SONT

SONT staot veur Streektaelorgenisaosie in et Nedersaksisch Taelgebied. Disse Nedersaksische stichting is opricht in 1984. SONT perbeert de belangen te verstarken en te verbeteren die boven alle regio’s van et hiele gebied staon. Dit bin die regio’s: Grunningen, Stellingwarf in Zuudoost-Frieslaand, Drenthe, Sallaand en et Laand van Vollenhove, Twente, Aachterhoeke en de Veluwe. Ok et Urkers en Kollumerlaans wo’n wel bi’j et Nedersaksisch rekend.
Bi’j de stichting SONT bin haost alle streektaelorgenisaosies en –verienings in Noord- en Oost-Nederlaand ansleuten. SONT het bestuursleden die uut alle regio’s van et Nedersaksisch Taelgebied kommen. De grootste streektaelinstituten, daor ok streektaelkonsulenten warken, bin et Huus van de Grunninger Kultuur (Grunningen), et Huus van de Taol (Beilen), de Stellingwarver Schrieversronte (Berkoop), de Iesselakedemie (Kaampen), TwentseWelle (Enschede) en et Arfgoedcentrum Aachterhoeke en Liemers (Doetinchem).

SONT zet him veural in veur de erkenning van et Nedersaksisch onder diel III van et Europese Haandvest veur regionaole taelen en taelen van minderheden.In 1995/1996 is et Nedersaksisch al erkend onder diel II. SONT perbeert veur de toepassing van diel III as et mar even kan op te trekken mit de Nedersaksische overheden. Dat bin dus de perveensies Grunningen, Drenthe, Overiessel en Gelderlaand en de gemienten Oost- en West-Stellingwarf in Zuudoost-Frieslaand. Die erkenning is op ’e bodden brocht bi’j et Riek, want dislange het allienig et Riek de bevoegdhied om zoe’n erkenning vaaste te stellen. Dat gebeurde halverwege de jaoren negentig veur diel II. De erkenning onder dat diel ontston mit naeme deur drok uut de Twiede Kaemer. Sund die tied gaot et om de toepassing van diel III. Dat die toepassing logisch en meugelik is, is bewezen deur juristen van de Grunninger universiteit. Heur onderzuuksverslag is te vienen in et boek ‘Nedersaksisch waar het kan’ (auteurs: M. Herweijer en J.H. Jans: Grunnningen, 2009). Et veurstel veur een verzuuk om diel III is op basis van dat rappot Herweijer / Jans vaastesteld in de staoten en raoden van de Nedersaksisch overheden in 2010. Et Riek het dislange de anvraoge om diel III toe te passen, niet goedvunnen. Starker, et Riek miende al twie keer et ofwiezen te moeten. Uteraord zet SONT de stried deur.

SONT zet him in veur de pesisie van et Nedersaksisch in et hoger en universitair onderwies, zoas deur et instellen van lektoraoten en leerstoelen. In et biezunder ievert SONT veur et opni’j bezetten van de leerstoel Nedersaksisch an de RUG. SONT het him ok drok maekt veur et holen van de Taeltelling Nedersaksisch in 2003 / 2004, die uutvoerd wodde deur et Nedersaksisch Instituut van de RUG. SONT het him liekegoed inzet bi’j de publikaosie van et bekende Haandboek Nedersaksisch.
SONT publiceert ok hiele goeie poëzie en proza uut de regio’s. In 2010 was SONT mit-uutgever van Verrassend Nedersaksisch, een bloemlezing van poëzie van nao W.O. II uut alle Nedersaksische regio’s in Nederlaand. In 2013 is d’r deur toedoen van SONT krek zoks op glee kommen veur Nedersaksisch proza. Beide bloemlezings bin as anvullings te beschouwen op et Haandboek Nedersaksisch. SONT hoolt now en dan ok symposia, bi’jveurbeeld over regiomedia en streektael.
SONT onderhoolt kontakten mit de Raod van Europa en regelt et overleg van de Nedersaksische streektaelorgenisaosies mit die Raod as de deskundigen d’r van naor Nederlaand kommen. Dat is dan om nao te gaon of et taelbeleid klopt neffens de principes en parregraffen van diel II van et Europese haandvest. Zoks gebeurt om de drie jaor. Et haandvest is ok deur toedoen van Nederlaand insteld en intied deur hiel wat Europese lanen ratificeerd, waoronder uteraord Nederlaand zels.

SONT is uteraord lid van et EBKT, et Europese Buro Kleine Taelen. Behalven SONT doen ok inkelde regionaole Nedersaksische streektaelinstellings zels mit in EBKT. EBKT hiet zo veur et Nedersaksische gebied. Meerstal ziej’ de ofkotting EBLT. Die ofkotting is neffens de naemsanduding in et Fries.

SONT
W http://www.sont.nl