Stellingwarver Schrieversronte

Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop NL
E: info@stellingwarfs.nl

W: www.stellingwarfs.nl
W: www.stellingplus.nl


De Stellingwarver Schrieversronte is et veurnaemste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een biezundere regio in Zuudoost-Frieslaand (NL), daor de meensken vanoolds Stellingwarfs praoten. Et Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch. De Stichting Stellingwarver Schrieversronte zit midden in et gebied, in et dörp Berkoop. Dat is nog krek in de gemiente Oost-Stellingwarf, mar de Stellingwarver Schrieversronte dot zien wark netuurlik veur de inwoners van et hiele gebied. Gao naor de beide websteden www.stellingwarfs.nl en www.stellingplus.nl veur meer infermaosie.

De Stellingwarver Schrieversronte is it wichtichste ynstitút foar taal, literatuer, skiednis, folkskunde en identiteit fan de Stellingwerven. De Stellingwerven is in bysûndere regio yn Súdeast Fryslân (NL), dêr’t men fan âlds Stellingwarfs praat. It Stellingwarfs is in foarm fan Nedersaksysk. De Stichting Stellingwarver Schrieversronte is fêstige midden yn it gebiet, yn it doarpke Berkoop. Dat is noch krekt yn de gemeente East-Stellingwarf, mar de Stellingwarver Schrieversronte docht syn wurk fansels foar de ynwenners fan it folsleine gebiet.

Gean nei de beide websiden www.stellingwarfs.nl en www.stellingplus.nl foar mear ynformaasje.