfs wurde kinne.

By it NPLD binne tsientallen Europeeske regio’s en taalorganisaasjes út meartalige gebieten yn Europa oansletten. Yn in soad fan dy regio’s binne saken as twatalige ferkearsboerden en stasjonsboerden hiel gewoan. Guon fan harren sjogge der dan ek fan op dat dy fanselssprekkende twataligens noch ûntbrekt yn it Ljouwerter strjitbyld. It EBLT hat hjir gauris fragen oer krigen op ynternasjonale konferinsjes en dat hat ús ek oan it tinken set.

It EBLT is in koepelorganisaasje fan organisaasjes dy’t opkomme foar de minderheidstalen Frysk, Biltsk, Nedersaksysk en Papiamentu. Neffens it EBLT soe Fryslân goed gebrûk meitsje kinne fan goeie foarbylden yn oare Europeeske regio’s om it strjitbyld yn Fryslân meartaliger te meitsjen. It EBLT begrypt dat dit yn Fryslân swierder keallet as yn bygelyks Kataloanië of Wales. Fryslân is ommers gjin autonome regio mei it foech om soks sels te regeljen en taalwetten te meitsjen, mar hat dêr oare partijen foar nedich, lykas it Ryk.

It EBLT is fan betinken dat meartalige boerdsjes treflik passe by de status fan Kulturele Haadstêd fan Europa en soe graach sjen dat it Frysk yn 2018 mear sichtber is Ljouwert as no.

2 Replies to “EBLT freget omtinken foar de sichtberens fan it Frysk”

 1. Prima, goed idee.

  Maar wat al Fries is, bijvoorbeeld Terherne, Aldeboarn, Tersoal enzovoort, zo laten.
  Daar geen Nederlandse namen weer bij plaatsen.
  Want dat is dan weer een opstapje naar Het Nederlands.
  Hessel

  1. Tige tank foar jo reaksje! Jo reaksje is no iepenbier makke op ús website, sadat elts dy lêze kin en syn/har foardiel der mei dwaan kin.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *