Bestjoer

Algemien Bestjoer

It Algemiene Bestjoer wurdt foarme troch de fertsjintwurdigers fan de by it EBLT oansletten organisaasjes.

Deistich Bestjoer

It Deistich Bestjoer wurdt stipe troch de riejouwers en it sekretariaat.

Riejouwers

  • Onno Falkena
  • Cor van der Meer (Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy)

Sekretariaat

It Mercator Europeesk Kennissintrum is ferantwurdlik foar it sekretariaat.

  • Ydwine Scarse