Folkshegeskoalle Schylgeralân

Webside: www.folkshegeskoalle.nl
Kontakt: info@folkshegeskoalle.nl

Folkshegeskoalle Schylgeralân
Badweg Hoorn 11
8896 KC Hoorn Skylge/Terschelling


De Folkshegeskoalle Schylgeralân is in moetingsplak foar jong en âld. En in plak dêr’t minsken op ien of oare wize oan har ûntwikkeling wurkje kinne. In ferbliuws- en foarmingssintrum op in prachtich plak yn de Skylger bosk. We hawwe eigen kursussen, ûntfange famyljes, bedriuwen, skoallen en yndividuele gasten. De Fryske taal en kultuer spylje dêrby in fanselssprekkende rol. Wêr it kin, prate we Frysk en brûke we de Fryske taal en kultuer yn ús kursusprogramma.

Yn ús promoasje omskriuwe we it sa:
Wolkom op De Folkshegeskoalle, edukaasje, natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.