Oer EBLT

It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) soarget, sûnt de oprjochting yn 1984, foar de promoasje en beskerming fan it Frysk en Nedersaksysk yn Nederlân en yn de Europeeske Uny (EU), de Rie fan Europa en harren ynstellingen. Hjirfoar wurdt wetlike en politike stipe socht op Europeesk, nasjonaal en provinsjaal nivo.

It EBLT bestiet út fertsjintwurdigers fan mear as tweintich organisaasjes dy’t harren ynsette foar de posysje fan it Frysk, it Nedersaksysk, it Biltsk en it Papiamentu. It Frysk en it Nedersaksysk binne twa fan de talen dêr’t Nederlân ferplichtings hat tsjinoer de ynternasjonale mienskip, nei it yn wurking kommen (1998) fan it Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen (Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden) fan de Rie fan Europa. Dêrnjonken sette wy ús ek yn foar talen dy’t (noch) net erkend binne yn it Europeesk Hânfêst as it Biltsk en it Papiamentu.

Sûnt 2009 binne it EBLT en it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen (Mercator Kennissintrum) fan de Fryske Akademy, in gearwurkingsoerienkomst oan gien. It Mercator Kennissintrum is û.o. ferantwurdlik foar it sikretariaat en it webstee fan it EBLT. Dêrneist wurkje de partners gear by de organisaasje fan ferskate aktiviteiten.

Sûnt 2012 is it EBLT oansletten by it Europeeske netwurk NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) i as in saneamd associate member. De provinsje Fryslân is folslein lid fan it NPLD en leveret ek de fise-foarsitter yn de persoan fan beliedsamtner Alex Riemersma.


Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT)
p.a. Mercator Europeesk Kennissintrum/Fryske Akademy
Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden