Jubileumkonsert 25 jaar Kom & Sjong op Folkshegeskoalle ‘Schylgeralân’

Yn de tsjerke fan Hoorn wurd op sneintemiddei 11 oktober in bysûnder jubileum fiere. It is dat wykein de 25ste kear dat op de Folkshegeskoalle Schylgeralân it sjong wykein Kom & Sjong organisearre wurdt. It is dit jier 25 jier lyn, dat Atze Reidinga en Koop Scholten werris mei de ‘âldere generaasje’ fan 40+ ers de lieten út de bondels Jan Pierewiet en De Stem van Allard sjonge woenen. Op de Folkshegeskoalle (FHS) yn Hoarne waard in wykein regele mei as muzikale lieding Hindrik van der Meer.

It wie in grut sukses, dat no noch wurdt mei itselde konsept wurke. Frysk en oare talen komme oan bod, de fiertaal is yn haadsaak Frysk, mar ek net-Frysk praters fiele har yn de wykeinen thús. Koarûnderfining is net nedich, nocht oan sjongen bringt de dielnimmers bijelkoar. Yn de rin fan de jierren hat de muzikale lieding nêst Hindrik van der Meer yn hannen west fan û.o. Willem Zijlstra & Clara Vogt; Jelle Bangma-trio; Nanne Kalma & Ankie van der Meer; Claartje van Dokkum mei efterienfolgens Meindert Bosklopper, Rob Faltin en no mei Jelma Wiegersma.

Nêst it sjongen fan bekende en nije lieten, gauris mearstimmich, is der tiid om foar ôare ûntspanning: fan it eilân genietsje en romte foar dielimmers om harren talinten op taal- as muzykgebiet te toanen by it ‘Iepen Poadium’op de sneontejûn. Nei ôfrin fan it programma wurdt faak noch oan ‘t djip yn de nacht songen út ‘Fryslân sjongt’.

Fansels draacht de akkommodaasje ek by ta it súkses. De FHS stuollet noch altyd op har basis: elts yn syn eigen wearde litte, respekt foar inoar en wurkje oan in oare, bettere wrâld. ‘Schylgeralân’ is as ienige FHS yn Nederlân bestean bleaun, tanksij it net ôfhinklik wêzen fan subsydzje.
Kreativiteit, besinning, natuer en lânskip binne de kategoryen wêryn ‘t de kursussen en workshops ûnderbrocht binne, sa’n 30 yn in jier . Dêrnêst binne der skoalreiskes en bernekampen, dy’t ek al jierren goed besocht wurde. En as leste: de appartemintsjes foar yndividuele gasten.

Kom & Sjong is ien fan de meast populêre kursuswykeinen. De 25e edysje fynt plak fan 9 o/m 11 oktober.

Boarne: Folkshegeskoalle Schylgeralân

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *